ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τµήµα: Ποιοτικού & Φυτoυγειονοµικού Ελέγχου
Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Βόλος 38001 
Πληροφορίες: Μ.Ναθαναϊλίδου – ∆. Γεωργατζή
Τηλέφωνο: 2421352497-494
Βόλος 23-7-12013 
Αριθμ. Πρωτ.: 14152 ο ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε συνερ-

γασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μα-

γνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραί-

τητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

1. Στόχοι

1 H έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική

φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
=
2 Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου ώστε να εφαρμόζονται

οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύμφωνα με τα

πραγματικά δεδομένα.

2. Διαπιστώσεις

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτο
προστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2013», η Υπηρεσία μας έχει αναπτύξει δίκτυο παγίδων που καλύπτουν τις βαμβακοπαραγωγικές περιοχές των Δήμων Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού. Έχουν τοποθετηθεί φερομονικές παγίδες για το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι. 

2. Αυτή την εποχή τα βαμβακόφυτα στις όψιμες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιo της
ανθοφορίας, ενώ στις πρώιμες καλλιέργειες στην έναρξη της καρποφορίας. 

3. Από την παρακολούθηση των παγίδων οι μέχρι τώρα συλλήψεις ακμαίων πράσινου
σκουληκιού βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Οι συλλήψεις ακμαίων ρόδινου σκουληκιού είναι υψηλές σε όλες τις περιοχές. 

4. Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες, που διενεργούν Γεωπόνοι της

Υπηρεσίας μας διαπιστώνεται η ύπαρξη προσβεβλημένων ανθέων και καρυδιών από προ
νύμφες ρόδινου σκουληκιού. Οι προσβολές των ανθέων – καρυδιών είναι κάτω από το όριο της οικονομικής ζημίας στις περισσότερες περιοχές. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από μέρους των παραγωγών, με συχνούς ελέγχους για τυχόν εντοπισμό ρόδινου σκουληκιού σε κάθε βαμβακοχώραφο. 

Αντιθέτως, δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη πληθυσμού προνυμφών πράσινου σκουληκιού σε
χτένια και καρύδια. Παρόλα αυτά οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται συστηματικά τα βαμβακοχώραφα και να ελέγχουν τη φυτεία για προσβολές από το έντομο. 3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές 

Η Υπηρεσία μας συστήνει στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζουν ορθολογική αζω
τούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων) για την αποφυγή προσέλκυσης και εγκατάστασης επιβλαβών οργανισμών, και εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που αποσκοπούν στην πρωίμιση της παραγωγής. 

Για την καλύτερη οργάνωση της άμυνας των βαμβακοφύτων στη 2η
γενεά του πράσινου σκουληκιού και για την απρόσκοπτη και αποδοτική εξέλιξη των βαμβακοκαλλιεργειών προτείνεται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης των βαμβακοφύτων με εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία mepiquat chloride ιδιαίτερα σε βαμβακοφυτείες που εμφανίζουν υπερβολική βλάστηση με αυξημένα ύψη φυτών και αυξημένα μεσογονάτια διαστήματα, συνεχείς εκπτύξεις νέων βλαστών και χαμηλούς ρυθμούς άνθησης και καρπόδεσης. 

ΠΡΑΣΙΝΟ – ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ:.

Οι παραγωγοί απαιτείται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν την
καλλιέργειά τους τακτικά (κάθε 2 – 3 ημέρες) προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η επιθεώρηση των βαμβακιών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου. 

Η χημική καταπολέμηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτελε
σματική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο

στάδιο της προνύμφης (μήκος έως 1 εκατοστό). O
ψεκασμός θα πρέπει να διενεργείται μετά τη δύση του ηλίου γιατί τότε αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυμφών, καθώς και η αποτελεσματικότητα πολλών εντομοκτόνων (π.χ. 

Bacillus thurigiensis), αλλά και για την προστασία των μελισσών.

Επίσης, οι Γεωπόνοι (Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων, Δήμοι κλπ) που πιθανόν εντο
πίσουν σημαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθμό συλληφθέντων ατόμων σε φερομονικές παγίδες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας (τηλ. 

2421352497,2421352444), έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί τους, να εκδοθεί προειδοποίηση για

την ευρύτερη περιοχή.
4. Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

Η Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο κάθε βαμβακοπαραγωγός είναι απο
κλειστικά και μόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την κατάσταση 
του αγρού του, με σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής 
της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης σύμφωνα με τις 
συνθήκες της καλλιέργειάς τους. Δηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το 
είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιμοποίησης 
αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισμούς που θεωρεί ότι θα 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέρ-
γειας του. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τη νομοθεσία και τις οδηγίες

χρήσης των παρασκευαστών οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευ-

τικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα

Το κατώτατο όριο επέμβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι :

6-8 ζωντανές προνύμφες κατά μέσο όρο, ανά 100 φυτά. ή μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου 
επί της γραμμής κατά μέσο όρο. 

Το κατώτατο όριο επέμβασης για το ρόδινο σκουλήκι:

Α. στο στάδιο της ανθοφορίας, είναι 20% προσβολή (άνθη που δεν ανοίγουν - «ροζέτα») σε τυχαίο
δείγμα ανθέων σε όλη την έκταση του χωραφιού.

Β. στο στάδιο της καρποφορίας, είναι η εύρεση πέντε έως οκτώ (5-8) προνυμφών κατά μέσο όρο στο
εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο εβδομάδων σε δείγμα που λαμβάνεται κατά τη διαγώνιο του αγρού,μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα και με αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.

Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών,
επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.
5. Προστασία μελισσών 

Να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊό-

ντα και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που

δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως μετά τη δύση του η-

λίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους, ώστε να απο-

μακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού. Για το σκοπό αυτό θα

πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό

τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποί-

ησή τους.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δρ. Νικόλαος Λιάνος

Γεωπόνος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...