ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

5,6 ΕΚΑΤ, ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ.

Συνολικά κεφάλαια ύψους 5,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εφέτος για την υλοποίηση προγράμματος, το οποίο αφορά στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αναλυτικότερα, τη μερίδα του λέοντος, ήτοι 3.965.000 ευρώ, θα απορροφήσει ο εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας. Στη δράση του προγράμματος που αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας θα διοχετευθούν 1.385.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.200.000 ευρώ για τη λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας.

Επίσης, δαπάνη ύψους 200.000 ευρώ θα αφορά σε αναλύσεις μελιού και στήριξη και ίδρυση λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης και περί τις 50.000 ευρώ για εφαρμοσμένη έρευνα. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα στήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας είναι τριετές (2011-2013), συνολικού προϋπολογισμού 16,8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το καταγεγραμμένο μελισσοκομικό κεφάλαιο της Ελλάδας, αποτελούν 1.549.000 μελισσοσμήνη που κατέχουν 15.190 καταγεγραμμένοι μελισσοκόμοι. Η τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια αναφέρεται στη μείωση των ερασιτεχνών μελισσοκόμων και στην αύξηση των επαγγελματιών.
Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν περισσότερες από 1.500.000 κυψέλες, εκ των οποίων οι 1.200.000 ανήκουν σε επαγγελματίες μελισσοκόμους. Η κατανάλωση μελιού στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1,8 κιλά το άτομο, με την παραγωγή να υπερβαίνει τα 15 εκατ. κιλά και τις εισαγωγές να κινούνται στα επίπεδα των 2,5 εκατ. κιλών.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177

10 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο

Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας. .......................................... 1

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο

Δήμο Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας................................................ 2

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο: «Άμε−

σες δράσεις πιλοτικής εφαρμογής επεμβάσεων

αύξησης της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή Λε−

ωφόρου Αθηνών και οδού Πειραιώς»............................ 3

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2012

υπαλλήλων Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκ−

φορτωτών (ΚΑΦ) Λιμένα Ηρακλείου. ............................ 4

*Σύσταση θέσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ−

γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ................ 5

Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργει−

ών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών

παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της με−

λισσοκομίας έτους 2012. .......................................................... 6

Επέκταση περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΛ στα

όρια του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/13/3365 (1)

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο

Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


 αποφασίζουμε:


Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του

προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγω−

γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας

έτους 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν.1338/1983 «Εφαρ−

μογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34) όπως η παρ.

1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1

του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,

στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής

Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού

Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α΄ 70), και του άρθρου

3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και

την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν

της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−

ρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών

και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄280).

γ) Των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995, όπως αυ−

τός τροποποιήθηκε με τον ν.3871/2010 «Δημοσιονομική

Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141) και τον ν.3943/2011

«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των

ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−

τας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως τέθηκε σε

ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά

όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

στ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν.2637/1998 περί

«Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών,

Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενι−

σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανι−

σμού Πιστοποίησης και επίβλεψης Γεωργικών προϊό−

ντων, γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού

στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης

Αγροτικής Γης» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200),

όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ−

θρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154) και το άρθρο 24 του

ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας

της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ.

1 έως 8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135).

ζ) Της υπ’ αριθμ. 389578/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1470) απόφασης

του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού

Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων

που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γε−

ωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

η) Της υπ’ αριθμ. 271562/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1042) απόφασης

του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ

ως Οργανισμού Πληρωμής».

θ) Του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα

Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

ι) Του ν.4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτι−

κούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και

την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − οργά−

νωση της εποπτείας του κράτους» (ΦΕΚ Α΄210).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):

α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−

νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών

διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος

κανονισμός ΚΟΑ) (L 299).

β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών

εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου

σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας»

(L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

γ) 1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής

Γεωργικής Πολιτικής» (Ε209) δ) 885/ΕΚ/2006 της Επι−

τροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής

του Καν(ΕΚ)1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τη

διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του

ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L171).

3. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών»

(ΦΕΚ Α΄62)

4. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής

και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011

− 2013, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για

έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε (2010) 6054 τελικό/14−

9−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Την υπ’ αριθμ. 1753/6207/19−01−2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ4Β−

ΔΩ8) απόφαση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους

δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ

(2.850.000,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης

σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Ειδικός Φορέας 29−110, Κ.Α.Ε. 5423, οικονομικό έτος 2012,

για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωση της

παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−

κομίας έτους 2012».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού ύψους 2.850.000,00 € για το έτος 2012,

η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέας 29−

110, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έγκριση Συνολικής Δαπάνης του προγράμματος

Για το οικονομικό έτος 2012 εγκρίνεται συνολική δαπά−

νη μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων

χιλιάδων ευρώ (5.600.000 €) για την υλοποίηση των ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19199

ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών


παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−


κομίας έτους 2012.

Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του πο−

σού των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ

(2.800.000€) θα βαρύνει τον ΚΑ 5521 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ

το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού

των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ

(2.800.000€) θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−

μων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ

09.01.02903).

Επιπλέον των ανωτέρω εγκρίνεται για το οικονομικό

έτος 2012 δαπάνη μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιά−

δων ευρώ (50.000€) για την κάλυψη των εξόδων κίνησης


(οδοιπορικών) Του προσωπικού των υπηρεσιών αγρο−


τικής ανάπτυξης των Περιφερειών (Δ/νσεις Αγροτικής


Οικονομίας και Κτηνιατρικής) Της χώρας, προκειμένου

να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση, η αξιολόγηση

και ο έλεγχος της υλοποίησης των δράσεων που προ−

βλέπονται στην παρούσα.

Το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί με ισόποση μεταφορά

πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423−Φ29/110 (ΚΔ09.01.02903)

του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγρο−

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον κωδικό ΚΑ 2299−

Φ073.

Άρθρο 2

Έγκριση δαπάνης ανά ενέργεια

του προγράμματος για το έτος 2012.

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συν−

θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της

μελισσοκομίας για το έτος 2012 (01/09/2011 − 31/08/2012)

εγκρίνεται η υλοποίηση των παρακάτω Ενεργειών κι

επιμέρους Δράσεων με τους αντίστοιχους προϋπολο−

γισμούς ως εξής:

1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 €

για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:

1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.)

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €

1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 €

1.3. Εκπαιδεύσεις − Έντυπα

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 €

1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών

προϊόντων της κυψέλης.

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 €

3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.965.000 €

για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:

3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων

(Αντικατάσταση κυψελών)

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.300.000 €

3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.665.000 €

4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ και ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 €

για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη

ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης με−

λιού»

6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 € για

την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας»

Άρθρο 3

Κυρώσεις

Οι εντασσόμενοι στο εν λόγω πρόγραμμα δικαιούχοι,

έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις

προϋποθέσεις του προγράμματος για την εκτέλεση μίας

ή περισσοτέρων δράσεων που θα αναλάβουν.

Επίσης, έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποι−

οδήποτε έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια Εθνικά

και Κοινοτικά όργανα.

