ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

Στην παρακράτηση ενισχύσεων των Ομάδων Παραγωγών προβαίνουν οι εφορίες στις περιπτώσεις που η συνεταιριστική οργάνωση στην οποία ανήκουν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Η παρακράτηση χρημάτων από τα επιχειρησιακά προγράμματα των Ομάδων Παραγωγών στερεί από τα μέλη τους σημαντικά ποσά, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για επενδύσεις.Το θέμα αυτό "σήκωσε" η ΠΑΣΕΓΕΣ με αφορμή τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό σε διάφορες Ενώσεις, που έχουν στους κόλπους τους Ομάδες Παραγωγών. Πολλοί, βέβαια, λένε ότι τώρα οι συνεταιριστές πληρώνουν την τακτική του σφιχτού εναγκαλισμού των Ομάδων Παραγωγών από τις ΕΑΣ.

Πάντως η παρακράτηση χρημάτων από τα επιχειρησιακά προγράμματα των Ομάδων Παραγωγών στερεί από τα μέλη τους σημαντικά ποσά, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για επενδύσεις. Γι' αυτό το λόγο η ΠΑΣΕΓΕΣ προέβη σε μακροσκελή επιστολή με την οποία καλεί να σταματήσει η πρακτική των παρακρατήσεων από τις ΔΟΥ ως μη νόμιμη. Το μακροσκελές νομικό κείμενο καταλήγει: «Συνεπώς, κάθε αναγκαστική πράξη είτε εκτέλεσης είτε εξασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου, µε παρακράτηση οφειλόμενου από την Ένωση ποσού, εκ μέρους της ΔΟΥ, επιβάλλεται σε τρίτον µη οφειλέτη, συνεπώς η επιβολή ή η λήψη του κάθε σχετικού μέτρου δεν παρίσταται νόμιμη. Κατόπιν όλων των προαναφερομένων, ως Διατάκτης των πληρωμών ο Οργανισμός σας, οφείλει να ενημερώσει τις ΔΟΥ, για την διευθέτηση αυτής της αταξίας.»

Ολόκληρη η επιστολή της ΠΑΣΕΓΕΣ προς τον γενικό διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη

Κύριε Διευθυντά,

Σε πρόσφατη συνάντηση της Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών Λειβαδιάς με στελέχη του Οργανισμού σας, τέθηκε ένα σημαντικής σπουδαιότητας θέμα, το οποίο αντιμετωπίζουν οι αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες λειτουργούν, εντός της νομικής οντότητας μιας Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών. Συγκεκριμένα οι οικονομικές ενισχύσεις, που καταβάλλει ο Οργανισμός σας προς τους δικαιούχους παραγωγούς, οι οποίοι είναι μέλη της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, εντός της Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες όμως ενισχύσεις καταβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ, προκειμένου να εισπραχθούν από τις Ενώσεις Συνεταιρισμών και να διανεμηθούν ακολούθως στους δικαιούχους των ενισχύσεων παραγωγούς, δεσμεύονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ, λόγω οφειλών των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Επί του θέματος αυτού η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει την ακόλουθη άποψη :
Α. Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο :
Με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 1360/1978 του Συμβουλίου «περί των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων αυτών» (ΕΕ L 166), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, καθιερώθηκε ειδική διαδικασία και προϋποθέσεις αναγνωρίσεως (άρθρα 4 έως 9 του Κανονισμού) και ειδικό καθεστώς (οικονομικών) ενισχύσεων των αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών και των ενώσεών τους (άρθρα 10 και 11), με στόχο την καταπολέμηση των διαρθρωτικών αδυναμιών της κοινοτικής γεωργίας στην προσφορά και εμπορία των γεωργικών προϊόντων, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων (άρθρο 1 του Κανονισμού).
