ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ.


               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄


Αριθμ. Πρωτ.: 157501 
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 
Τ.Κ. 10176 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Κότσικας  
Τηλέφωνο: 210-2124469 
Fax: 210-5231766 
e-mail: ax2u266@minagric.gr 
ΘΕΜΑ:  «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.». 
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
       
Έχοντας υπόψη:      
1. Τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας»  και ειδικότερα της παρ. 1  του άρθρου
16. 
β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λειτουργία
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ2
γ) Του άρθρου 90  του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 
δ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κλπ.». 
2. Την αριθμ.  Υ350/8-7-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603)  απόφαση του
Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 
3. Την αριθμ. 76/27-6-2011  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.. 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων  (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ., 
πέραν εκείνης που έχει υπολογισθεί στον καταργούμενο Κανονισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ  Μ Ε
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων  (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.,  ο
οποίος έχει ως ακολούθως : 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΛ.Γ.Α. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αντικείμενο του Κανονισμού- Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι - Εννοιολογικοί
προσδιορισμοί - Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά - Εξαιρέσεις
- Ειδικοί περιορισμοί κάλυψης των ζημιών - Ποσοστά ζημιάς που δεν
καλύπτονται – Ποσοστά κάλυψης των ζημιών – Χρονικά όρια
ασφαλιστικής κάλυψης ζημιών- Ειδικές διατάξεις κάλυψης ζημιών - 
Αντασφάλιση. 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο Κανονισμού
Σύμφωνα με το νόμο 3877/2010, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, αντικείμενο
του παρόντος Κανονισμού  Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α είναι:  
α.  Οι κίνδυνοι και τα αντικείμενα ασφάλισης που καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α. 
β.  Οι όροι,  οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί με τους οποίους παρέχεται η
υποχρεωτική   ασφάλιση. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ3
γ.  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, καθώς και οι συνέπειες
από τη μη εκπλήρωσή τους. 
δ.  Τα ελάχιστα όρια  απαλλαγών.  
ε.  Τα ανώτατα ποσοστά μέχρι τα οποία θα ανέρχεται η κάλυψη της ζημιάς. 
στ. Η διαδικασία αναγγελίας και δήλωσης ζημιάς. 
ζ.  Η διαδικασία διαπίστωσης και εκτίμησης της ζημιάς. 
η.  Η διαδικασία επίλυσης τυχόν αμφισβητήσεων. 
θ.  Τα αρμόδια για τους παραπάνω σκοπούς όργανα, καθώς και ο τρόπος και η
διαδικασία αμοιβής των οργάνων αυτών. 
ι.  Η διαδικασία υπολογισμού,  εκκαθάρισης και καταβολής της αποζημίωσης
και η έκπτωση από την παροχή. 
ια. Κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή και άσκηση της   ασφάλισης.  
Άρθρο 2 
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια) 
Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές,  που προκαλούνται στο
ζωικό κεφάλαιο από τους παρακάτω ασφαλιζόμενους κινδύνους  (ζημιογόνα
αίτια):  
α.  Φυσικοί κίνδυνοι :  χαλάζι,  υπερβολικό ψύχος,  χιόνι,  ανεμοθύελλα, 
πλημμύρα,  καύσωνας,  κεραυνός,  άγρια ζώα,  σεισμός,  κατολίσθηση, 
καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία. 
β.  Ασθένειες -  Παθήσεις:  παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 
Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών,  Ειλεός των βοοειδών, 
«Ατυχήματα  (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού)  των βοοειδών»,  Άνθρακας, 
Πνευματάνθρακας,  Ιογενής διάρροια -  Νόσος    των βλεννογόνων,  Κακοήθης
καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών  (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών), 
Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, Λοιμώδης αγαλαξία των
αιγών και των προβάτων,  Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων, 
Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων, Λιστερίαση των αιγών και
των προβάτων,  Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών,  Νόσος οιδήματος των
αιγών,  Γαγγραινώδης    μαστίτιδα των βοοειδών,  Κολιβακιλλική μαστίτιδα των
βοοειδών,  Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών,  Σηψηγονία  (αμερικάνικη)  των
μελισσοσμηνών.   
