ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ.


Στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη για υπογραφή βρίσκεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α: «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Το ποσοστό επιχορήγησης για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται σε:
50% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000 €.

45% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000 € έως 3.000.000 €.

40% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000 € έως 6.000.000 €.
35% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων από 6.000.000 € και άνω.
Για όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους ανεξάρτητα που υπάγονται διοικητικά (με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και Εύβοια), το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε:
65% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000 €.
60% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000 € έως 3.000.000 €.
50% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000 € έως 6.000.000 €.
35% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων από 6.000.000 € και άνω.

Σκοπός

Γενικοί σκοποί του μέτρου 123Α: Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων αποτελούν:
 • Η βελτίωση της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων μέσω της στήριξης των επενδύσεων σε αυτές.
 • Η επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
 • Η βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
 • Η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, μέσω της ανάπτυξης δικτύου μεταποίησης και εμπορίας τους.
 • Η·προώθηση καινοτόμων επενδύσεων.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα·123Α:·Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας μπορούν να συμμετάσχουν·πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με νομική μορφή:
 • Ατομική επιχείρηση
 • Ο.Ε.
 • Ε.Ε.
 • ΕΠΕ
 • Α.Ε.
 • Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου
 • Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας
 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις·οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας)
  που τελικά επιβαρύνονταιμε το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.
 • Επίσης, είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μικρά νησιά του Αιγαίου.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Στο μέτρο 123Α:·Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων ενισχύονται συγκεκριμένες δραστηριότητες των κάτωθι τομέων:
Α) Ζωικής παραγωγής: 
· Τομέας κρέατος 
· Τομέας γάλακτος 
· Τομέας αυγών, πουλερικών, κουνελιών. 
· Τομέας διαφόρων ζώων, μελιού. 
· Τομέας ζωοτροφών
Β) Φυτικής παραγωγής:
· Τομέας φυτών μεγάλης καλλιέργειας (δημητριακά - ρύζι)
· Τομέας ελαιούχων προϊόντων
· Τομέας οίνου
· Τομέας οπωροκηπευτικών
· Τομέας ανθέων
· Τομέας φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών
· Τομέας σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού

Επιχορηγούμενες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για:
· Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
· Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
· Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικούπληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στοβαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
· Την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών μεταφορικών μέσων εντός του χώρου της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, γερανογέφυρες κ.α.).
· Την αγορά καινούργιων οχημάτων-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης-μεταποίησης.
· Την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων (μόνο για τα νησιά του Αιγαίου).
· Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
· Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
· Τις δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
· Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
· Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
· Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι το ύψος των 50.000 €.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για:
· Αγορά οικοπέδου.
· Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
· Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης.
· Συμβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης.
· Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.).
· Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λ.π.).
· Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
· Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ.
· Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης.
· Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων καιμηχανολογικού εξοπλισμού.
· Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
· Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν,κ.λ.π.) καθώς και έργα διακόσμησης.
· Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
· Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη ειδικά για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του.
· Απρόβλεπτα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
· Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
· Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτούστη νέα θέση.
· Σε κάθε περίπτωση, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για την υπαγωγή της επένδυσης (πριν την λήψη του αριθμού πρωτοκόλλου).

Προϋπολογισμός

Το ύψος της επένδυσης των έργων θα κυμανθεί από 100.000 € έως 10.000.000 €. Ειδικότερα, το 80% των συνολικών πόρων του προγράμματος θα διατεθεί για επενδύσεις από 100.000 € έως 5.000.000 €, ενώ το υπόλοιπο 20% των συνολικών πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις από 5.000.000 € έως10.000.000 €.
πηγη Αγροτικα.


                                               ΜΗΤΣΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...