ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ-//- ΠΙΝΑΚΕΣ.

Εγινε η εγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής  και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 

έτους 2013.

Επιπλεον,


Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2

άρθρου 4 της αριθμ. 742/1425/63982/28−05−2013 κοινή

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1325Β΄), εγκρίνεται για την

υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκό−

μων» έτους 2013 συνολικά το ποσό των ενενήντα εννέα

χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (99.960€), το οποίο

κατανέμεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ποσό σε ευρώ

α) Αμοιβές εισηγητών 35.700,00

β) Έξοδα μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιες αποζημιώσεις

− εισηγητών

− διοργανωτών

− εκπαιδευομένων

41.500,00

23.100,00

18.400,00

γ) Έξοδα εκπαιδευτικού υλικού και αναλωσίμων 6.800,00

δ) Δαπάνες για ενοικίαση

− αιθουσών

− μέσων

500,00

ε) Έξοδα οργάνωσης – συντονισμού της εκπαίδευσης 10.700,00

στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (έως 5 %) 4.760,00

ζ) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνόλου) −−−−−

Σύνολο 99.960,00

Το εν λόγω ποσό βαρύνει κατά 50% το ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό

του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423. Φ29−110).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...