ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2012.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                Aθήνα, 06/08/2012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ                                                 Αρ. Πρωτ: 2421/84520
Τμήμα: Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας
Πληροφορίες: Μιχ. Ρισσάκη
Τηλέφωνο: 210.527.16.30                                                           
FAX: 210.527.16.60
                                     

ΘΕΜΑ:           «Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων και διάθεση της σχετικής πίστωσης για την υλοποίηση της Δράσης 6.1 “Εφαρμοσμένη Έρευνα” έτους 2012»

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της αριθμ.736/1194/41458/03-04-2012 (1177Β΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012» όπως ισχύει κάθε φορά.
β)  του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του αριθμ.63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
γ)  του άρθρου 22 παρ.3 του ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων»(Α΄ 280) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν.2538/97 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135)
δ)  του ν.2362/1995 (Α’ 247) «περί Δημόσιου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε)  του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187), όπως ισχύει
ζ)  της αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφασης του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»
η) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και  Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν.2732/1999(Α’ 154) και το άρθρο 24 του ν.2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν.3147/03 (Α’ 135)
θ)  της αριθμ.389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»
ι)  της αριθμ.271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής»κ) του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)
λ)  της αριθμ.280682/2009 (Β΄ 972)  απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.271726/2010 (Β΄ 1400) όμοια απόφαση
μ)  του άρθρου 28 του ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά
Τους Κανονισμούς:
α)   1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299)
β)   917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
γ)   1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής»(L 209)
δ)   885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής για τη «θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων» (L 171)
ε) 1663/ΕΚ/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)729/1970 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L158).
2.     Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011 - 2013, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε(2010) 6054 τελικό/14-09-2010 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3.     Την αριθμ.1452/52540/04-05-2012 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «έγκρισης δαπάνης και καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 6.1 “Εφαρμοσμένη Έρευνα”, στo πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012».
4.     Τις υποβληθείσες αιτήσεις εκ μέρους των φορέων σε απάντηση της αριθμ.2111/73258/29-06-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
5.     Το από 23/07/2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των υποβληθέντων ερευνητικών προγραμμάτων.
6.     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους μέχρι δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων εικοσιπέντε Ευρώ (17.625,00€) για το έτος 2012, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5423, Ειδικός Φορέας 29-110, για τον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση.
7.     Την αριθμ.1753/6207/19-01-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΧ4Β-ΔΩ8) απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής του ΥπΑΑΤ, με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29-110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2012, για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», για το 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Σε εφαρμογή της αριθμ.736/1194/41458/03-04-2012 ΚΥΑ και της αριθμ.1452/52540/04-05-2012 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατανέμουμε για το έτος 2012 συνολικό ποσό μέχρι τριανταπέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα Ευρώ (35.250,00€), για την υλοποίηση των παρακάτω δύο (2) ερευνητικών προγραμμάτων ως ακολούθως:


 Εγκρίνουμε τους προϋπολογισμούς των παραπάνω δύο ερευνητικών προγραμμάτων μόνο για το έτος 2012 συνολικού ύψους τριανταπέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ (35.250€).
Οι παραπάνω εγκριθείσες δαπάνες για το έτος 2012 θα πραγματοποιηθούν για καθένα από τους ως άνω οριζόμενους φορείς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συγκεντρωτικές καταστάσεις προβλεπόμενων δαπανών του Παραρτήματος Ι της παρούσας και θα βαρύνουν κατά 50% τον ΚΑ5521 του ΕΛΕΓΕΠ και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο έλεγχος της δράσης και οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 της αριθμ.1452/52540/04-05-2012 απόφασης.
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Οι ανά φορέα προβλεπόμενες δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και 31/08/2012.
Οι προβλεπόμενες δαπάνες για την συνέχιση των εγκριθέντων προγραμμάτων έρευνας (προϋπολογισμοί έτους 2013) είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον εγκριθεί η σχετική πίστωση για την υλοποίηση της δράσης για το έτος 2013 και για να ισχύσουν απαιτείται η έκδοση αντίστοιχης με την παρούσα απόφασης κατανομής για το αντίστοιχο έτος.Το Παράρτημα Ι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στους ιστοτόπους www.minagric.gr και www.melinet.gr .                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
                                                                                     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΦΟΡΕΑ


ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: α) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                     ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ                                                          ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και
   β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
        ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΘΕΣ/ΚΗΣ
        ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
μέχρι και 31/08/2012 για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο:
«Στοιχειοθέτηση μοντέλου πρόγνωσης της μελιτοέκκρισης
των μελιτογόνων εντόμων πεύκης και ελάτης»

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)

2012
2013*
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά)
3.500
6.000
Ø αντιδραστήρια
1.500
3.000
Ø υλικά για τα μελισσοσμήνη
1.000
1.500
Ø λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου
1.000
1.500
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά)
7.500
6.500
Ø όργανα
4.500
3.000
Ø μικροεξοπλισμός
2.000
2.500
Ø πατώματα, βάσεις, κλπ
1.000
1.000
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά)
3.000
6.000
Ø του μόνιμου προσωπικού
1.500
3.000
Ø του έκτακτου προσωπικού
-
-
Ø των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών
1.500
3.000
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά)
-
-
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και μέχρι 1.500€)
500
1.000
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού)
750
1.025
ΣΥΝΟΛΟ:
15.250
20.525

* Οι προβλεπόμενες δαπάνες για την συνέχιση των εγκριθέντων προγραμμάτων έρευνας είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον εγκριθεί η σχετική πίστωση για την υλοποίηση της δράσης για το έτος 2013 κι εκδοθεί η σχετική απόφαση κατανομής της πίστωσης.ΦΟΡΕΑΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: -
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
μέχρι και 31/08/2012 για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο:
«Ταυτοποίηση του Ελληνικού βασιλικού πολτού και γύρης
Καθορισμός ποιοτικών κριτηρίων»

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)

2012
2013*
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά)
11.800
18.000
Ø αντιδραστήρια
6.800
7.000
Ø εργαστηριακά υλικά
2.000
4.000
Ø δείγματα
500
2.000
Ø λοιπά αναλώσιμα
2.500
5.000
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά)
5.700
13.000
Ø όργανα
2.200
6.000
Ø μικροεξοπλισμός
3.500
7.000
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά)
500
1.225
Ø του μόνιμου προσωπικού
500
1.225
Ø του έκτακτου προσωπικού
-
-
Ø των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών
-
-
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά)
-
-
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και μέχρι 1.500€)
1.000
1.500
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού)
1.000
1.775
ΣΥΝΟΛΟ:
20.000
35.500

* Οι προβλεπόμενες δαπάνες για την συνέχιση των εγκριθέντων προγραμμάτων έρευνας είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον εγκριθεί η σχετική πίστωση για την υλοποίηση της δράσης για το έτος 2013 κι εκδοθεί η σχετική απόφαση κατανομής της πίστωσης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


  1. ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών, Νεαπόλεως 25, ΤΚ 153 41 Αγία Παρασκευή
2.       ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Τέρμα Αλκμάνος, ΤΚ 115 28 Ιλίσια
3.       Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας,     ΤΘ 277, ΤΚ 541 24 Θεσσαλονίκη

  1. ΟΠΕΚΕΠΕ,  Δομοκού 5, ΤΚ 104 45 Αθήνα

  1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων:
§ Βόρειου Τομέα Αθηνών
§ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
§ Θεσσαλονίκης

  1. Κέντρα Μελισσοκομίας (έδρες τους)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...