ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Σάββατο 2 Μαΐου 2020

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.


Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα (Καν. 1308/2013)
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Προς : ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ημερομηνία :……….………………….
Αρ. Πρωτοκόλλου :…………………

Για συμμετοχή στη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Επώνυμο: ………………………………………………. Όνομα: ……………………………………………… Πατρώνυμο: ……………………………………………….
(αφορά φυσικά πρόσωπα)
Επωνυμία Νομικού Προσώπου: ………………………………………………………. Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου: …………………………………….
(αφορά νομικά πρόσωπα)
Αριθμός τηλεφώνου (κατά προτίμηση κινητό): …………………………………. Ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): ………………………………..
Κωδικός Αριθμός Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου: ……………………………….
Α.Δ.Τ.: …………………………….. Εκδ. Αρχή: …………………………………………..
Α.Φ.Μ. δικαιούχου/Δ.Ο.Υ. ………………………………… / ……………………………………………
Ταχυδρομική Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: ….………………………………………………...........................................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Νομός): ……..………………………………….....................................................................................
ΔΗΜΟΣ: ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….
Συνεργαζόμενη Τράπεζα ........................................................................................... ΙΒΑΝ: GR ……………………………………………………………..
Αριθμός κατεχομένων κυψελών.............................................................. (αριθμητικά και ολογράφως)
Αριθμός αιτούμενων προς αντικατάσταση κυψελών .............................................................. (αριθμητικά και ολογράφως)

-Τα παραπάνω δηλωθέντα στοιχεία είναι έγκυρα, πλήρη και αληθή.
-Αποδέχομαι και ρητά συγκατατίθεμαι στη συλλογή και καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), μέσω του οικείου Κέντρου Μελισσοκομίας. Κατανοώ ότι, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Καν. ΕΕ 2016/679), η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά για την υλοποίηση των δράσεων του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος και τα δεδομένα θα αρχειοθετούνται στο ΥΠΑΑΤ, θα διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν, τούτο απαιτείται από τον νόμο, αν προκύψουν ζητήματα νομικών διαφορών, ή σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια αρχή. Πρόσβαση στα αρχεία των δικαιούχων θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα για την υλοποίηση έλεγχο και πληρωμή των δράσεων του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος.
-Αποδέχομαι και θα διευκολύνω την πραγματοποίηση όλων των σχετικών επιτόπιων ελέγχων που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συνημμένα υποβάλλω ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ή σχετικού εγγράφου τραπεζικού ιδρύματος, όπου διακρίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είμαι δικαιούχος.

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)ΠΡΟΣ(1): ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:


Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) πληρώ τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης 3.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος έτους 2020 όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 137/102856/14-04-2020 απόφασης του ΥΠΑΑΤ,
β) αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης της δράσης 3.1, όπως καθορίζονται από την υπ’ αριθ. . 137/102856/14-04-2020 απόφαση του ΥΠΑΑΤ,
γ) αποδέχομαι και θα διευκολύνω την πραγματοποίηση όλων των σχετικών επιτόπιων ελέγχων που θα μου ζητηθούν,
δ) δεν έχω υποβάλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης
ε) θα διατηρήσω τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύω στις εθνικές και ενωσιακές ελεγκτικές Αρχές, όποτε αυτό μου ζητηθεί,
στ) τα μέλη του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στη δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι (αφορά νομικά πρόσωπα).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία: …………………..…20……

Ο – Η Δηλ.(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...