Άρθρο 3 
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω
εννοιολογικοί προσδιορισμοί: 
1. «Ασφαλισμένοι»,  θεωρούνται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  καθώς και
ενώσεις προσώπων τα οποία έχουν την κυριότητα και την εκμετάλλευση ή
μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας,  πλην της
περιοχής του Αγίου Όρους    και έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση
Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή της εκάστοτε σχετικής κοινής
υπουργικής απόφασης και έχουν καταβάλει την προβλεπόμενη ειδική
ασφαλιστική  εισφορά. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ4
2. «Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»:  όπου χρησιμοποιείται ο όρος αυτός
νοούνται γενικά όλες οι αμιγείς ή μικτές εκτροφές βοοειδών,  μονόπλων, 
αιγών,  προβάτων,  χοίρων,  πτηνών,  κονίκλων -  λαγών,  θηραματικών ειδών
και μελισσοσμηνών.  
Οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις
εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.  και μπορούν να
υπαχθούν στην ασφάλιση μόνο κατόπιν αίτησής των,  σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.3877/2010     
3. «Ζωικό Κεφάλαιο»  είναι το σύνολο των ζώων της εκμετάλλευσης που
αναφέρονται στην παράγραφο 2  του παρόντος άρθρου,  τα οποία συνιστούν
αμιγή ή μικτή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 
4. «Κατηγορία ζώου ή ζώων»  είναι η διάκριση των ειδών των ζώων μιας
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με βάση τη γενετική βελτίωση  (σωματικό
μέγεθος, σωματικό βάρος) ή την παραγωγική κατεύθυνση. 
Κάθε κατηγορία ζώου ή ζώων μπορεί να υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες με
βάση την ηλικία, το βάρος, το φύλο, την παραγωγική κατεύθυνση κ.λπ. των
ασφαλιζόμενων ζώων. 
5. «Αυτοτελής εκτροφή»  θεωρείται το σύνολο των ζώων μιας κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης,  του αυτού είδους,  της αυτής κατηγορίας,  της αυτής
υποκατηγορίας και τα οποία εκτρέφονται είτε στην ίδια γηπεδική
εγκατάσταση,  είτε ελεύθερα υπό την επιτήρηση επίβλεψη του απαραίτητου
και υπεύθυνου προσωπικού . 
6. «Ασφαλιστική περίοδος»  θεωρείται η χρονική διάρκεια του ενός έτους,  η
οποία κάθε φορά αρχίζει την  1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου
του ιδίου έτους.  
7. «Ζημιά ζωικού κεφαλαίου» θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα για
εργασία των ζώων εργασίας και η - μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων
από τον ΕΛ.Γ.Α. οργάνων - σφαγή ή θανάτωση των ζώων που η παθολογική
τους κατάσταση έχει καταστεί μη αναστρέψιμη και ο θάνατός τους επίκειται
εντός των αμέσως προσεχών ημερών και προκαλείται από τους
ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2  του παρόντος Κανονισμού.  
Στην
περίπτωση ολικής ή μερικής αξιοποίησης των ζημιωθέντων ζώων η αξία που
εισπράττεται αποτελεί την «υπολειμματική αξία» της ζημιάς. 
Στην κατά τα ανωτέρω έννοια της  «ζημιάς μετά από σύσταση των
εξουσιοδοτημένων από τον ΕΛ.Γ.Α.  οργάνων σφαγή ή θανάτωση των ζώων
που η παθολογική τους κατάσταση έχει καταστεί μη αναστρέψιμη και ο
θάνατός τους επίκειται εντός των αμέσως προσεχών ημερών», δεν εννοείται η
διαδικασία  «εκρίζωσης»  των ασθενειών,  δηλαδή η σφαγή ή θανάτωση ζώων
που είναι  «φορείς της ασθένειας  (οροθετικά)  και δεν έχουν εκδηλώσει την
ασθένεια».  
Στις ζημιές στα μελισσοσμήνη από φυσικά αίτια,  ως  «ζημιά»  θεωρείται
επιπροσθέτως και η μερική ή ολική καταστροφή της κυψέλης του
μελισσοσμήνους που ζημιώθηκε. 
8. «Αποζημίωση»  είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους
ασφαλισμένους για τη ζημιά που υπέστη το ζωικό τους κεφάλαιο από τους
ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. 
9. «Ελεγχόμενο περιβάλλον»  θεωρείται ο στεγασμένος χώρος,  του οποίου οι
κλιματικές συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος-μικροκλίματος- 
(αερισμός,  θερμοκρασία,  υγρασία,  φωτισμός,  κλπ)  ρυθμίζονται με ειδικές
κατασκευές και με ειδικό εξοπλισμό,  ώστε η εκτροφή εκάστου κάθε φορά
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ5
είδους να μην επηρεάζεται ουσιαστικά από τις κλιματικές συνθήκες του
εξωτερικού περιβάλλοντος. 