Ειδικότερα, η σύσταση ομάδων παραγωγών και ενώσεων αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών αποσκοπεί στην από κοινού προσαρμογή της παραγωγής και της προσφοράς του προϊόντος των παραγωγών, που είναι μέλη τέτοιων ομάδων ή ενώσεων, προς τις απαιτήσεις της αγοράς (άρθρο 5), η δε χορήγηση των προβλεπομένων ενισχύσεων αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συστάσεώς τους και τη διευκόλυνση της διοικητικής λειτουργίας τους (άρθρο 10). Οι ανωτέρω ενισχύσεις χορηγούνται στις επίμαχες ομάδες και ενώσεις μόνον εφ’ όσον έχει προηγηθεί αναγνώρισή τους με βάση τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που θεσπίζουν τα άρθρα 4-9 και 11 του ως άνω Κανονισμού 1360/1978, ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΟΚ) 2083/1980 της Επιτροπής (ΕΕ L 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως και κωδικοποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 220/1991 της Επιτροπής (ΕΕ L 26), καθώς και οι εθνικές διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1360/1978 (άρθρο 19 αυτού), οι οποίες περιλήφθηκαν στο εκδοθέν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 69 παρ. 4 του ν. 1541/1985 (Α΄ 68) π.δ. 36/1986 (Α΄ 12), όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 230/1991 (Α΄86). Ειδικότερα, με το π.δ. 36/1986 καθορίσθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) (βλ. άρθρο 1 του π.δ/τος αυτού).
Στο άρθρο 3 του ίδιου π.δ/τος ορίσθηκε ότι: «1. Για την αναγνώριση των Ο.Π. λειτουργεί: α) Στην έδρα κάθε Δ/νσης Γεωργίας μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από: 1) Ένα Γεωπόνο της Διεύθυνσης Γεωργίας… ως Πρόεδρο. … 2) Έναν υπάλληλο της Δ/νσης Γεωργίας … 3) Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνεταιρισμών του Νομού … 4) Έναν εκπρόσωπο των Αγροτικών Συλλόγων της Περιφέρειας της Δ/νσης Γεωργίας … 5) Τον υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 ως τεχνικό εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου. … β) Στην έδρα κάθε Νομαρχίας μία Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από: 1) Έναν πρωτοδίκη ως Πρόεδρο … 2) Το Δ/ντή της Δ/νσης Γεωργίας της έδρας του Νομού … 3) Έναν υπάλληλο της Δ/νσης Γεωργίας … 4) Έναν εκπρόσωπο των Αγροτικών Συνεταιρισμών και 5) Έναν εκπρόσωπο των Αγροτικών Συλλόγων του Νομού … . 2. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει αιτήσεις αναγνώρισης ή προτάσεις ανάκλησης της αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών, που έχουν την έδρα τους μέσα στην περιφέρειά της. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει προσφυγές κατά της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης του Νομού. …». Εξ άλλου, στο άρθρο 4 του ίδιου ως άνω π.δ/τος ορίσθηκε ότι: «1. Η Ο.Π. η οποία ενδιαφέρεται για την αναγνώριση υποβάλλει στη Δ/νση Γεωργίας, στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης.
Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά … 2. … Υπόψη της Επιτροπής τίθενται τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου και Έκθεση από την οποία πρέπει να προκύπτει αν η Ο.Π. εκπληρώνει ή όχι τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί. … 3. Η Επιτροπή αναγνώρισης, με βάση τα δικαιολογητικά, κρίνει αν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αναγνώριση, εκτιμάει τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης, ερευνάει αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 2 του δ/τος αυτού (δηλ. που ορίζονται από τους οικείους, κατά τομέα παραγωγής, Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.) … και εκδίδει την απόφασή της για την αποδοχή της αίτησης και την αναγνώριση της Ο.Π. ή για την απόρριψή της. … 4. Η εγκριτική απόφαση της επιτροπής, με τη φροντίδα επίσης του Γραμματέα της αποστέλλεται: α) Στη Δ/νση Γεωργίας για την καταχώριση σε Ειδικό Βιβλίο-Μητρώο Ο.Π. που τηρείται απ’ αυτή. Στο Μητρώο Ο.Π. αναφέρεται η επωνυμία και η έδρα της Ο.Π., ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης αναγνώρισης,… β) Στη Δ/νση Γεωργικού Συνεταιρισμού του Υπουργείου Γεωργίας για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Ο.Π. … γ) Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας… 5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής η Οργάνωση που ενδιαφέρεται να αναγνωριστεί ως Ο.Π. μπορεί να ασκήσει προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης, μέσα σε δέκα ημέρες από την … επίδοσή της…, με αίτησή της που κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Γεωργίας και απευθύνεται στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή αναγνώρισης. …». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 614/1981 (Α΄ 155), άρθρο που διατηρήθηκε σε ισχύ δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 1 του ως άνω π.δ. 36/1986, η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων Ο.Π. όσον αφορά τη διατήρηση των όρων και προϋποθέσεων αναγνωρίσεως κατά το διάστημα της λειτουργίας τους «ανήκει εις την αρμοδιότητα της Οικείας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας όπου η έδρα της Ο.Π. ασκουμένη διά των αρμοδίως υπ’ αυτής εξουσιοδοτουμένων οργάνων» (παρ. 1), η ίδια δε υπηρεσία έχει την επιμέλεια και τη συμβουλευτική καθοδήγηση των αναγνωρισμένων Ο.