ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

ΩΧ..ΩΧ..ΩΧ... ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΘΕΜΑ..ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ.


Πως θα τιμωρουνται οι νεοι αγροτες που δεν τηρησαν τις υποχρεωσεις τους,ειναι το θεμα που προβληματιζει το Υπουργειο,με ημερομηνια 25 ιουνιου 2012.
Τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες θα ανακτούνται χρηματικά ποσά από νέους αγρότες οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 112 περιγράφει σχετική απόφαση 


που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια. Στην απόφαση την οποία υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ, κ. Βαγγέλης Διβάρης αναφέρεται ότι χρηματικά ποσά θα ανακτούνται όταν πρόκειται για αθέτηση των υποχρεώσεων των Νέων Αγροτών που αφορούν τα εξής:
  • μη τήρηση της υποχρέωσης διατήρησης του ελαχίστου μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία της γεωργικής εκμετάλλευσης (τουλάχιστο 0,5 ΜΑΕ),
  • μη υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης και
  • μη συμμόρφωση σε έγγραφη σύσταση για προσαρμογή του μεγέθους του εισοδήματος της εκμετάλλευσης στο προβλεπόμενο από το χρονοδιάγραμμα ύψος.

Ε  Λ  Λ  Η Ν Ι Κ  Η   Δ  Η Μ  Ο Κ Ρ  Α  Τ  Ι Α Ημερομηνία: 25-6-2012
Υ  Π  Ο Υ  Ρ  Γ  Ε  Ι  Ο   Α Γ Ρ  Ο Τ  Ι  Κ Η  Σ Αριθμ. πρωτ.  9302
Α  Ν  Α  Π Τ Υ  Ξ  Η Σ   &   Τ  Ρ Ο  Φ  Ι Μ Ω  Ν
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣ:
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β1          
Ταχ. Διεύθυνση  : Λ. Αθηνών 54-56
Ταχ. Κωδ.          : 104 41, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες      : Γιαγός Βασίλης
Τηλέφωνο          : 210 5275231
Fax                    : 210 5275268
                 
1. Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Περιφερειών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝ.
1. Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ
2. Μονάδα Γ2 της ΕΥΕ ΠΑΑ
Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας  του ετήσιου ελέγχου της 
συμμόρφωσης προς το επιχειρηματικό σχέδιο  των  Νέων Γεωργών 
του Μέτρου 112 του ΠΑΑ και  τροποποιήσεων επιχειρηματικών 
σχεδίων»
Σχετ.: Η με απ. πρωτ. 350/13.1.2012 εγκύκλιος ενεργειών φορέων εφαρμογής του 
Μέτρου 112 του ΠΑΑ.
Σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και αφορούν στις ενέργειες 
που θα ακολουθήσουν μετά το πέρας της διαδικασίας του ετήσιου ελέγχου- έτους 2011- της 
συμμόρφωσης προς το επιχειρηματικό σχέδιο των Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ, 
σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εγκύκλιό μας, διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Στους Νέους Γεωργούς οι οποίοι αθέτησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις την περίοδο 
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, χωρίς να συντρέχει περίπτωση  ανωτέρας βίας 
εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στην αριθμ. 4941/7.11.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2538/2011) 
διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών ποσών. Αθέτηση 
των συμβατικών υποχρεώσεων ενδεικτικά αποτελούν:
α)  Η μη τήρηση της υποχρέωσης διατήρησης του ελαχίστου μεγέθους απαιτήσεων σε 
εργασία της γεωργικής εκμετάλλευσης (τουλάχιστο 0,5 ΜΑΕ), καθώς η γεωργική 
εκμετάλλευση δεν πληροί  το κριτήριο επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της 
ΚΥΑ 704/2008.
β) η μη υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 α) του άρθρου 9 της ΚΥΑ 704/2008.
γ) η μη συμμόρφωση σε έγγραφη σύσταση για προσαρμογή του μεγέθους του εισοδήματος 
της εκμετάλλευσης στο προβλεπόμενο από το χρονοδιάγραμμα ύψος.
ΑΔΑ: Β4Λ5Β-0Ρ1Ο
2. η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της αριθμ. 14357/13.12.2001 ΥΑ (ΦΕΚ 
Β΄ 2954/22.12.2011) διαδικασία έγγραφης σύστασης στο δικαιούχο ακολουθείται, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος διατηρεί το ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 
(τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ), εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει μείωση του μεγέθους του 
εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου σε σχέση με αυτό που 
περιγράφεται στο χρονοδιάγραμμα, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.  Κατά το 1ο έτος 
ελέγχου (2011), η διαδικασία της σύστασης θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση που το 
εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι μικρότερο της υφιστάμενης  κατάστασης.
3. Στις περιπτώσεις αναγραφής στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης Πράξης επιπέδου 
εισοδήματος ή ύψους εισοδήματος διαφορετικού από το ύψος εισοδήματος που 
αναγράφεται στο αντίστοιχο έτος του πενταετούς χρονοδιαγράμματος επίτευξης των κύριων 
στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου του δικαιούχου, ως υποχρέωση του δικαιούχου
θεωρείται η επίτευξη κατ΄ έτος του ύψους εισοδήματος που αναγράφεται στο πενταετές 
χρονοδιάγραμμα. Οι Φορείς Επίβλεψης Υλοποίησης (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής των Περιφερειών)  θα πρέπει να ενημερώσουν όλους τους δικαιούχους του 
Μέτρου αρμοδιότητας της Υπηρεσίας τους για την υποχρέωση επίτευξης κατ΄  έτος του 
ύψους εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης που αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα 
του επιχειρηματικού τους σχεδίου (συμπεριλαμβανομένου και του 5
ου
έτους από την 
ισχύ της απόφασης έγκρισης πράξης), καθώς και για τη δυνατότητα τροποποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου και του ύψους εισοδήματος εντός των ορίων της σχετικής με το 
δικαιούχο παραμέτρου του κριτηρίου 3 «Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη 
μελλοντική κατάσταση» (Πίνακας Γ στο συνημμένο στην Ατομική Απόφαση / Έγκριση 
Πράξης του δικαιούχου «Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας Κριτηρίων Ένταξης και 
Υπολογισμού Ύψους Ενίσχυσης»
4. Δε γίνεται αποδεκτή για τη διαδικασία τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου η 
μείωση του ύψους εισοδήματος που δηλώθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση του αρχικού 
επιχειρηματικού σχεδίου.
5. Τα στοιχεία της τροποποιημένης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης 
γίνονται αποδεκτά εφόσον ο δικαιούχος αιτήθηκε την τροποποίηση της πριν από  τη 
διενέργεια ή την ανακοίνωση στο δικαιούχο της διενέργειας διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου.
O ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        Β. ΔΙΒΑΡΗΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...