10. «Μελισσοσμήνος» θεωρείται το βιώσιμο - από άποψη σύνθεσης  (κατηγοριών
μελισσών),  δυναμικότητας  (πληθυσμού μελισσών)  και επάρκειας τροφής - 
«σμήνος»  μελισσών,  του οποίου η εκτροφή και εκμετάλλευση
πραγματοποιείται μέσα σε κυψέλες.  
11. «Κυψέλη»  θεωρείται η κατασκευή,  εντός της οποίας πραγματοποιείται η
εκτροφή και εκμετάλλευση του μελισσοσμήνους. 
Προκειμένου περί  «ευρωπαϊκού τύπου»  κυψέλης,  αυτή περιλαμβάνει τον
εμβρυοθάλαμο με τη βάση του, τον μελιτοθάλαμο, τα πλαίσια και τη στέγη - 
καπάκι (εξωτερικό και εσωτερικό καπάκι). 
Το ισοδύναμο των επιμέρους τμημάτων της ευρωπαϊκής κυψέλης,  
καθορίζεται ως εξής : 
α) Εμβρυοθάλαμος με τη βάση του : 0,20 της ευρωπαϊκής κυψέλης έκαστος. 
β) Μελιτοθάλαμος    : 0,20  »           »                »             » 
γ) Πλαίσια     : 0,02  »           »                 »      έκαστον. 
δ) Στέγη – καπάκι    : 0,20  »           »                »             » 
Προκειμένου περί κυψελιδίου,  το ισοδύναμό του που αντιστοιχεί στην
ευρωπαϊκή κυψέλη, καθορίζεται στο 0,40 έκαστον.  
Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού που προσδιορίζει το ποσοστό ζημιάς της
κυψέλης στρογγυλοποιούνται στην αμέσως ανώτερη μονάδα όταν είναι 0,50 και
άνω και παραλείπονται όταν είναι κάτω του 0,50. 
12. «Ασφαλιστική μονάδα» (Α.Μ.) είναι το ισοδύναμο των ασφαλιζόμενων ζώων
μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αντιστοιχεί σε μία αγελάδα
ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των δύο ετών. 
Η αντιστοιχία αυτή ειδικότερα καθορίζεται ως εξής: 
α)  Βοοειδή ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον. 
β)  Βοοειδή ηλικίας έξι μηνών και μικρότερης του ενός έτους, 0,50  Α.Μ.    
έκαστον. 
γ)  Βοοειδή ηλικίας ενός έτους και μικρότερης των δύο ετών, 0,60  Α.Μ.    
έκαστον. 
δ) Βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον. 
ε) Μόνοπλα ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, 0,40 Α.Μ. έκαστον. 
στ)  Μόνοπλα ηλικίας ενός έτους και μικρότερης των δύο ετών, 0,60  Α.Μ. 
έκαστον. 
ζ) Μόνοπλα ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον. 
η) Αμνοί και ερίφια ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, 0,06 Α.Μ. έκαστον. 
θ) Αίγες και πρόβατα ηλικίας ενός έτους και άνω, 0,15 Α.Μ. έκαστον
ι)  Χοιρίδια Ζ.Β. (Ζώντος Βάρους)  μικρότερου των 20  κιλών (kgr), 0,03  Α.Μ. 
έκαστον. 
ια)  Χοιρίδια Ζ.Β. 20  κιλών (kgr)  και μικρότερου των 50  κιλών (kgr), 0,15 Α.Μ. 
έκαστον. 
ιβ) Χοίροι Ζ.Β. 50 κιλών (kgr) και άνω, 0,25 Α.Μ. έκαστον. 
ιγ) Χοιρομητέρα και κάπρος, 0,50 Α.Μ. έκαστον. 
ιδ) 'Όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής,  φραγκόκοτες, 0,013  Α.Μ. 
έκαστον. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ6
ιε)  Κοτόπουλα για πάχυνση και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, 0,009  Α.Μ. 
έκαστον. 
ιστ) Μεγάλα ορνιθοειδή (γαλοπούλες, πάπιες, χήνες), 0,015 Α.Μ. έκαστον. 
ιζ) Κουνέλια και λαγοί, 0,015 Α.Μ. έκαστον. 
ιη)  Στρουθοκάμηλος ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων μηνών  (αλλαγή
φτερώματος), 0,20 Α.Μ. έκαστον. 
ιθ) Στρουθοκάμηλος ηλικίας 4 μηνών και μικρότερης των 12 μηνών, 0,40 Α.Μ. 
