ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 72 ΕΚΤ.ΕΥΡΩ ΣΤΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ".Ενισχύσεις έως και 
35.000 ευρώ σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις και έως 20.000
 ευρώ σε νέες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ακόμα και ανέργων 
προβλέπει το πρόγραμμα
 «Ολοκληρωμένο σχέδιο
παρέμβασης για τη στήριξη της 


επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των
 εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής 
και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης
 σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης». Το πρόγραμμα προκήρυξε
 το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τρίτη 
15 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2012 
(15/10/2011- 15/01/2012).
Ας δούμε το πρόγραμμα πιο αναλυτικά:
Oι δράσεις, οι δικαιούχοι και οι χρηματοδοτήσεις
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ενισχύει δύο δράσεις;

Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών
 (σε φάση start-up)», αφορά  στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών 
και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
- Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την 
ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας 
σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής
 τους δραστηριότητας).
- Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 
και να είναι μέχρι 64 ετών
- Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο 
επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 ευρώ και ανώτατο
20.000 ευρώ ή 35.000 ευρώ σε περίπτωση που 
προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας

Δράση 2: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, 
μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής
κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις:
 που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011
 απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ)
 και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή
 αλλαγών, με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής,
 τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και 
επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους 
περιβάλλον
 Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με ανώτατο 
προϋπολογισμό 20.000 ευρώ ή 35.000 ευρώ σε 
περίπτωση που προβλέπεται η δημιουργία μίας 
νέας θέσης εργασίας

Χρονοδιαγράμματα
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων
 δε δύναται να ξεπερνά τους 24 μήνες από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται νέα θέση εργασίας, 
θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός 60 

ημερολογιακών ημερών από την απόφαση ένταξης 
και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Πώς και πού θα κάνετε αίτηση
Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της
πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα 
βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους της
 ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ 
(www.efepae.gr), και των εταίρων του, του ΕΣΠΑ
 (www.espa.gr) και του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr).
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis 
από 15/11/2011 έως 15/01/2012.
Για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται 
προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε 
με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 
210 6985210 και με το γραφείο πληροφόρησης κοινού 
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300

Συνολικό κονδύλι
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται  με το συνολικό ποσό 
των 72.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο 
κατανέμεται
- κατά 50% δηλ. 36.000.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά 
σχέδια που υποβάλλονται από ανέργους ή υφιστάμενες 
επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας από 01/01/2011 
και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος 
και
- κατά 50% δηλ.36.000.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά 
σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις 
με έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2011 και 
απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω.
Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και από το Ελληνικό 
Δημόσιο (15%).
Η Δημόσια Χρηματοδότηση καλύπτει το 100% του 
επιχειρηματικού σχεδίου.

Όλες οι Περιφέρειες
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές έχουν οριστεί οι 11 
Περιφέρειες της χώρας . Δηλαδή Ανατολική Μακεδονία 
& Θράκη, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Αττική
 Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, 
Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο.

Στόχοι του προγράμματος
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
και αποσκοπεί στην τόνωση της πρόσβασης στην 
απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά 
εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών
ατόμων, καθώς και στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων,
 ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της
οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα της 
τρέχουσας κρίσης.
Από το υπουργείο εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει 
στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων μικρομεσαίων
 επιχειρήσεων, να στηρίξει χρηματοδοτικά άλλες 
τόσες και να δημιουργήσει τουλάχιστον 2.000 νέες 
θέσεις εργασίας.
πηγη Αγροτικα.


                                             ΜΗΤΣΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...