ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΟΓΑ.

Σε άμεση ρύθμιση των χρεών τους προς τον ΟΓΑ θα πρέπει να προχωρήσουν όσοι ασφαλισμένοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 προς τον Οργανισμό καθώς σε αντίθετη περίπτωση απειλούνται με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όπως παρακράτηση χρημάτων που προέρχονται από επιστροφές φόρων (ΦΠΑ, ΕΦΚ πετρελαίου, κλπ).

Ως ελάχιστο ύψος της προς ρύθμιση οφειλής, ορίζονται τα 40 ευρώ, ενώ το ποσό έκαστης δόσης να μην είναι κατώτερο των 20 ευρώ.Όπως υπενθυμίζει σε επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΓΑ, οι οι εν λόγω οφειλές έχουν διαβιβασθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Το ζήτημα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά περισσότερους από 25.000 ασφαλισμένους στον ΟΓΑ οι οποίοι, μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα λάβουν ειδοποιητήριο από τον ΚΕΑΟ με το οποίο θα ενημερώνονται για το ύψος των οφειλών τους καθώς και τις δυνατότητες ρύθμισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρέχουσες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά.

Οι δυνατότητες ρύθμισης έχουν ως εξής:

1) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

Με την «ΠΑΓΙΑ» ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης σε έως δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις των καθυστερούμενων οφειλών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όσους δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών τους ή υπήχθησαν, αλλά έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.

Οι καθυστερούμενες εισφορές κεφαλαιοποιούνται κατά τον προηγούμενο της ρύθμισης, μήνα.

Η δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται, προς το παρόν, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με το ειδικό έντυπο, το οποίο φέρει ως Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ), τον 310.

Ο οφειλέτης που αιτείται ρύθμισης θα πρέπει, κατ’ αρχήν:

α) να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και

β) να δηλώνει την αδυναμία εξόφλησης του συνόλου του ποσού της οφειλής του τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και την ανταπόκρισή του στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα του διακανονισμού).

Ρυθμιζόμενο ποσό

Ως ελάχιστο ύψος της προς ρύθμιση οφειλής, ορίζεται το ποσό των 40 ευρώ. Το ποσό έκαστης δόσης, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 20 ευρώ.

Ένταξη στη ρύθμιση

Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση εφόσον η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταβληθεί και η τρέχουσα εισφορά του εξαμήνου. Το ποσό εισφορών που απαιτείται για την ένταξη του αιτούντος στη ρύθμιση, αναφέρεται στην ένδειξη «πληρωτέο ποσό» του Εντύπου για την Τράπεζα Πειραιώς - ΚΜΠ 310.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται στο τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της πρώτης δόσης και οι υπολειπόμενες δόσεις, στο τέλος κάθε επόμενου μήνα,. Η πληρωμή θα γίνεται με το ως άνω έντυπο, το οποίο θα πρέπει να εκτυπώνεται επίσης ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο, στις αρχές του δεύτερου 15νθημέρου κάθε μήνα.

Ο αιτών δεν εντάσσεται στη ρύθμιση στην περίπτωση που δεν έχει καταβάλει μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία την πρώτη δόση και την τρέχουσα εισφορά του. Εάν εξακολουθεί να επιθυμεί τη ρύθμιση των οφειλών του, τότε μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή του όχι, όμως, νωρίτερα από τον επόμενο μήνα της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης.

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη ενταχθεί στην «Πάγια» ρύθμιση αλλά δεν τηρήσει στη συνέχεια τους όρους της και απολέσει το δικαίωμα, μπορεί να αιτηθεί και πάλι την ένταξή του στην «Πάγια» ρύθμιση, εφόσον η οφειλή του δεν έχει, μετά τη βεβαίωσή της, αποσταλεί στο Κ.Ε.Α.Ο.

Υπενθυμίζουμε, ότι σε αντίθεση με τα ισχύοντα στην «Πάγια» ρύθμιση, το δικαίωμα της ρύθμισης «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ. Ο ενταχθείς δηλαδή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» οφειλέτης, ο οποίος δεν τηρήσει στη συνέχεια με συνέπια τους όρους της ρύθμισης, χάνει οριστικά το δικαίωμα της ρύθμισης «Νέα Αρχή». Κατά συνέπεια, μπορεί να αιτηθεί στο εξής, μόνο υπαγωγή στην «Πάγια» ρύθμιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η πληρωμή κάθε επόμενης, μετά την αρχική ένταξη στη ρύθμιση, τρέχουσας εισφοράς (για όσο χρόνο διαρκεί η «Πάγια» ρύθμιση) θα γίνεται με το έντυπο πληρωμής της τελευταίας δόσης του εξαμήνου. Στο έντυπο δηλαδή που θα εκτυπώνει ο ενδιαφερόμενος για την πληρωμή της τελευταίας δόσης του εξαμήνου, θα αναγράφεται ξεχωριστά το ποσό της τρέχουσας εισφοράς του συγκεκριμένου εξαμήνου και της τρέχουσας δόσης, το άθροισμα των οποίων αποτελεί το «πληρωτέο ποσό». Το «πληρωτέο ποσό» θα πρέπει να εξοφληθεί στο σύνολό του μέσα στην ταχθείσα προθεσμία.

Κατά την ηλεκτρονική εκτύπωση των εντύπων πληρωμής των μετά την αρχική ένταξη στη ρύθμιση δόσεων, θα εμφανίζεται μήνυμα που θα υπενθυμίζει στον ενδιαφερόμενο ότι στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να καταβάλει μαζί με την τρέχουσα δόση του και την τρέχουσα εισφορά του.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα η τρέχουσα εισφορά, ο ασφαλισμένος εκπίπτει άμεσα του δικαιώματος της ρύθμισης.

