ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΓΑ.- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τις τελευταιες μερες-μηνες να πουμε υπαρχουν προβληματα με ασθενεια των μελισσων, ειδικα στην κρητη.
Σχετικο αρθρο και εδω.http://chaniabee.blogspot.com/
Να αρχισουμε εν ολίγοις απο τους κανονες-Σκοποί του ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΕΛ.Γ.Α έχει τους ακόλουθους σκοπούς:

α) την ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής

και του ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύ−

σεων, από ζημιές που προκαλούνται από φυσικούς κιν−
δύνους, παθήσεις και ασθένειες που αναφέρονται στο
άρθρο 5 του παρόντος νόμου,
β) την πρόσθετη και την προαιρετική ασφάλιση κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφοι 4
και 5 του παρόντος νόμου,
γ) την επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των
ερευνών που πραγματοποιεί η Διεύθυνση του άρθρου 2
του παρόντος νόμου, για τους φυσικούς κινδύνους που
απειλούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
δ) την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναδιάρθρωση
της αγροτικής παραγωγής και την προσαρμογή των
καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την
κατά το δυνατόν αποφυγή των καταστροφών, καθώς
και την εφαρμογή τεχνικών για την ελαχιστοποίηση του
αποτελέσματος των ζημιών,
ε) την παροχή τεχνικών συμβουλών στους αγρότες
και στις οργανώσεις των αγροτών σε θέματα πρόλη−
ψης, προστασίας και ασφάλισης κατά της επέλευσης
καταστροφικών φυσικών κινδύνων, καθώς και την παρο−
χή τεχνικών και στατιστικών στοιχείων στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
στ) τη συμμετοχή του ΕΛ.Γ.Α. σε προγράμματα ανά−
πτυξης του αγροτικού τομέα της οικονομίας,
ζ) την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγω−
γής, του φυτικού, ζωικού, αλιευτικού και υδατοκαλλιερ−
γητικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που
ασκείται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ν.
2342/1995 «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνο−
τροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 208 Α΄), όπως αυτός ο νόμος ισχύει κάθε φορά,
η) την εκπαίδευση του προσωπικού του και των εμπει−
ρογνωμόνων του «Πίνακα Πιστοποιημένων Εμπειρογνω−
μόνων» που ορίζεται στο άρθρο 17,
θ) την παροχή υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου
και τρίτους, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκο−
πών του.
Άρθρο 4
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα.


Είδος και αντικείμενο ασφάλισης


Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ


1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται


όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις


προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρ−


πία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσε−


ων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους. Δι−


καίωμα αποζημίωσης έχουν όσοι αποδεδειγμένα έχουν


εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.


2. Στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδίκαια και υποχρεω−


τικά από τους κινδύνους και τις παθήσεις του άρθρου 5


του παρόντος νόμου, που περιλαμβάνονται στους σχε−


τικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., το σύνολο


της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και


το αντίστοιχο κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων ζωικής


παραγωγής. Η κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. των αντικειμένων


αυτών, αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του αντίστοι−


χου Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α..
Άρθρο 5


Ασφαλιζόμενοι φυσικοί κίνδυνοι,


παθήσεις και ασθένειες


1. Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι ακόλουθοι


φυσικοί κίνδυνοι και ασθένειες, που μπορεί να προκα−


λέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή:


α) ο παγετός


β) το χαλάζι


γ) η ανεμοθύελλα


δ) η πλημμύρα


ε) ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία


στ) το χιόνι


ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις


η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα


θ) ζημιές από αρκούδα


ι) ζημιές από αγριογούρουνα, στις περιοχές όπου προ−


στατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR


ια) ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια, στη


φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου


ιβ) οι επιφυτείες και οι κάθε είδους και αιτίας κατα−


στροφικού χαρακτήρα εντομολογικές και φυτοπαθολο−


γικές προσβολές των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομέ−


νων και των οφειλόμενων στον περιορισμό της χρήσης


λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για λόγους προστασίας


της δημόσιας υγείας.


2. Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται επίσης οι


ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι, ασθένειες και παθήσεις,


που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στο ζωικό


κεφάλαιο και στη ζωική παραγωγή:


α) η πλημμύρα


β) η ανεμοθύελλα


γ) το υπερβολικό ψύχος


δ) το χιόνι


ε) το χαλάζι


στ) οι υψηλές θερμοκρασίες


ζ) η κατολίσθηση και η καθίζηση εδάφους


η) ο κεραυνός


θ) η πυρκαγιά από ανωτέρα βία


ι) κίνδυνοι από άγρια ζώα και κίνδυνοι ανωτέρας βίας


που επιδρούν στην καταλληλότητα της ζωϊκής παρα−


γωγής


κ) ασθένειες – παθήσεις: παθολογικές καταστάσεις το−


κετού βοοειδών, μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή


των βοοειδών, ειλεός των βοοειδών, ατυχήματα (κατάγ−


ματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών, άνθρακας,


πνευματάνθρακας, ιογενής διάρροια – νόσος των βλεν−


νογόνων, κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών


(γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών), γαγγραινώδης


μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, λοιμώδης αγα−


λαξία των αιγών και των προβάτων, παραφυματίωση


των αιγών και των προβάτων, προϊούσα πνευμονία των


αιγών και των προβάτων, λιστερίαση των αιγών και


των προβάτων, λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών,


νόσος οιδήματος των αιγών, γαγγραινώδης μαστίτιδα

των βοοειδών, κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών,


νοζεμίαση των μελισσοσμηνών, σηψηγονία (αμερικάνι−


κη) των μελισσοσμηνών και λοιποί νόσοι επιζωοτικής


μορφής.
Διαβαστε περισσοτερα εδω..
http://www.elga.gr/files/FEK%20160%203877.pdf


Eγω θεωρω οτι ο κ.Ντουρας ειναι ενα πολυ καλο στελεχος της ΟΜΣΕ , και θα ηθελα καποιες απαντησεις.
Να λοιπον που πρεπει να ασχοληθουμε ολοι μαζι, γιατι εαν δεν το κανουμε ειμαστε ξεγραμμενοι!!


ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Γιατι δεν μπαινει στον ΕΛΓΑ και η καινουργια μορφη νοζεμιασης??

Ποιοι ειναι οι αρμοδιοι που θα ενημερωσουν το Υπουργειο??

Τι πρεπει να κανουμε ΑΜΕΣΑ??

Ας ξεβουλωσουν κανενα αυτι και να ακουνε!!!!

ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΓΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ??                                                 

ΜΗΤΣΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙ ΛΗΘΑΙΟΝ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...