ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                 Aθήνα, 28/08/2013
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                        Αρ.Πρωτ: 2176/103535
Τμήμα: Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας
Πληροφορίες: Μιχ. Ρισσάκη
Τηλέφωνο: 210.527.16.30                                                                            
FAX: 210.212.56.93


ΘΕΜΑ:     «Καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης και του ποσοστού ενίσχυσης ανά κατηγορία δικαιούχων της δράσης 4.1 Αναλύσεις μελιού για το πρόγραμμα έτους 2013»ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.       Τις διατάξεις:
α)  της αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013(Β΄1325) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013»
β)  του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του αριθμ.63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
γ)  του άρθρου 22 παρ.3 του ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων»(Α΄ 280) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν.2538/97 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135)
δ)  του ν.2362/1995 (Α’ 247) «περί Δημόσιου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε)  του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187), όπως ισχύει
ζ)   της αριθμ.ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφασης του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»
η)  των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και  Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν.2732/1999(Α’ 154) και το άρθρο 24 του ν.2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν.3147/03 (Α’ 135)
θ)  της αριθμ.389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»
ι)   της αριθμ.271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής»
κ) του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)
λ)  της αριθμ.391/90092/19-07-2013 (Β΄ 972)  απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.271726/2010 (Β΄ 1400) όμοια απόφαση
μ)  του άρθρου 28 του ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά
2.     Τους Κανονισμούς:
α)   1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299)
β)    917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
γ)    1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής»(L 209)
δ)    885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής για τη «θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων» (L 171)
ε) 1663/ΕΚ/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)729/1970 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L158).
3.       Την αριθμ. Ε(2010) 6054 τελικό/14-09-2010 απόφαση της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση του προγράμματος για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, που υπέβαλε η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου και με τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα αυτό»
4.       Την αριθμ.1785/84345/05-07-2013 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους της επιχορήγησης των δράσεων 4.1 “Αναλύσεις μελιού” και 4.2 “Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού”, στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013», όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ.2065/98903/09-08-2013 απόφαση
5.       Τα πρακτικά διοικητικού ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων που μας διαβιβάστηκαν από τις ΔΑΟΚ με τα αρ.2068/99109/09-08-2013, αρ.2102/99964/13-08-2013, αρ.2103/100091/13-08-2013, αρ.2109/100591/14-08-2013, αρ.2123/100820/16-08-2013 και αρ.2132/101344/20-08-2013 έγγραφα
6.       Την αριθμ.1623/7187/18-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Β-3ΒΜ) απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29-110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2013, για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», για το έτος 2013
7.       Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκλήθηκε με την αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013ΚΥΑ (Β΄1325), συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για το έτος 2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέας 29-110)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1.     Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013(Β΄1325), εγκρίνεται για το έτος 2013 η μεταφορά ποσού συνολικού ύψους είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€) από την δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» στην δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού».
Ως εκ τούτου, το συνολικά τελικό διαθέσιμο ποσό για την υλοποίηση της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού» ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (190.000,00€).
Το εν λόγω ποσό θα βαρύνει κατά 50% το ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423. Φ29-110).
2.     Σε εφαρμογή της αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013(Β΄1325)ΚΥΑ και της αριθμ.1785/84345/05-07-2013 (Β΄1672) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ.2065/98903/09-08-2013 (β΄1975) απόφαση, εγκρίνεται για το έτος 2013 η ενίσχυση για την πραγματοποίηση αναλύσεων μελιού:
α) σε ποσοστό 100% για τους δικαιούχους της περίπτωσης α της παραγράφου 2.1 της αριθμ.1785/84345/05-07-2013 απόφασης
και
β) σε ποσοστό 91,70% για τους δικαιούχους της περίπτωσης β της παραγράφου 2.1 της αριθμ.1785/84345/05-07-2013 απόφασης
Η καταβολή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.1785/84345/05-07-2013 απόφαση και αφορά σε αναλύσεις μελιού που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2012 – 31/08/2013.
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Η παρούσα να αναρτηθεί στους ιστοτόπους www.minagric.gr και www.melinet.gr .


                                                                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
                                                                                                                        ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

                                                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...