Δικαιολογητικά - Αρμόδια Όργανα Ρύθμισης

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής του, τα κατωτέρω συγκεκριμένα στοιχεία:

1. Όταν η συνολική οφειλή είναι έως και € 10.000,00, στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:

α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις και

β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα.

2. Όταν η συνολική οφειλή είναι άνω των € 10.000,00, στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:

α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα διακανονισμού),

β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και

γ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την

ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα, πληροφορίες που αφορούν:

-κινητές αξίες,

-ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής,

-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,

-αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών,

-οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,

-απαιτήσεις από τρίτους,

-οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.

Ο ΟΓΑ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, τα οποία αξιολογούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ εντός εξαμήνου από την καταβολή της πρώτης δόσης. Εάν μετά τον έλεγχο κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις, κατά νόμο, προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, τότε η ρύθμιση θεωρείται «ισχυρή», εφόσον βέβαια ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να καταβάλει τις αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές του. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτει του δικαιώματος της ρύθμισης.

2) «ΝΕΑ ΑΡΧΗ»

Στα αναφερόμενα της σχετικής εγκυκλίου μας με αριθ. 6/2013, έχουν – όπως προαναφέρθηκε – επέλθει οι κατωτέρω τροποποιήσεις - οι οποίες αφορούν:

1. Σε τροποποίηση διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες:

α) το όριο της οφειλής, με βάση το οποίο καθορίζονται τα στοιχεία της Υπεύθυνης Δήλωσης (σελ. 4 της ως άνω εγκυκλίου), αυξήθηκε από €5.000,00 σε €10.000,00,

β) απαλείφθηκε, ως υποχρεωτικό στοιχείο της Υπεύθυνης Δήλωσης (σελ. 4 της ως άνω εγκυκλίου), η δήλωση του αιτούντα περί μη άσκησης εναντίον του, ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή.

Κατόπιν τούτου, σχετικά με την – παράλληλα με την αίτηση ρύθμισης – υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης με τα ανά κατηγορία οφειλής στοιχεία, θα πρέπει να ισχύσουν και για τη ρύθμιση «Νέα Αρχή», ανάλογα, όσα προαναφέρονται στην παρούσα για την «Πάγια» ρύθμιση.

2. Στην επιμήκυνση του προς ρύθμιση οφειλόμενου διαστήματος

Στη «Νέα Αρχή» ρυθμίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, όπως ισχύει, καθυστερούμενες οφειλές μέχρι 31-12-2012 (σελ. 1 της ως άνω εγκυκλίου). Για τεχνικούς λόγους όμως, στο προς ρύθμιση διάστημα οφειλών των ασφαλισμένων που θα αιτηθούν ρύθμισης μέχρι τις 30-06-2014, θα προστεθεί και η εισφορά του Α ́ εξαμήνου 2013 (εφόσον έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων μας και για την αποφυγή λανθασμένων πληρωμών, έχουμε προβεί στις εξής περαιτέρω «ενέργειες»:

1.Στην προσθήκη Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής (ΚΗΠ), επί του εντύπου πληρωμής των δόσεων ρύθμισης «Νέα Αρχή» με ΚΜΠ 673 (σελ. 3 της ως άνω εγκυκλίου).

2.Στην αλλαγή της διαδικασίας αναζήτησης της τρέχουσας εισφοράς Β ́ εξαμήνου 2013.

Η εισφορά Β ́ εξαμήνου 2013 για όσους έχουν ενταχθεί έως 31-12-2013 στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» και τηρούν τους όρους αυτής,

Δεν θα αναζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία με την αποστολή ειδοποίησης – απόδειξης καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς. Η πληρωμή της τρέχουσας εισφοράς θα γίνει μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με το έντυπο πληρωμής της δόσης του Ιουνίου 2014.

Στο έντυπο θα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά της «τρέχουσας εισφοράς» και της «τρέχουσας δόσης», το άθροισμα του ποσού των οποίων, αποτελεί το «πληρωτέο ποσό».

Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να μην εκπέσει της ρύθμισης, θα πρέπει να εξοφλήσει το «πληρωτέο ποσό» στο σύνολό του, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία (30-06-2014).

Ανάλογο θα είναι, επίσης, και τα στοιχεία του εντύπου κάθε επόμενης τρέχουσας εισφοράς, μετά την αρχική ένταξη στη ρύθμιση «Νέα Αρχή», το οποίο θα εκτυπώνεται, ομοίως, κατά την ανωτέρω διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα η τρέχουσα εισφορά, ο ασφαλισμένος εκπίπτει άμεσα του δικαιώματος της ρύθμισης.

Επισημάνσεις

Οι οφειλέτες, κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων («Πάγια» και «Νέα Αρχή) και εφόσον τηρούν τους όρους αυτών, δικαιούνται χορήγησης / ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας με διάρκεια ισχύος ενός εξαμήνου.

Οι ασφαλισμένοι των οποίων οι καθυστερούμενες οφειλές έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο. δικαιούνται χορήγησης / ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας με διάρκεια ισχύος ενός εξαμήνου εφόσον εξοφλούν / ρυθμίζουν τις οφειλές τους στον εν λόγω φορέα και τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να εξοφλούν το σύνολο της οφειλής τους ή τις δόσεις τους στο Κ.Ε.Α.Ο. και τις τρέχουσες εισφορές τους στον ΟΓΑ.

Οι εργοδότες – επιχειρήσεις του Ν.3232/2004 που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 («Νέα Αρχή» και «Πάγια»), θα πρέπει να απευθύνονται στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ)


Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο του ΟΓΑ:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...