ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ.

Η προµήθεια νέων κυψελών αξίας µέχρι 30 ευρώ ανά κυψέλη.
Με τις νέες κυψέλες µπορεί να αντικατασταθεί ποσοστό µέχρι και 10% των κατεχόµενων κυψελών ανά έκαστο µελισσοκόµο.

∆υνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία:
α) είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης,
β) είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ (δηλαδή θεωρηµένου) και
γ) δηλώνουν τα µελισσοσµήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας.


Για αντικατάσταση
Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται και η προµήθεια κυψελών αντικατάστασης, οι οποίες πρέπει να αποτελούνται από τα εξής:
α) εµβρυοθάλαµο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, µε κινητή κατά προτίµηση, βάση
β) καπάκι τύπου standard ή τύπου Αυστραλίας,
γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση.
Να σηµειωθεί ότι δεν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες, η προµήθεια µεµονωµένων εξαρτηµάτων κυψελών, παρά µόνο οι πλήρεις κυψέλες, η δαπάνη για αγορά κυψελών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορθά τα αντίστοιχα παραστατικά και ο ΦΠΑ.

Τα δικαιολογητικά
α) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο µελισσοκοµικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ,
β) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευµατίες) πρόσφατης φορολογικής δήλωσης,
γ) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης,
δ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή, ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για αντίστοιχη δράση σε άλλο πρόγραµµα, ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης τουλάχιστον για 5 χρόνια,
ε) εξουσιοδότηση σε περίπτωση υποβολής δια αντιπροσώπου
στ) πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών, µε ηµεροµηνία έκδοσης από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε περιόδου εφαρµογής της δράσης.

Οικονομική στήριξη για τη μετακίνηση 80 και πλέον παραγωγικών μελισσιών
Με τη δράση «Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας» ενισχύεται η δαπάνη µετακίνησης των µελισσοσµηνών από τον συνήθη µόνιµο τόπο της µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους έως και την 30η Ιουνίου του επόµενου έτους.
∆υνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι επιπλέον πρέπει:
α) να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον 150 παραγωγικών µελισσοσµηνών,
β) να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ και
γ) να δηλώνουν τα µελισσοσµήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας.
Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύεται η δαπάνη µετακίνησης τουλάχιστον 80 παραγωγικών µελισσοσµηνών (όλα µαζί ή τµηµατικά) από τον συνήθη µόνιµο τόπο της εκµετάλλευσης µε τη χρήση
α) ιδιόκτητων µελισσοκοµικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
β) φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης (Φ∆Χ), ή/και
γ) οχηµαταγωγών πλοίων
υπό την προϋπόθεση ότι τα µελισσοσµήνη αυτά µετακινούνται σε απόσταση, τουλάχιστον 20 χλµ για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας και τουλάχιστον 50 χλµ για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας.

Να σηµειωθεί ότι το ύψος ενίσχυσης ανά µετακινούµενο µελισσοσµήνος θα καθοριστεί µε απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά την οριστική επεξεργασία των αιτήσεων και την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας ορισµού των δικαιούχων της δράσης. Η περίοδος εφαρµογής των δράσεων είναι από 01/09/2013 έως 31/08/2016.

Οι ενδιαφερόµενοι µελισσοκόµοι µπορούν ένα µήνα µετά τη δηµοσίευση της σχετικής ΚΥΑ σε ΦΕΚ να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την ένταξη στις σχετικές δράσεις.

Για το πρώτο έτος εφαρµογής η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την εποµένη και ολοκληρώνεται την 30η εργάσιµη ηµέρα από τη δηµοσίευση της, µε ηµεροµηνία πρωτοκόλλου εισόδου στα κέντρα µελισσοκοµίας. Για τα επόµενα δύο έτη εφαρµογής η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την 1η Μαρτίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 30η Απριλίου του ίδιου έτους.

Αγροτικα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...