ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ?

Μέσα σε δώδεκα μήνες γίνεται η εξόφληση στους παραγωγούς - επενδυτές (μελισσοκόμους και αιγοπροβατοτρόφους) που εντάχθηκαν στο σχετικό πρόγραμμα τοποθέτησης ηλεκτροφόρου περίφραξης, για την προστασία μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων ή μονάδων αιγοπροβάτων, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, όπως ορίζει η εγκύκλιος για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης,
ή εντός 18 μηνών σε περιπτώσεις χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει στο Φ.Υ. (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας) της έδρας της εκμετάλλευσης:

α.Αίτηση πληρωμής η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον δικαιούχο και στην οποία θα πρέπει να
αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης (Υπόδειγμα Α1) Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα
ακόλουθα :

β. Αναλυτική κατάσταση πληρωμών, και Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών και χρηματοδότησης των πραγματοποιηθεισών δαπανών με επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της πράξης Υπόδειγμα (Β1). Όλα τα παραπάνω
πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε την υπογραφή του δικαιούχου ή την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 άρθρο 8 , (Υπόδειγμα ΥΔ1) το οποίο συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράρτημα ΙΒ για τους κτηνοτρόφους και (Υπόδειγμα ΥΔ2) το οποίο συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράρτημα ΙΓ για τους μελισσοκόμους που θα βεβαιώνει:

• Την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών από τον ίδιο τον δικαιούχο

• την χρονική περίοδο μετακίνησής τους και παραμονής τους εκεί (από ... έως ...) (για τους μελισσοκόμους
και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους

• την τοποθεσία μετακίνησης των μελισσοσμηνών (Περιφερειακή Ενότητα, Δημοτική Ενότητα, θέση, κ.λπ.) (μόνο για τους μελισσοκόμους).
δ. Οι μελισσοκόμοι οφείλουν με την αίτηση πληρωμής να καταθέτουν δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β
& Σ (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνει με ΦΙΧ) και φορτωτικές, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β & Σ (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνει με ΦΔΧ) από το οποίο να τεκμηριώνεται η περιοχή εγκατάστασης του μελισσοσμήνους.

ε. Οι κτηνοτρόφοι, οφείλουν να καταθέτουν φωτοαντίγραφο της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων
σε ισχύ, εφόσον τούτη δεν κατατέθηκε με την αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, παρ.3.

Β. Φάκελο με τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών που έχει εκτελέσει ο δικαιούχος σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της ΚΥΑ .

4.2 Οι φορείς υλοποίησης στους οποίους έχουν κατατεθεί οι Αιτήσεις Πληρωμών :

1) προβαίνουν σε διοικητική εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου, στο σύνολο (100%) των αιτήσεων πληρωμών, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3α του άρθρου 22 της ΚΥΑ 8512/15.04.2013 και συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα (Υπόδειγμα Γ1).

2) εξακριβώνουν την υλοποίηση της επένδυσης στο σύνολο των αιτήσεων πληρωμών. Η εξακρίβωση γίνεται
με επιτόπια επαλήθευση η οποία διενεργείται από Επιτροπές Επιτόπιας Επαλήθευσης των ΦΥ σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 17 της ανωτέρω ΚΥΑ, όπως περιγράφεται στο αρ. 5389/23-03-2015
και συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα (Υπόδειγμα Δ1) στο οποίο καταγράφονται το φυσικό αντικείμενο
των ενεργειών που έχουν εξακριβωθεί και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η εγκύκλιος με τις Οδηγίες διαδικασίας πληρωμής για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόφου περίφραξης.pdf

Αγροτικα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...