ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΨΕΛΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε΄: Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46  
Ταχ. Κώδικας: 104 33  
Πληροφορίες: Μιχ. Ρισσάκη ΠΡΟΣ:  ως Πίνακας Διανομής
Τηλέφωνο: 210. 527.16.30  
FAX: 210. 212.56.93 


e-mail: ve46u046@minagric.gr  
ΘΕΜΑ: «Κατανομή κυψελών και οικονομικής ενίσχυσης στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για  
                 το έτος 2011
Σύμφωνα με το άρθρο 4  της αριθμ.687/295610/06-06-2007  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 897/Β΄/2007)  «Συμπληρωματικά
μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη βελτίωση της
παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε
εφαρμογή του Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και του Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής» και την από
22/12/2006 σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα στήριξης
της παραγωγής τοπικών προϊόντων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,  το ποσό της ενίσχυσης που
αντιστοιχεί στον κλάδο της μελισσοκομίας ανέρχεται σε 1.194.180€, ενώ η αντίστοιχη ενίσχυση ανά κυψέλη
ανέρχεται σε 12€. 
Προβλέπεται η ενίσχυση συνολικά 99.515 κυψελών με το ποσό των 12 €/κυψέλη. 
Κατόπιν γνωστοποίησης στην Υπηρεσία μας,  από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
όπου υπάγονται τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,  του ακριβούς αριθμού των κυψελών που
δικαιούνται ενίσχυσης, διαπιστώθηκε πως αυτές ανέρχονται σε 163.933 κυψέλες.  
Συνεπώς,  λόγω της υπέρβασης του ανωτέρω ορίου των 99.515  κυψελών,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 7   παρ. 5  της αριθμ.687/295610/24-05-2007  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 897/Β΄/06-06-2007),  εφαρμόζεται ενιαίος
συντελεστής μείωσης,  ο οποίος καθορίζεται στο 39,2953% των κυψελών που προέκυψαν με βάση τις
αιτήσεις ενίσχυσης των φορέων,  ύστερα από τον διοικητικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις κατά
τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 
Συνημμένα παρατίθεται πίνακας κατανομής των παραγωγικών κυψελών και του τελικά κατανεμηθέντος
ύψους ενίσχυσης ανά δικαιούχο.  Η κατανομή αυτή προέκυψε ύστερα από την εφαρμογή του ανωτέρω
συντελεστή μείωσης και τον πραγματοποιηθέντα διοικητικό έλεγχο από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής.  
Με την οριστικοποίηση του συνολικού ύψους κατανομής, μετά την λήψη της παρούσας, οι Μελισσοκομικοί
Συνεταιρισμοί έχουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του προγράμματός τους. Η αναπροσαρμογή αυτή
δύναται να αφορά στον συνολικό προϋπολογισμό, στους επιμέρους κατά δράση προϋπολογισμούς, αλλά
και στον αριθμό και περιεχόμενο των δράσεων.  Οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί που επιθυμούν να
αναπροσαρμόσουν τα προγράμματά τους, θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημά τους στη Δ/νσή μας
το αργότερο μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2011, διαφορετικά το αίτημά τους για αναπροσαρμογή δε θα γίνει
δεκτό. 
