ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΑΡΓΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑ 4 ΜΕΡΕΣ .


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2332
17 Αυγούστου 2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 736/1194/ 
41458/03.04.2012 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση 
δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προ−
γράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012» 
(Β΄ 1177).
β) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280), σε συνδυασμό με το 
άρθρο 33 του Ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης 
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, 
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους 
νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση 
και Ευθύνη» (Α΄ 141) και τον Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπη−
ρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 66).
ε) των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 27 του Ν. 2637/1998 «Σύστα−
ση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και 
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων 
και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
«Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
ζ) της υπ’ αριθμ. 271562/01.08.2002 απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πληρω−
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο−
λισμού και Εγγυήσεων (ΟΠ.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως Οργανισμού 
Πληρωμών» (Β΄ 1042), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν:
α) υπ’ αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299) «για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών 
και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(«Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)».
β) υπ’ αριθμ. 917/2004 της Επιτροπής (L 163) «για λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.797/2004 του 
Συμβουλίου για ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παρα−
γωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας».
γ) υπ’ αριθμ. 1290/2005 (L 209) «για τη χρηματοδότηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής».
δ) υπ’ αριθμ. 885/2006 της Επιτροπής (L 171) «για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων 
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ».ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38619
3. Το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 124).
4. Την ανάγκη να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος 
για την υποβολή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού 
αιτημάτων συμμετοχής στη δράση.
5. Την υπ’ αριθμ. Ε(2010)6054/14.09.2010 απόφαση της 
Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση του προγράμματος 
για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσο−
κομικών προϊόντων που υπέβαλε η Ελλάδα σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλί−
ου και με τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα 
αυτό».
6. Την υπ’ αριθμ. 1753/6207/19.01.2012 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την 
οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο 
εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ 
(2.850.000 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδι−
κός Φορέας 29−110 Κ.Α.Ε. 5423, οικονομικού έτους 2012, 
για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας», για το έτος 2012.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προ−
κλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 736/03.04.2012 απόφαση (Β΄ 
1177), συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων 
πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για το έτος 2012 
(ΚΑΕ 5423/Ε.Φ. 29−110), αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1450/52533/04.05.2012 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1558/08.05.2012)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμ−
μετοχής στη δράση, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην 
παράγραφο 6 της υπ’ αριθμ. 1450/52533/04.05.2012 από−
φασης, παρατείνεται μέχρι και την 20.08.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Η αναρτηση εγινε σημερα,αλλα με καθυστερηση 4 ημερων κυριοι.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...