ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤ/ΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ

Τμήμα Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας

Πληροφορίες: Μιχ. Ρισσάκη

Τηλ.: 210 527 16 30

fax: 210 212 56 93

e-mail: ve46u046@minagric.gr
Αθήνα, 25/07/2013 
Αρ. Πρωτ: 1924/92683 


ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ποσοστού αντικατάστασης ανά κατηγορία δικαιούχων, στο πλαίσιο υλοποίησης της αριθμ.1709/81921/02-07-2013 απόφασης αναφορικά με τη δράση 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων - Αντικατάσταση κυψελών” για το έτος 2013»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013 (Β΄ 1325) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013», όπως τροποποιείται και ισχύει

β) του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α/137) και ειδικότερα του άρθρου 29Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α/154), ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν.1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του ν.2469 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

γ) των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’ 141) και τον ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 66).

δ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και επίβλεψης Γεωργικών προϊόντων, γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γής» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999(ΦΕΚ Α’ 154) και το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 έως 8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α’ 135).

ε) της αριθμ. 389578/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

στ) της αριθμ. 271562/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής».

ζ) της αριθμ. 282956/2007 (ΦΕΚ 614/Β/2007) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών περί «Έγκρισης Κανονισμού Οργανικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
η) της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού “Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων”.

2. Τους Κανονισμούς:

α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299)

β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει

γ) 1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής»(L 209)

δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής για τη «θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων» (L 171)

ε) 1405/ΕΚ/2006 του Συμβουλίου για τον «καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ)1782/2003» (L 265)

3. Τo Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011 – 2013, που εγκρίθηκε με την Ε(2010) 6054 τελικό/14-09-2010 Απόφαση της Ε.Ε., σε εφαρμογή των άρθρων 105 – 110 του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου και του Καν(ΕΚ)917/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει

4. Την αριθμ.1709/81921/02-07-2013 απόφαση του ΥπΑΑΤ περί «καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων - Αντικατάσταση κυψελών” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013», όπως τροποποιείται και ισχύει

5. Το αριθμ.1126/84593/08-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Πληροφορικής σχετικά με τον αριθμό των παραγωγών που έχουν υποβάλλει αίτηση κι έχουν κριθεί δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση, καθώς και τον αριθμό των αιτούμενων κυψελών

6. Την αριθμ.1623/7187/18-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Β-3ΒΜ) απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29-110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2013, για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», για το έτος 2013

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκλήθηκε με την αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013 (Β΄ 1325) ΚΥΑ, συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για το έτος 2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέας 29-110)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Σε εφαρμογή των παραγράφων 3 και 7.1 της αριθμ.1709/81921/02-07-2013 ΥΑ:

α) κατανέμουμε το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.300.000Ευρώ) για την υλοποίηση της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων – Αντικατάσταση κυψελών» για το έτος 2013 και

β)καθορίζουμε το ποσοστό αντικατάστασης των κυψελών για το έτος 2013 ως ακολούθως:

§ για κατόχους μέχρι και 149 μελισσοσμηνών, το ποσοστό αντικατάστασης καθορίζεται σε 6,11%

§ για κατόχους από 150 μελισσοσμήνη και άνω, το ποσοστό αντικατάστασης καθορίζεται σε 7,44%
Στην περίπτωση που, από την εφαρμογή του ως άνω ορισθέντα ποσοστού αντικατάστασης, δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός επιλέξιμων κυψελών για κάποιον δικαιούχο, ο εν λόγω αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ως ακολούθως:

§ για αριθμό επιλέξιμων κυψελών φέροντα δεκαδική υποδιαίρεση μικρότερη του 0,50 ο αριθμός των επιλέξιμων κυψελών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό

§ για αριθμό επιλέξιμων κυψελών φέροντα δεκαδική υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του 0,50 ο αριθμός των επιλέξιμων κυψελών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό

Ο αριθμός των επιλέξιμων κυψελών αντικατάστασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτόν που είχε δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στους ιστοτόπους http://www.melinet.gr
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...