Σημειώνεται ότι,  στην περίπτωση που κάποιος Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός δεν υποβάλλει αίτημα
αναπροσαρμογής ή το αίτημά του είναι εκπρόθεσμο,  ο Συνεταιρισμός υποχρεούται στην υλοποίηση των
δράσεων του προγράμματός του,  όπως αυτές εγκρίθηκαν με την αριθμ.153174/18-03-2011  απόφαση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  αλλά μέχρι του ύψους του
ποσού που της κατανέμεται με το παρόν έγγραφο. Σε αυτήν την περίπτωση,  εάν η συνολική δαπάνη για
την πραγματοποίηση των πρωτοβουλιών είναι μεγαλύτερη του συνολικού ποσού που έχει κατανεμηθεί
στον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον εν λόγω Συνεταιρισμό. 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΑΤΖΙΑ - ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ
ΑΔΑ: 45ΠΑΒ-5Α2ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ : 39,2953%                    
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ : 12€ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Αριθμός κυψελών
κατόπιν διοικητικού
ελέγχου
Μείωση κατόπιν του
ενιαίου συντελεστή
μείωσης
Κατανομή κυψελών μετά
την εφαρμογή του ενιαίου
συντελεστή μείωσης
Οικονομική
Ενίσχυση
 (σε €) 
Κυκλάδων
(α)  (β) = (α) x 0,392953  (γ)= (α) – (β)  (δ)= (γ) x 12€ 
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός
Δρυοπίδας Κύθνου
1.418 557 861 10.332 
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός
Χώρας Κύθνου
1.309 514 795 9.540 
Μελ/κός Συν/σμός Σικίνου 1.171 460 711 8.532 
Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Ίου  3.657 1.437 2.220 26.640 
Μελ/κός Συν/σμός Άνδρου 6.397 2.514 3.883 46.596 
Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Νάξου 4.895 1.924 2.971 35.652 
Αγρ.  Μελ/κός Συν/σμός Κέας
«Η ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» 
9.462 3.718 5.744 68.928 
Μελ/κός Συν/σμός Τήνου 2.689 1.057 1.632 19.584 
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός
Σερίφου
689 271 418 5.016 
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός
Ανάφης
1.159 455 704 8.448 
Μελ/κός Συν/σμός Θήρας και
Θηρασιάς
755 297 458 5.496 
Μελ/κός Συν/σμός Αμοργού 741 291 450 5.400 
Μελ/κός Συν/σμός Σίφνου 1.720 676 1.044 12.528 
Πειραιώς
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός
Κυθήρων
3.539 1.391 2.148 25.776 
Mελ/κός Συν/σμός Ύδρας 230 90 140 1.680 
Αγροτικό Μελ/κος Συν/σμος
Σαλαμίνας – Αιγίνης – ΣυνΠΕ  
1.573 618 955 11.460 
ΑΔΑ: 45ΠΑΒ-5Α2Σάμου
Μελ/κός Συν/σμός Ικαρίας  
«Ο ΙΚΑΡΟΣ» 
9.005 3.539 5.466 65.592 
Μελ/κός Συν/σμός Πύργου
Σάμου
9.843 3.868 5.975 71.700 
Λέσβου
Μελ/κός Συν/σμός Λήμνου 7.370 2.896 4.474 53.688 
Μελ/κός Συν/σμός Λέσβου 10.332 4.060 6.272 75.264 
Χίου
Μελ/κός Συν/σμός Χίου 10.402 4.087 6.315 75.780 
Δωδεκανήσου
Μελ/κός Συν/σμός Νήσου Κω 11.976 4.706 7.270 87.240 
Μελισσοκομική Καλύμνου
«ΜΕΛ-ΚΑΛ» 
3.438 1.351 2.087 25.044 
Αγροτ.  Συν/σμός Θυμαρίσιου
Μελιού Επαρχίας Καλύμνου
 «Ο ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ» 
2.801 1.101 1.700 20.400 
Μελ/κός Συν/σμός Λέρου 3.278 1.288 1.990 23.880 
Μελ/κός Συν/σμός Ολύμπου – 
Καρπάθου – Κάσου
5.882 2.311 3.571 42.852 
Μελ/κός Συν/σμός Ρόδου 13.635 5.358 8.277 99.324 
Μελ. Συν/σμός Αστυπάλαιας 2.522 991 1.531 18.372 
Καβάλας
Μελ/κός Συν/σμός    Πρίνου
Θάσου
24.489 9.623 14.866 178.392 
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός
Μαριών Θάσου
7.556 2.969 4.587 55.044 
ΣΥΝΟΛΟ :  163.933  64.418  99.515  1.194.180 
