ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 27-12-2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Βαθµ. Προτ. 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 68714/7747 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Πίνακας ∆ιανοµής 
Τ.Κ. : 10191, Παπάγου 
Πληροφορίες : Ε. Κατσαγούνος 
Τηλέφωνο : 213 130 8613 
FAX : 210 6508481 
E mail : e.katsagounos@yme.gov.gr 

Θέµα : Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων που δεν είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την 
πέδηση (ABS) Σχετ. : α. Η αριθµ. 28366/2098/06 (Β’ 441) απόφαση του Υπ. Μεταφ. & Επικοινωνιών 
β. Η αριθµ. 9527/535/25-9-2009 εγκύκλιος της ∆/νσης Τεχνολογίας Οχηµάτων 
γ. Η αριθµ. 4868/535 (Α∆Α: ΒΕΙΛ1-Β1Ε) 29-1-2013 εγκύκλιός µας 
δ. Η αριθµ. 40857/4926/13 υ.α. «Ταξινόµηση ορισµένων κατηγοριών µεταχειρισµένων 
οχηµάτων µε συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση» 


Σας ενηµερώνουµε ότι µε την αριθµ. 40857/4926/13 απόφαση, η οποία έχει σταλεί για 
δηµοσίευση, η καταληκτική ηµεροµηνία της 31 ∆εκεµβρίου 2013 υποχρέωσης εφοδιασµού µε 
σύστηµα αντιεµπλοκής της παρ. 3 της αριθµ. 28366/2098/06 (Β’ 441) απόφασης µετατίθεται στις 
30 Ιουνίου 2014. Από την 30η Ιουνίου 2014 και µετά απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχηµάτων 
αυτών που δεν έχουν συµµορφωθεί ως προς την ανωτέρω απαίτηση. 
Για την εφαρµογή των ανωτέρω στα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της Χώρας για οχήµατα που 
ανήκουν στις υπόχρεες κατηγορίες για τοποθέτηση σύστηµα αντιεµπλοκής (ABS) και εν’ όψει 
δηµοσιεύσεως της ανωτέρω απόφασης, διευκρινίζονται τα εξής : 

1. Εφόσον στον ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες 
ελλείψεις, ο επόµενος περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται ένα (1) έτος µετά. Εάν κατά 
τον τρέχοντα τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι το όχηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα 
αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS), τότε χορηγείται η ετήσια καταλληλότητα, στο χώρο δε 
των παρατηρήσεων του ∆ΤΕ θα αναγράφεται η παρατήρηση «Το όχηµα δεν φέρει σύστηµα 
αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί µε αυτό µέχρι 
30.06.2014, άλλως απαγορεύεται η κυκλοφορία του βάσει της υπ’ αριθµ. 
40857/4926/13 υ.α.» 

2. Προκειµένου για οχήµατα εφοδιασµένα µε ∆ΤΕ, στο χώρο των παρατηρήσεων των οποίων 
έχει αναγραφεί η παρατήρηση «Το όχηµα δεν φέρει σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την 
πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί µε αυτό µέχρι 31.12.2013, άλλως 
απαγορεύεται η κυκλοφορία του» σύµφωνα µε την (γ) σχετική εγκύκλιο: 
ΑΔΑ: ΒΛΓΥ1-Χ4Λ 
 2 
Θα τίθεται από τον Τεχνικό ∆ιεθυντή η συµπληρωµατική παρατήρηση «Η καταληκτική 
ηµεροµηνία 31.12.2013 παρατείνεται µέχρι 30.06.2014 βάσει της αριθµ. 
40857/4926/13 υ.α" και θα επικυρώνεται µε την σφραγίδα του ΚΤΕΟ. 


Ακριβές αντίγραφο 


 Ε. Κατσαγούνος 


Εσωτερική διανοµή: ∆/νση ΤΕΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας 
Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών (µε Fax) 
∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών 
∆ηµόσια ΚΤΕΟ (µε Fax) 
Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (µε e-mail) 
2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Ένωση ΙΚΤΕΟ Ελλάδας (µε fax: 27410 72009) 
Πανελλήνια Ένωση ΙΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος” (µε fax: 24610 45893) 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος ΙΚΤΕΟ (µε fax: 210 3407999) 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
Κλάδος Τάξης – ∆ιεύθυνση Τροχαίας 
Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ. 101 77 Αθήνα 
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Γραφείο Υφυπουργού 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας 
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων 
∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής 
ΣΕΕΥΜΕ 
Ευχαριστω τον φιλο ΚΩΝ. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ,για την αμεση ενημερωση.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...