Μη τήρηση των σχετικών όρων και υποχρεώσεων, κα−

θώς και άρνηση ελέγχου συνεπάγεται μη καταβολή των

ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων και τυχόν καταβληθέντα

ποσά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δη−

μοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Άρθρο 4

Γενικές Διατάξεις

1. Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο

έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενερ−

γείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του

ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομί−

ας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δ/νση

Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες

των Περιφερειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότη−

τας.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμο−

γής, οι δικαιούχοι, τα ποσά επιχορήγησης ανά δράση,

η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια, οι όροι

και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων,

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά

κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του παρόντος

προγράμματος.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−

ξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν −

τροποποιηθούν οι Ενέργειες του Προγράμματος και τα

χρηματικά όρια καθεμιάς από τις Ενέργειες αυτές ή οι

επιμέρους Δράσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού

έτους, εφόσον παραμένουν σύμφωνες προς το άρθρο

106 του Καν. (Ε.Κ.) 1234/2007, με την προϋπόθεση ότι

δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορί−

ου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η Κοινοτική

συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών που

αναλαμβάνονται. Εφόσον η σχεδιαζόμενη προσαρμο−

γή του μελισσοκομικού προγράμματος προβλέπει την

υλοποίηση κάποιας Ενέργειας η οποία δεν είχε αρχικά

προβλεφθεί και ανακοινωθεί στο τριετές μελισσοκομικό

πρόγραμμα της χώρας μας, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊ−

κή Επιτροπή. Εν απουσία αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, η σχεδιαζόμενη προσαρμογή εφαρμόζεται

την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της

εν λόγω κοινοποίησης.

4. Οι δράσεις που περιγράφονται στην παρούσα υλο−

ποιούνται από 01/09/2011 μέχρι και 31/08/2012.

5. Η παρούσα έχει ισχύ από 01/09/2011 μέχρι και

31/08/2012.19200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 1359/26323 F (7)

Επέκταση περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΛ στα όρια

του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 1, 2, 6, 67, 107, 214, 225, 238 και 280 του

ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−

κράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010).

β) Των άρθρων 1 και 2, 3, 7, 9 του ν. 1069/1980 «Περί

κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και

Αποχετεύσεως» (Φ.Ε.Κ. 191/Α΄/1980). γ) Του άρθρου 27

του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητη−

ρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για

τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων

των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.154/Α΄/1992), με το οποίο προστέ−

θηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 (ΦΕΚ137/Α΄/1985),

σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι

κανονιστικές διοικητικές πράξεις. δ) Του Π.Δ. 138/2010

«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−

λίας − Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 231/Α΄/2010).

2. Το Π.Δ. 937/1981 (Φ.Ε.Κ. 236/Α΄/1981) περί Συστάσε−

ως Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης

(Δ.Ε.Υ.Α.), Λεβαδειάς όπως τροποποιήθηκε: α) με την

υπ’ αριθμ. 14658/99/7−01−2000 απόφαση του Γενικού

Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 57/Β΄/

28−01−2000) και β) με την υπ’ αριθμ. 1114/21 −7 2011 από−

φαση μας (Φ.Ε.Κ. 1902/Β΄/30−8−2011).

3. Την υπ’ αριθμ. 308/2011 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων περί επέκτασης διοικη−

τικών ορίων αρμοδιότητας της Δ. Ε.Υ.Α. Λιβαδειάς στα

όρια του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.

4. Την υπ’ αριθμ. 2990/18604/2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄/11−3− 2011),

άρθρο 1 παρ. 5, απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−

βασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της

Γεν. Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας.

5. Τα υπ’ αριθμ. 30999/28−12−2011 και 251/8−02−2012 έγ−

γραφα του Δήμου Λεβαδέων, με τα οποία περιήλθε

στην υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. 308/2011 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου περί επέκτασης των διοικητικών

ορίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. στα όρια του Καλλι−

κρατικού Δήμου Λεβαδέων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 308/2011 απόφαση του Δη−

μοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, περί επέκτασης

των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Λιβαδειάς

και στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Λεβαδέων,

Χαιρώνειας, Δαύλειας, Κορώνειας και στην πρώην Κοι−

νότητα Κυριακίου, πλέον του Καποδιστριακού Δήμου

Λεβαδέων, για την εύρυθμη λειτουργία στα πλαίσια της

Χρηστής διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−

θρων 107 του ν. 3852/2010 και 2, 7 και 9 του ν. 1069/80.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Λαμία, 29 Μαρτίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 19202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΟ ΤΟ Ε ΘΝΙ ΚΟ Τ ΥΠΟ Γ ΡΑΦΕ Ι Ο

*02011771004120008* Κ Α Π Ο Δ Ι ΣΤ Ρ Ι Ο Υ 3 4 * ΑΘ Η ΝΑ 1 0 4 3 2 * Τ Η Λ . 2 1 0 5 2 7 9 0 0 0 * FA X 2 1 0 5 2 2 1 0 0 4
Πηγή: ΑΜΠΕ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...