ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ΕΓΙΝΕ Η ΕΝΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:


(1) Η ιδιαίτερη γεωγραφικήκατάσταση ορισμένων νησιών του
Αιγαίου συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες μεταφοράς όσον
αφορά τον εφοδιασμό με προϊόντα τα οποία είναι βασικά
για την ανθρώπινη κατανάλωση, ως γεωργικές εισροές ήγια
μεταποίηση. Επιπλέον, αντικειμενικοί παράγοντες, που αφο-
ρούν τον νησιωτικό και απόκεντρο χαρακτήρα, συνεπάγονται
για τους εμπορευομένους και τους παραγωγούς των νησιών
του Αιγαίου πρόσθετες επιβαρύνσεις που αποτελούν σοβαρό
μειονέκτημα για τις δραστηριότητές τους. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις, εμπορευόμενοι και παραγωγοί διατελούν σε διπλά
νησιωτικήκατάσταση. Τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να
μετριαστούν με τη μείωση των τιμών των εν λόγω προϊόντων.
Συνεπώς, για να εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός των νησιών του
Αιγαίου και να αντισταθμιστούν οι επιπλέον δαπάνες που
προκύπτουν λόγω του απόκεντρου και νησιωτικού χαρα-
κτήρα και της μεγάλης απόστασης, απαιτείται η εισαγωγή
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού.

(2) Τα προβλήματα των νησιών του Αιγαίου οξύνονται εξαιτίας
της μικρής τους έκτασης. Για να εξασφαλιστεί η αποτελε-
σματικότητα των προτεινόμενων μέτρων, θα πρέπει τα μέτρα
αυτά να εφαρμοστούν μόνο στα νησιά που καλούνται «μικρά
νησιά».

Περισσοτερα εδω

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...