ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ.

O χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων καθορίζεται από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2014.

Στην απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι έλεγχοι, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία ενίσχυσης για την υλοποίηση της δράσης αυτής, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014−2016.

Να σημειωθεί ότι η διάρκεια της κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται σε τρεις ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κύκλο μαθημάτων ανά επιλέξιμη περιοχή έτσι ώστε με την ολοκλήρωση κάθε τριετούς προγράμματος να έχουν καλυφθεί όλες οι θεματικές ενότητες που αναφέρονται στις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου, στο μελισσοκομικό εξοπλισμό και τη συντήρησή του, τους μελισσοκομικούς χειρισμούς κατά τη διάρκεια του έτους, τα μελισσοκομικά φυτά, την παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης κ.α.Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 1

Σκοπός − Περιγραφή της Δράσης

1. Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους ελέγχους, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία ενίσχυσης για την υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014−2016.

2. Η διάρκεια της κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος. Προβλέπεται η πραγματοποίηση κύκλων μαθημάτων ανά επιλέξιμη περιοχή έτσι ώστε με την ολοκλήρωση κάθε τριετούς προγράμματος να έχουν καλυφθεί όλες οι θεματικές ενότητες που αναφέρονται παρακάτω:

i. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου

ii. Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρηση του

iii. Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους

iv. Μελισσοκομικά φυτά

ν. Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης

vi. Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης

vii. Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών

viii. Τυποποίηση − Εμπορία − Προώθηση − Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων

ix. Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) x. Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) xi. Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κ.λπ.).

xii. Εθνική και κοινοτική νομοθεσία − Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας.

3. Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης του επιστημονικού προσωπικού που στελεχώνει τα Κέντρα Μελισσοκομίας, το γραφείο της ΟΜΣΕ και των αρμόδιων τμημάτων του ΥΠΑΑΤ, σε εξειδικευμένα μελισσοκομικά θέματα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.4. Ως περίοδος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων καθορίζεται το διάστημα από 1 Φεβρουάριου έως 30 Ιουνίου, κάθε έτους. Εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται πέραν της περιόδου αυτής δεν είναι επιλέξιμες. Ειδικά για το πρόγραμμα του έτους 2014, ο χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων καθορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31 Ιουλίου 2014.

5. Η επιλογή των τόπων διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων γίνεται με γνώμονα την εμπειρία των προηγούμενων ετών υλοποίησης της Δράσης και έχει στόχο την κάλυψη όλης της χώρας. Λαμβάνεται υπόψη το μελισσοκομικό ενδιαφέρον, ο αριθμός των μελισσοκόμων καθώς και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.Άρθρο 2

Δικαιούχος

Ως δικαιούχος και υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων ορίζεται ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Άρθρο 3

Ύψος Επιχορήγησης

1. Σε εφαρμογή της αριθμ. 685/42702/31/03/2014 (ΦΕΚ Β' 837) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενισχύεται το 100% των δαπανών πραγματοποίησης των εκπαιδεύσεων και μέχρι συνολικού ποσού 100.000 Ευρώ για κάθε ένα από τα έτη εφαρμογής του προγράμματος (2014, 2015, 2016).

Το εν λόγω ποσό βαρύνει κατά 50% το ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423 / Φ29-110).

2. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.

Άρθρο 4

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας, ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται τα κάτωθι:

i. Αμοιβές εισηγητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ii. Κάλυψη εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και ημερησίων αποζημιώσεων εισηγητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

iii. Έξοδα για την παροχή απλού γεύματος και καφέ στους εκπαιδευόμενους.

iv. Έξοδα για εκπαιδευτικό υλικό και λοιπά αναλώσιμα υλικά της εκπαίδευσης.

ν. Έξοδα ενοικίασης αιθουσών και μέσων, εφόσον δεν λειτουργεί Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ ή εφόσον ο μελισσοκομικός φορέας, στην έδρα του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση, δεν διαθέτει αίθουσα και εποπτικά μέσα

vi. Έξοδα οργάνωσης - συντονισμού της εκπαίδευσης

vii. Κρατήσεις υπέρ του φορέα, μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου των εγκεκριμένων δαπανών (απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ).

2. Το σύνολο των παραπάνω επιλέξιμων δαπανών συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ του φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό των 100.000 Ευρώ.

3. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Άρθρο 7

Τρόπος πληρωμής

1.Ο δικαιούχος φορέας οφείλει με την αίτησή του να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο οποίος είναι δεσμευτικός και αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης της υλοποίησης του προγράμματος εκπαιδεύσεων κάθε έτους.

2. Πληρωμές διενεργούνται μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, ως εξής:

α) Με χορήγηση προκαταβολής ποσού μέχρι 40% της συνολικής χρηματοδότησης και εξόφληση του υπολοίπου 60% με την ολοκλήρωση του προγράμματος ή

β) Εφάπαξ με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

3. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών πληρωμής από τον δικαιούχο φορέα, το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής του προγράμματος.

