ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.Θέμα ωρών είναι η υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα ισχύουν για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών (Οργ.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Οργ.Π), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ).

Μια εκκρεμότητα, η οποία υπήρχε από το καλοκαίρι και, για διάφορους λόγους, συνεχώς αναβαλλόταν η υπογραφή της απόφασης, που αναμένεται να δώσει πνοή και ώθηση στις Ομάδες Παραγωγών. Ομάδες, στις οποίες η ηγεσία του υπουργείου έχει επενδύσει πολλά για την επίτευξη μείωσης του κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ» η Υπουργική Απόφαση για τις Ομάδες Παραγωγών θα προβλέπει τα εξής:
Κριτήρια Αναγνώρισης ΟΠ, Οργ.Π. και ΕΟΠ

Α) Για την αναγνώριση των ΟΠ κτηνοτρόφων, αλιέων, γυναικείων συνεταιρισμών, μελισσοκόμων και συνεταιρισμών ορεινών περιοχών και νήσων, πλην Κρήτης και Εύβοιας, απαιτούνται πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα παραγωγοί, για τις ΟΠ φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα παραγωγοί.

Β) Για την αναγνώριση Οργ.Π. απαιτούνται, κατ’ ελάχιστο, τόσα μέλη όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.1 του ν.4384/16. Η ελάχιστη αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής ή η εμπορεύσιμη παραγωγή για κάθε προϊόν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, καθορίζεται στους συνημμένους πίνακες, που δεν μεταβάλλονται για μια πενταετία.

Γ) Για την αναγνώριση Ε.Οργ.Π απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) Οργ.Π. Η ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ή η εμπορεύσιμη παραγωγή του προϊόντος, για το οποίο έχουν αναγνωριστεί οι Οργ.Π., καθορίζεται στους συνημμένους πίνακες που δεν μεταβάλλονται για μια πενταετία.

Δ) Η αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ή εμπορεύσιμη παραγωγή μπορεί να αποκλίνει +/- 5% ετησίως. Στην περίπτωση αποδεδειγμένου, με στοιχεία ΕΛΓΑ, καταστροφικού γεγονότος, που επηρέασε τον όγκο της παραγωγής, η αποζημιωθείσα αξία παραγωγής συμπληρώνει την αποκλίνουσα των παρ. Β και Γ αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ή την εμπορεύσιμη παραγωγή .
Οι επιτροπές
Για την αναγνώριση των ΟΠ, Οργ.Π. ή Ε.Οργ.Π. θα λειτουργεί μία Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης (ΠΕΑ) παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των ΟΠ, Οργ.Π., Ε.Οργ.Π., στην έδρα κάθε ΔΑΟΚ, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη. Έργο της τριμελούς Επιτροπής (ΠΕΑ) είναι η αναγνώριση των ΟΠ, Οργ.Π. ή Ε.Οργ.Π., η τροποποίησή της, η ανάκληση ή αναστολή της, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των ΟΠ, Οργ.Π., Ε.Οργ.Π., της περιοχής αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι αναγνωρισμένες ΟΠ, Οργ.Π., Ε.Οργ.Π. συνεχίζουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που πληρούσαν όταν αναγνωρίστηκαν και ότι τηρούν τις προβλεπόμενες από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία υποχρεώσεις τους. Ο έλεγχος διενεργείται κάθε τριετία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τα προγράμματα χρηματοδότησης. Τα πρακτικά των επιτόπιων ελέγχων, τηρούνται στην οικεία υπηρεσιακή μονάδα της περιφερειακής ενότητας.
Επίσης, συγκροτείται μία Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (ΔΕΑ) στην έδρα κάθε περιφέρειας, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, η οποία θα κρίνει τις προσφυγές κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης.
Αναγνώριση

Η διαδικασία αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών προβλέπει τα εξής: Το νομικό πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται για την αναγνώρισή του ως ΟΠ, Οργ.Π. ή Ε.Οργ.Π., υποβάλλει στην οικεία υπηρεσιακή μονάδα της περιφερειακής ενότητάς του, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης.

Η αίτηση για την αναγνώριση του νομικού προσώπου ως ΟΠ ή Οργ.Π., πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α) Αναλυτική κατάσταση των μελών, φυσικών και νομικών προσώπων του/της ΟΠ με τον ΑΦΜ τους και την ελάχιστη ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ή τον όγκο εμπορεύσιμης παραγωγής.

β) Απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της ΟΠ ή Οργ.Π.

γ) Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό σύστασης ΟΠ ή Οργ.Π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίστηκε-ψηφίστηκε το καταστατικό λειτουργίας.

δ) Καταστατικό λειτουργίας της ΟΠ ή Οργ.Π. , υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ΟΠ. ή Οργ.Π. Το καταστατικό λειτουργίας πρέπει να προβλέπει, τουλάχιστον, την υποχρέωση των παραγωγών-μελών να εφαρμόζουν τους κανόνες, που θεσπίζει η ΟΠ ή Οργ.Π. και τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων αυτών, την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της ΟΠ ή Οργ.Π. και να διακινούν μέσω της ΟΠ ή Οργ.Π., τουλάχιστον, του 80% της παραγωγής τους και τους κανόνες που εξασφαλίζουν στους παραγωγούς-μέλη, τον δημοκρατικό έλεγχο της οργάνωσής τους και των αποφάσεών της, την επιβολή κυρώσεων στα μέλη της ΟΠ ή Οργ.Π., σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το καταστατικό λειτουργίας-κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, τους κανόνες για την αποδοχή νέων μελών, τη διαγραφή μελών καθώς και την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην ΟΠ ή Οργ.Π.

ε) Πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται αρμοδίως, ανάλογα με τη νομική μορφή του, εφόσον έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Kαι στην αλιεία το Πρόγραμμα Συμβολαιακής της Πειραιώς
ypaithros.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...