ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

"ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ"... ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ.

Ερχεται σύντομα η δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες». Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους έως 40 ετών, που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή. Όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να αναλάβουν την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων στις εκμεταλλεύσεις τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα έχουν τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι προϋποθέσεις

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.

2) Είναι μόνιμοι κάτοικοι σε περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Έχουν ως αρχηγό - νόμιμο εκπρόσωπο τους, νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις που αναφέραμε πιο πάνω.

2) Έχουν ως αρχηγό - νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, που ταυτόχρονα είναι αρχηγός της εκμετάλλευσης και εγκαθίσταται σε αυτή για πρώτη φορά, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%.

3 Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού - νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.

4) Έχουν ως δραστηριότητα την αγροτική παραγωγή.


Κριτήρια επιλεξιμότητας
Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας, που να δίνει τυπική απόδοση από 8.000 ευρώ ως 100.000 ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στο πρόγραμμα θα μπορέσουν να ενταχθούν αρκετοί μικροί αγρότες, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας.

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.

β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.

Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης που κατατέθηκε φέτος.

Επιχειρηματικό σχέδιο
Οι υποψήφιοι προκειμένου να αξιολογηθούν, υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα, τη στρατηγική για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης, όπως και χρονικές προθεσμίες αυτών.

Ειδικά, το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά το γεωργικό τομέα, δηλαδή την πρωτογενή γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων, όπως η διαλογή και απλή συσκευασία ιδίων προϊόντων).

Στην προδημοσίευση του προγράμματος τονίζεται ότι οι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν και είναι δεσμευτικοί για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα ανεξάρτητα με το αν θα ενταχθούν σε άλλο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Δηλαδή και οι νέοι αγρότες που δεν θα ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης, θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα χρόνια.

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να τροποποιείται κατ’ ανώτερο δύο φορές με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης. Οι τροποποιήσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο ύστερα από σαφή αιτιολόγηση και υπό αυστηρές προϋποθέσεις (όπως να μην οδηγούν σε επίπεδα κατώτερα του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας ή της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου).

Μετά το πέρας της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων και δεσμεύσεων και την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχος δεν αναλαμβάνει μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Οικονομική ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός πέντε ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη αλλά διαμορφώνεται μεταξύ 17.000 έως 22.000 ευρώ, διαφοροποιούμενο ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης ως εξής:

Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική - μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό διαμορφώνεται έως και 22.000 ευρώ με βάση τα εξής:
α) κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

β) κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.
emprosnet.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...