4. Κάθε παραστατικό που υποβάλλεται από τον δικαιούχο φορέα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να φέρει σφραγίδα, με μέριμνα του φορέα, ότι «Έχει επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)1234/2007 Δράση 1.3 - “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων” έτους 20......

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται από τον ΚΦΒ&Σ να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, οφείλει να το δηλώνει και να αποστέλλει θεωρημένα ακριβή φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

5. Στην περίπτωση προμήθειας υλικών - εξοπλισμού ή υπηρεσιών, ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία περί προμηθειών που ισχύει κάθε φορά και να προσκομίζει τα σχετικά παραστατικά στον φάκελο πληρωμής του. Όπου προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά απόδοσης αναλυτικά.Άρθρο 8

Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκκαθάριση της δαπάνης είναι κατά περίπτωση, τα εξής:

A. Χορήγηση προκαταβολής

α) Αίτηση του δικαιούχου φορέα εις διπλούν, (Υπόδειγμα 7) υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα.

γ) Αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην οποία καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης,

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν επωφελείται άλλης εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης, για εκτέλεση παρόμοιων ενεργειών του προγράμματος, ούτε έχει υποβάλλει σχετική αίτηση,

ε) Εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών της Ελλάδος, ποσού που αντιστοιχεί στο 110% του ύψους της προκαταβολής.

Σε περίπτωση που ο χρηματοδοτούμενος φορέας είναι φορέας του Δημοσίου, δύναται να μην προσκομίσει την εν λόγω εγγυητική επιστολή, αλλά προσκομίζει απαραίτητα απόφαση ορισμού υπολόγου.

B. Εξόφληση της ενίσχυσης

α) Αίτηση του δικαιούχου εις διπλούν, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην οποία αναγράφεται το αιτούμενο ποσό πληρωμής (Υπόδειγμα 8)

β) Αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης,

γ) Συνολική έκθεση πεπραγμένων του δικαιούχου σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

δ) Πρακτικά ελέγχων πραγματοποίησης των εκπαιδεύσεων από τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί και έκτακτος έλεγχος υποβάλλεται το αντίστοιχο πρακτικό του εν λόγω ελέγχου,

ε) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν επωφελείται άλλης εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης, για εκτέλεση παρόμοιων ενεργειών του προγράμματος,

ζ) Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών σύμφωνα με το Υπόδειγμα 9.

η) Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών για κάθε κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης, στην οποία θα αναφέρονται και τα συνημμένα δικαιολογητικά με τα αντίστοιχα ποσά

θ) Παραστατικά δαπανών εξοφλημένα, όπως αυτά προβλέπεται να εκδίδονται για επιτηδευματίες από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων ως κατωτέρω:

- Για παροχή Υπηρεσιών: Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών κατά περίπτωση.

- Για αγορά υλικών, εξοπλισμού, παγίων αγαθών και πάσης φύσεως επιλέξιμες δαπάνες: Εξοφλημένα τιμολόγια - δελτία αποστολής, φορτωτικές και λοιπά παραστατικά που εκδίδονται σε επιτηδευματίες, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κ.Φ.Β. & Σ.

- Για ενέργειες οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία διαγωνισμού υποβάλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά βάσει των οποίων προκύπτει η δημοσίευση και η ανάθεση του έργου. Οι συμβάσεις και τα ιδιωτικά συμφωνητικά από την παραπάνω διαδικασία πρέπει να είναι θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ.

- Για μετακινήσεις και ημερήσιες αποζημιώσεις όλα τα πρωτότυπα παραστατικά (εισιτήρια, αποδείξεις διοδίων, αποδείξεις ξενοδοχείων, κ.λ.π.) και οι σχετικές εντολές μετακίνησης.

- Σε περίπτωση προμήθειας υλικών - εξοπλισμού, ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία περί προμηθειών, που ισχύει κάθε φορά και να προσκομίζει τα σχετικά παραστατικά στο φάκελο πληρωμής του.

- Σε περιπτώσεις που προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά απόδοσης αναλυτικά.

- Κάθε παραστατικό που υποβάλλεται πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει τεθεί σ σφραγίδα, με την ένδειξη «Έχει επιχορηγηθεί στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 1234/07 Δράση

- Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων».

- Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος από τον Κ.Φ.Β. & Σ. να τηρεί πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και φωτοαντίγραφα των παραστατικών νόμιμα επικυρωμένα.

2. Φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον δικαιούχο φορέα και στη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ για την τήρηση σχετικού αρχείου.


Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση: Καθορισμός του προγράμματος Εκαπιδεύσεις Μελισσοκόμων.pdf
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...