ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/06/2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.Πρωτ. : 2037/71290 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. Ι∆. ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ.∆/νση : Αχαρνών 2 
Ταχ.Κώδ. : 101 76 
Πληροφορ. : Α. Λυµπεράκου 
Τηλέφωνο : 210-2124513 
ΘΕΜΑ: «Κατανοµή προσωπικού ορισµένου χρόνου για την κάλυψη των απαιτήσεων της 
εφαρµογής του εγκεκριµένου σε εξέλιξη από την Ε.Ε. συγχρηµατοδοτούµενου 
προγράµµατος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες µελισσών της ∆ιεύθυνσης 
Υγείας των Ζώων για το οικ. έτος 2013 » 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Έχοντας υπόψη, 
1. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/72/9455/05-06-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280) «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο 
∆ηµόσιο Τοµέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε µε τις διατάξεις της 
Π.Υ.Σ. 40/2012 (ΦΕΚ Α΄255), µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη πέντε (5) ατόµων 
(τριών -3- ΠΕ Κτηνιάτρων και δύο -2- ΠΕ Βιολόγων ή Κτηνιάτρων), µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες, για 
την κάλυψη αναγκών στην εφαρµογή του Κοινοτικού Προγράµµατος Επιτήρησης των 
Απωλειών στις αποικίες Μελισσών, από το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών, 
το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας και τη ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
2. Την αριθµ. 280682/4-5-2009 (ΦΕΚ. 972/Β) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους 
Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε «Εντολή Υπουργού», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
3. Το από 12-06-2013 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής-
∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων, σχετικά µε τις ανάγκες σε προσωπικό . 
4. Την µε αριθµ. πρωτ. Ε.Α.∆. 84/1628/7232/18-01-2013 απόφαση δέσµευσης 
πίστωσης. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Κατανέµουµε στις κατωτέρω υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες, για την κάλυψη αναγκών στην εφαρµογή 
του Κοινοτικού Προγράµµατος Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες Μελισσών, ως εξής : 

α) Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών- Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών 
Νοσηµάτων
 - Ένας -1- Κτηνίατρος ΠΕ 
 - Ένας -1- Βιολόγος ΠΕ 
ΑΔΑ: ΒΕΖ2Β-ΕΔΚβ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας
 - Ένας -1- Κτηνίατρος ΠΕ 
 - Ένας -1- Βιολόγος ή Κτηνίατρος 
γ) ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Α.Α.Τ.
 - Ένας -1- Κτηνίατρος ΠΕ 
2. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει, από τα 
αρµόδια για την πρόσληψη όργανα. 
3. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα
βαρύνει τον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Ε.Φ. 110-ΚΑΕ 5329 οικ. Έτους 2013. Το κοινοτικό πρόγραµµα «Επιτήρηση των 
Απωλειών στις Αποικίες Μελισσών» χρηµατοδοτείται κατά 70% από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...