ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΥΨΕΛΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 28/08/2013
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Αρ. Πρωτ.: 2175/103534
Τμήμα Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας
Πληροφορίες: Μιχ. Ρισσάκη
Τηλέφωνο: 210.527.16.30 
FAX: 210.212.56.93 ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής
Email: ve46u046@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του συνολικού ποσού, καθώς και του ποσού επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας για το έτος 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) της αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013 (1325Β΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013», όπως τροποποιείται και ισχύει

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του αριθμ.63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

γ) του άρθρου 22 παρ.3 του ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων»(Α΄ 280) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν.2538/97 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135)

δ) του ν.2362/1995 (Α’ 247) «περί Δημόσιου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ε) του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187), όπως ισχύει 

ζ) της αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφασης του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»

η) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν.2732/1999(Α’ 154) και το άρθρο 24 του ν.2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν.3147/03 (Α’ 135)

θ) της αριθμ.389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»

ι) της αριθμ.271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής»

κ) του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)

λ) της αριθμ.391/90092/19-07-2013 (Β΄ 1778) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”»

μ) του άρθρου 28 του ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά

2. Τους Κανονισμούς:

α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299)

β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει

γ) 1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής»(L 209)

δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής για τη «θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων» (L 171)

ε) 1663/ΕΚ/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)729/1970 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L158).

3. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011 - 2013, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε(2010) 6054 τελικό/14-09-2010 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Την αριθμ.1709/81921/02-07-2013 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 3.1 “Αντικατάσταση κυψελών” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013»

5. Το από 08/08/2013 έγγραφο και τα από 09/08/2013 και 21/08/2013 ηλεκτρονικά μηνύματα της Δ/νσης Πληροφορικής αναφορικά με τον τελικό αριθμό των μετακινούμενων κυψελών

6. Την αριθμ.1623/7187/18-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Β-3ΒΜ) απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29-110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2013, για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», για το έτος 2013

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκλήθηκε με την αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013ΚΥΑ (Β΄1325), συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για το έτος 2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέας 29-110)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013ΚΥΑ, εγκρίνεται για το έτος 2013 η μεταφορά ποσού συνολικού ύψους εξήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (69.000,00€) από την δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης» στην δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Ως εκ τούτου το συνολικά διαθέσιμο ποσό για την υλοποίηση της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» από δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (2.665.000,00€) που προβλεπόταν στην αριθμ.1709/81921/02-07-2013 απόφαση, τροποποιείται και καθορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (2.734.000,00€). 

Το εν λόγω ποσό θα βαρύνει κατά 50% το ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων (ΚΑ 5521 του ΕΛΕΓΕΠ) και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423. Φ29-110). 

Β) Το ποσό επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται στα τρία Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (3,82€). 

Η καταβολή κι έλεγχος της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.1709/81921/02-07-2013 απόφαση.

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...