ΑΔΑ: 45ΠΑΒ-5Α2ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (έδρες τους) 
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας
- Πειραιά
- Σάμου
- Χίου
- Κυκλάδων
- Καβάλας
- Δωδεκανήσου
- Λέσβου  
2. ΟΠΕΚΕΠΕ: 
α)  Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς, Τμήμα Αγοράς
      Δομοκού 5, ΤΚ 104 45 Αθήνα
β) Περιφερειακή Δ/νση Αττικής & Νήσων Αιγαίου
     Δομοκού 5, ΤΚ 104 45 Αθήνα
3. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Δρυοπίδας Κύθνου
Τ.Κ. 840 06, Δρυοπίδα- Κύθνος
4. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Χώρας Κύθνου
Τ.Κ. 840 06-Κύθνος
5. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σικίνου
Τ.Κ. 840 10 Σίκινος
6. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Άνδρου
T.K. 845 00     Καππαριά - Άνδρος
7. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Ίου – T.K.840 01 Ίος
8. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Τήνου
Καποδιστρίου 5, ΤΚ. 842 00, Τήνος
9. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σερίφου
Τ.Κ. 840 05 Χώρα Σερίφου, Σέριφος
10. Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Νάξου, ΤΚ 843 00 Χώρα Νάξου, Νάξος
11. Αγροτικός Συν/σμός Κέας «Η Καστριανή». ΚΟΠΑΣ ΜΕΛΙΟΥ. Τ.Κ. 840 02, Κέα  
12. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ανάφης, ΤΚ. 840 09 Ανάφη
13. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αμοργού «Το Πρόπολο». 
Τ.Κ. 840 08 Χώρα Αμοργού – Αμοργός
14. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νήσων Θήρας και Θηρασίας «Η ΚΑΛΛΙΣΤΗ». 
Τ.Κ. 847 00 Επαρχιακή Οδός Φηρών – Πύργου. Θήρα
15. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίφνου
ΤΚ 840 03 Απολλωνία Σίφνου
16. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σαλαμίνας – Αίγινας – Συν.Π.Ε. 
Ολύμπου 6, Τ.Κ. 189 00 Σαλαμίνα
17. Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Κυθήρων. ΚΟΠΑΣ ΜΕΛΙΟΥ, Τ.Κ. 802 00 Αρωνιάδικα
18. Μελ/κος Συν/σμος Ύδρας «Η ΥΔΡΑΙΑ», Τ.Κ. 18 040 Ύδρα
19. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρόδου. Τ.Κ. 85 100 Γ. Παπανδρέου 26 – Ρόδος
20. Μελ/κός Συν/σμός Αστυπάλαιας Τ.Κ. 85 900 – Αστυπάλαια
ΑΔΑ: 45ΠΑΒ-5Α221. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ολύμπου-Καρπάθου-Κάσου. Τ.Κ. 85 700 Όλυμπος Καρπάθου
22. Μελ/κός Συν/σμός Κω, Τ.Κ.853 00, Αντιμάχεια Κω
23. Μελισσοκομική Καλύμνου «ΜΕΛ-ΚΑΛ», Ενορία Χριστού, Τ.Κ.852 00 Κάλυμνος
24. Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Καλύμνου «ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ», Τ.Κ. 852 00 Κάλυμνος
25. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέρου. ΤΚ.854 00, Πλάτανος, Λέρος
26. Μελ/κός Συν/σμός Θάσου, Τ.Κ. 640 10 Πρίνος Θάσου
27. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Μαριών Θάσου, Τ.Κ. 640 02 Λιμενάρια Θάσου
28. Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Χίου, ΚΟΠΑΣ ΜΕΛΙΟΥ, Ι.Λωρή 4, ΤΚ821 00 Χίος
29. Ομάδα παραγωγών μελιού Σάμου, Τ.Κ. 831 04, Πύργος Σάμου
30. Μελ/κός Συν/σμός Ικαρίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ», Άγιος Πολύκαρπος Ραχών, Ικαρία
31. Μελ/κός Συν/σμός Λέσβου, Αλυφαντά Λέσβου
32. Μελ/κός Συν/σμός Λήμνου, Καλλιθέα Λήμνου
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
2. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ι. Δριβελέγκα
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Κανελλόπουλου
4. Γενικό Δ/ντή Ζωικής Παραγωγής
Περισσοτερα εδω
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...