ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ.


Το ποσό των 3.750.000 ευρώ πρόκειται να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013, ως συνεισφορά για την πραγματοποίηση μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, η οποία δημοσιεύθηκε στο φύλο L 343/119 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 Δεκεμβρίου, και η συνεισφορά αυτή έχει ανώτατο όριο το 70 % για δαπάνες που αφορούν:
i) τη διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών και
ii) το προσωπικό που προορίζεται για:
  • τη διεξαγωγή δειγματοληψιών και
  • την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των μελισσώνων και των αποικιών μελισσών.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η εν λόγω απόφαση βασίστηκε σε σχέδιο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) το 2009 με θέμα την «Θνησιμότητα των μελισσών και επιτήρηση των μελισσών στην Ευρώπη», η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα επιτήρησης στην ΕΕ είναι, σε γενικές γραμμές, ισχνά και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στο επίπεδο των κρατών μελών, καθώς και συγκρίσιμα στοιχεία στο επίπεδο της ΕΕ.

Οι κύριες ενέργειες που πρότεινε η Επιτροπή ήταν ο ορισμός ενός εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) για την υγεία των μελισσών, καθώς και η έναρξη μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών με τη στήριξη ως προς τις τεχνικές πτυχές από το ΕΑΕΕ και με τη συγχρηματοδότηση της Επιτροπής.

Η πρώτη ενέργεια έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς το ΕΑΕΕ για την υγεία των μελισσών ήδη ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 87/2011 της Επιτροπής και ξεκίνησε τη λειτουργία του από την 1η Απριλίου 2011 (ANSES — Sophia Antipolis — Γαλλία).
Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής το ΕΑΕΕ για την υγεία των μελισσών συνέταξε το τεχνικό έγγραφο «Βάση του σχεδίου επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών» (που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνσηhttp://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm ), με το οποίο παρέχονται οδηγίες στα κράτη μέλη αναφορικά με τον τρόπο κατάρτισης των δικών τους μελετών επιτήρησης.

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων σχετικά με την υγεία των μελισσών, κρίθηκε σκόπιμο να βοηθηθεί και να υποστηριχτεί η κατάρτιση ορισμένων μελετών επιτήρησης στα κράτη μέλη σχετικά με τις απώλειες μελισσών.
Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να υποβάλουν στην Επιτροπή τις μελέτες επιτήρησής τους με βάση το προαναφερθέν τεχνικό έγγραφο του ΕΑΕΕ για την υγεία των μελισσών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Είκοσι κράτη μέλη κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τις μελέτες επιτήρησης. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται σε τεχνική και οικονομική αξιολόγηση έτσι ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους με το τεχνικό έγγραφο «Βάση του σχεδίου επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες των αποικιών μελισσών». 

Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, θα καθοριστούν το ποσοστό συγχρηματοδότησης, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 70 %, καθώς και το ύψος της επιμέρους συνεισφοράς προς κάθε κράτος μέλος με μετέπειτα απόφαση της Επιτροπής.
Οι μελέτες επιτήρησης πρέπει να περιλαμβάνουν ελέγχους των μελισσώνων κατά την περίοδο που προηγείται του χειμώνα και να ακολουθεί επίσκεψη ύστερα από την πάροδο του χειμώνα. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προβλέπεται η πραγματοποίηση και άλλης επίσκεψης. Κατά συνέπεια, ανάλογα με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων των κρατών μελών, η πρώτη επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τον χειμώνα του 2012, ενώ η δεύτερη το ακόλουθο έτος. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο η περίοδος εφαρμογής της παρούσας απόφασης να είναι από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 30 Ιουνίου 2013.
πηγη Αγροτικα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...