Π. όσον αφορά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έτυχαν αναγνωρίσεως (παρ. 2). Μεταγενεστέρως, με το άρθρο 60 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200/27.8.1998) ορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Για την αναγνώριση των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.) του άρθρου 2 του π.δ. 36/1986… όπως η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 230/1991…, λειτουργεί: α) Μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, που συνιστάται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και συγκροτείται από: αα) Τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσιακής μονάδας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος, ως Πρόεδρο… ββ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης… γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συνεταιρισμών του οικείου νομού … δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συλλόγων του οικείου νομού … εε) Τον υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 36/1986, ως τεχνικό εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου… Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Οι Επιτροπές του ανωτέρω άρθρου 60 του ν. 2637/1998 έχουν αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες των Επιτροπών του π.δ. 36/1986, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά (βλ. άρθρο 60 παρ. 2 και παρ. 5 του ν.2637/1998). Με τον ν. 3852/2010 και το Π.Δ148/2010, επήλθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια, λόγω καταργήσεως των Νομαρχιών (ΣΤΕ 2800/2010).
Β. Με το άρθρο 1 του ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», όπως ίσχυσε πριν από την τροποποίησή του από τον ν, 4015/2011, ορίστηκαν τα ακόλουθα : «1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (Α.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης… Ως Α.Σ.Ο. θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας. 2. Οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες. Στις πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), στις δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) και στις τριτοβάθμιες οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.).
3. Οι Α.Σ.Ο. όλων των βαθμίδων είναι νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους».
Ακολούθως με το άρθρο 1 του ν. 4015/2011, το οποίο τροποποίησε την παρ. 2 του προαναφερομένου άρθρου 1 του ν, 2810/2000,ορίστηκαν τα ακόλουθα :
« Άρθρο 1 - Ορισμοί - Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:
α) Μητρώο είναι… β) Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) είναι:
αα) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), ββ) οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και
γγ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).
γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι κάθε πρωτοβάθμιος αγροτικός
συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 (Α` 61) και έχει ως μέλη φυσικά πρόσωπα.
δ) Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) είναι κάθε ένωση που συγκροτούν παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, η οποία έχει νομική οντότητα ή αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας, όπως για παράδειγμα ΑΣ ή μέρος ΑΣ με αντικείμενο δραστηριότητας ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων και ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Η ΟΠ: αα) οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, ββ) αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων, γγ) παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.
ε)Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) είναι οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ)…».
Γ. Ο Κανονισμός 2200/1996 του Συμβουλίου ορίζει :
Ο Κανονισμός 2200/1996 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στο άρθρο 11, ορίζει ως οργάνωση παραγωγών κάθε νομικό πρόσωπο που συνιστάται με πρωτοβουλία των παραγωγών με σκοπό ιδίως τον προγραμματισμό της παραγωγής, τη συγκέντρωσή της, τη διάθεσή της αποκλειστικά μέσω της Οργάνωσης, κλπ, στη δε παρ 2 εδ α’ του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως οργάνωση παραγωγών τις ομάδες παραγωγών που υποβάλλουν αίτηση εφόσον μεταξύ άλλων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ,που ρητά ορίζονται.
Δ. Οι Κανονισμοί 1234/2007 του Συμβουλίου και 543/2011 της Επιτροπής και η ΚΥΑ 266355/1-4-2009 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 3568/93548/13-9-2012
Ο Κανονισμός 1234/2007 (ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ) του Συμβουλίου στο άρθρο 122, ορίζει ότι «Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως οργανώσεις παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών όλες τις νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν αίτηση εφόσον : α)…β) …...». Ο εκτελεστικός Κανονισμός 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 1234/2007 του Συμβουλίου περιέχει πλήθος διατάξεων για τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις ενώσεις τους , (άρθρα 19 - 35), για τις Ομάδες Παραγωγών (άρθρα 36 - 49) τους ελέγχους (άρθρα 99 - 111) και τις κυρώσεις (άρθρα 114 - 124).
Η ΚΥΑ 266355/1-4-2009 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 3568/93548/13-9-2012. Στο άρθρο 8 παρ 1 της νέας ΚΥΑ 3568/93548/13-9-2012 ορίζεται εκ νέου ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) κάθε ΝΠΙΔ ή σαφώς οριζόμενο μέρος ενός νομικού προσώπου με εμπορική ιδιότητα το οποίο έχει συσταθεί νόμιμα με πρωτοβουλία των γεωργών κατά το άρθρο 2 σημείο α του καν. 73/09 οι οποίοι καλλιεργούν προϊόν ή προϊόντα του παραρτήματος.. ή και προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση. Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι: α) οι ΑΣΟ (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί) και β) εταιρίες του ΕΝ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). Στο άρθρο 8 παρ 2.1 ορίζεται ότι «οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 122 και 125α του καν. 1234/07 και επιπλέον να συγκεντρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών και μία ελάχιστη αξία παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της παρούσας », στο άρθρο 8 παρ 2.3 της ΚΥΑ 3568/93548/13-9-2012 αναφέρεται ότι μέλη της ΟΠ είναι τα νόμιμα μέλη του νπ που είναι παραγωγοί του προϊόντος που αφορά η αναγνώριση και εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο μελών της ΟΠ και στην παρ 3.1 ότι η «αναγνώριση των ΟΠ γίνεται εφόσον πληρούνται τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 122, 125α και 125β του καν 1234/07».
Ε. Τέλος με το άρθρο 9 «Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους» του ν. 2810/2000, όπως ισχύει ορίζεται ότι :
«1. Η ευθύνη των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται μέχρι του ορίου που ορίζει το καταστατικό. Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται από το καταστατικό ως ίση με το ποσό της υποχρεωτικής και των τυχόν πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων ή με ακέραιο πολλαπλάσιο του ποσού αυτού.
2. Τα Μέλη έχουν την ευθύνη της προηγούμενης παραγράφου και μετά την έξοδό τους από το συνεταιρισμό, για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν όταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους.
3… 4... 5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών και των οργάνων του συνεταιρισμού, για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και συνεταιρισμού.
6. Οι δανειστές μέλους αγροτικού συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του συνεταιρισμού ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών, για οφειλές του μέλους προς αυτούς.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, για οφειλές των μελών προς τρίτους:
α) Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, που έχουν παραχωρηθεί στο συνεταιρισμό.
β) Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, που παραδόθηκαν στο συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία.
γ) Το τίμημα των προϊόντων της περίπτωσης β .
8. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του συνεταιρισμού, ως τρίτου, χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους, καθώς και παροχές σε είδος του αγροτικού συνεταιρισμού προς τα Μέλη του».
ΣΤ. Η αρμόδια Επιτροπή αναγνώρισης ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών, έχει αναγνωρίσει ως ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών, εκτός των άλλων νομικών προσώπων και αγροτικούς συνεταιρισμούς πρωτοβάθμιους, αλλά και Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον εντός αυτών των τελευταίων, ως μέρη νομικών οντοτήτων λειτούργησαν ομάδες φυσικών προσώπων παραγωγών, οι οποίοι παραγωγοί αποτελούσαν μέλη των μελών της Ενώσεως πλην όμως είχαν συναλλαγές με την ΕΑΣ. Ο Έλληνας δηλαδή νομοθέτης, δέχθηκε ότι μπορεί να παρέχει νομική αναγνώριση σε ομάδα παραγωγών, η οποία αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας, αποτελούμενη από παραγωγούς σύμφωνα και με τον εκτελεστικό Ενωσιακό κανονισμό 543/2011.
Με την έννοια αυτή παρείχε αναγνώριση στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, ως οργανώσεις παραγωγών, εντός των οποίων τα φυσικά πρόσωπα - μέλη των μελών τους λειτουργούσαν ως ομάδα, με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και με ένα είδος αυτοτέλειας στην λειτουργία τους ,κυρίως όσον αφορά στην διαχείριση του συγκεκριμένου προϊόντος, για το οποίο έχει συσταθεί η ομάδα. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός ορίζει τις σχέσεις των μελών της ομάδας, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ορίζει συντονιστή των δραστηριοτήτων της, ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις κυρίως της ενωσιακής νομοθεσίας. Ουσιαστικά, ναι μεν η ομάδα λειτουργούσε υπό τον νομικό μανδύα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, για το λόγο αυτό άλλωστε η Ομάδα με την Ένωση είχε τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου, πλην όμως στην πραγματικότητα υπήρχε μία αυτοτέλεια της Ομάδας, ως σαφώς οριζόμενο μέρος της νομικής οντότητας της Ένωσης, η οποία επεκτείνετο και στην οικονομική διαχείριση. Τούτο σημαίνει ότι, εν τοις πράγμασι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ως νόμιμος εκπρόσωπος και ασκούν διοίκηση και διαχείριση αυτής, δεν ανεμειγνύετο στην οικονομική διαχείριση ούτε και στη Διοίκηση της ομάδας, ούτε στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της προς τους τρίτους.
Κατ΄ αυτήν την έννοια και δεδομένης της κατάστασης αυτής, γνωστής στην Διοίκηση, η οποία μάλιστα το έτος 2011 καλύπτεται νομοθετικά από τον ορισμό που δίδεται πρώτη φορά από τον εθνικό νομοθέτη, στο άρθρο 1 του ν. 4015/2011, στην ομάδα παραγωγών, ως άνω, δίκαιον και εύλογον αλλά και νομικά ορθόν τυγχάνει τα μέλη της αυθύπαρκτης αυτής οντότητας ως μίας ένωσης προσώπων, ουδεμίας σχέσης έχουσας πραγματικής και νομικής με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών πλην του ενιαίου ΑΦΜ, να μην ευθύνονται για τυχόν οφειλές του νομικού προσώπου της Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της ιδίας, ουδεμία σχέση έχουσας με την Ομάδα, αφού η Ομάδα δεν αναμειγνύεται στη Ένωση καθοιονδήποτε τρόπο.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει ως Αρμόδια Υπηρεσία Πληρωμών, να παρέχετε τις αναγκαίες διευκρινίσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ώστε αυτές να απέχουν από κάθε καταλογιστική ή διασφαλιστική πράξη σε βάρος της ομάδας, και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για οφειλές της Ένωσης αγροτικών Συνεταιρισμών προς το Δημόσιο. Και τούτο, διότι επιχειρείται από τις ΔΟΥ η δέσμευση των κοινοτικών ενισχύσεων, τις οποίες καταβάλλει ο Οργανισμός σας, οι οποίες αποστέλλονται σε αυτές με «δικαιούχο» την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ενώ στην πραγματικότητα δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί και η Ένωση, απλώς διαμεσολαβεί για την κατανομή των ενισχύσεων ή επιδοτήσεων στους δικαιούχους παραγωγούς μέλη της ομάδας.
Η ΔΟΥ δηλαδή στην πραγματικότητα παρακρατεί και δεν αποδίδει χρήματα τρίτων, διαπράττουσα όμως έτσι παράνομες πράξεις, σε βάρος της ατομικής περιουσίας κάθε παραγωγού, αφού όπως προελέχθη τα μέλη της ομάδας, ως τρίτοι, ουδεμία ανάμειξη έχουν στην διοίκηση και διαχείριση των ΕΑΣ, τα δε καταβαλλόμενα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χρήματα, συνδέονται αποκλειστικά με παροχές και συμμόρφωση των μελών της Ομάδας προς το Ενωσιακό Δίκαιο, δηλαδή έχουν ατομικό χαρακτήρα.
Η ανάμιξη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών αποτελεί διευκόλυνση της διαδικασίας, με την έννοια της είσπραξης για λογαριασμό τρίτου,
δεδομένου ότι η ΕΑΣ αμέσως μετά την είσπραξη του ποσού προβαίνει σε κατανομή αυτού στους δικαιούχους παραγωγούς, με βάση τα στοιχεία, που τεκμηριώνουν το δικαίωμα εκάστου παραγωγού σε συνάρτηση με το ύψος της καταβολής.
Συνεπώς, κάθε αναγκαστική πράξη είτε εκτέλεσης είτε εξασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου, με παρακράτηση οφειλόμενου από την Ένωση ποσού, εκ μέρους της ΔΟΥ, επιβάλλεται σε τρίτον μη οφειλέτη, συνεπώς η επιβολή ή η λήψη του κάθε σχετικού μέτρου δεν παρίσταται νόμιμη.
Κατόπιν όλων των προαναφερομένων, ως Διατάκτης των πληρωμών ο Οργανισμός σας, οφείλει να ενημερώσει τις ΔΟΥ, για την διευθέτηση αυτής της αταξίας.


Ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ
Γιάννης Τσιφόρος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...