έκαστον
ιι) Στρουθοκάμηλος ηλικίας 12 μηνών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον. 
13. «Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι»  είναι οι φυσικοί κίνδυνοι  (φυσικά αίτια)  και οι
ασθένειες -  παθήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2  του παρόντος
Κανονισμού. 
14. «Χαλάζι»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται η πτώση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε μορφή
σφαιριδίων  (συνήθως)  ή ακανόνιστου σχήματος τεμαχίων σκληρού
διαφανούς πάγου,  το μέγεθος των οποίων προκαλεί ζημιά στο ζωικό
κεφάλαιο. 
15. «Υπερβολικό ψύχος»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα
Κανονισμό,  θεωρείται η υπερβολική και ασυνήθιστη για την περιοχή και
την περίοδο πτώση της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος
(σημαντικά κάτω του μηδενός),  η οποία προκαλεί κρυοπληξία,  με
συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
16. «Χιόνι»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται η χιονόπτωση που δημιουργεί στρώμα χιονιού το οποίο λόγω
ύψους,  βάρους και διάρκειας παραμονής προκαλεί πτώση των
εγκαταστάσεων στέγασης των ζώων ή αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης
στο χώρο σταβλισμού  (για παροχή τροφής,  νερού και θέρμανσης)  ή
απροσδόκητη ακινητοποίηση των ζώων στην ύπαιθρο,  με συνέπεια τη
ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
17. «Ανεμοθύελλα» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται ο σφοδρός άνεμος,  του οποίου η μηχανική επίδραση προκαλεί
πτώση ή κατάρρευση κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων αντικειμένων ή
ανατροπή κυψελών, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
18. «Πλημμύρα»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται η ροή ή η παραμονή όγκου γλυκού νερού (  με ή χωρίς φερτά
υλικά)  στους χώρους σταβλισμού ή στους χώρους εκτροφής,  εξαιτίας
βροχοπτώσεων ή τήξης χιονιού, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.   
Στην ανωτέρω έννοια της πλημμύρας δεν υπάγεται η ροή ή η παραμονή
όγκου γλυκού νερού στους παραπάνω χώρους, που οφείλεται σε αμέλεια, 
παράλειψη ή άλλα τεχνητά αίτια. 
19. «Καύσωνας»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται η περί τους 40ο
C  και άνω αντικειμενικά διαπιστωμένη
θερμοκρασία του αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος,  της οποίας η
διάρκεια σε συνδυασμό με τη σχετική υγρασία και το είδος του ζώου
προκαλεί θερμοπληξία, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
20. «Κεραυνός»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται η    εκκένωση ηλεκτρικών φορτίων    νεφών προς τη γη,   με
συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο,  λόγω ηλεκτροπληξίας,  ή
εγκαυμάτων,  εξαιτίας της εκ του κεραυνού τυχόν προκληθείσας  
πυρκαγιάς. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ7
21. «Άγρια ζώα»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται η μετά από   επίθεση των  «άγριων ζώων» βλαπτική επίδραση, με
συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
«Άγρια ζώα»  θεωρούνται τα άγρια θερμόαιμα προστατευόμενα σαρκοφάγα
ζώα, «λύκος», «αρκούδα», και τα  «άγρια αδέσποτα σκυλιά» που προκαλούν
ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο.  Προκειμένου για μελισσοσμήνη η έννοια
«άγρια ζώα» αφορά μόνο την αρκούδα.  
Ως «άγρια αδέσποτα σκυλιά» χαρακτηρίζονται σκυλιά που συνήθως ζουν σε
αγέλες και σπανιότερα κατά μόνας,  τα οποία δεν ανήκουν σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και για τα οποία στην ευρύτερη περιοχή διαβίωσής τους
έχει αναφερθεί στον ΕΛ.Γ.Α. ή έχει διαπιστωθεί η ύπαρξή τους. 
22. «Σεισμός»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται η δόνηση του εδάφους μιας περιοχής, η οποία προκαλεί πτώση
ή κατάρρευση εγκαταστάσεων στέγασης ή άλλων εγκαταστάσεων της
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
23. «Κατολίσθηση» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται το γεωλογικό φαινόμενο της μετατόπισης χωμάτινων όγκων ή
πετρωμάτων,  το οποίο προκαλεί κατάρρευση ή καταπλάκωση
εγκαταστάσεων στέγασης ή χώρων σταβλισμού,  με συνέπεια τη ζημιά στο
ζωικό κεφάλαιο. 
24. «Καθίζηση»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται το γεωλογικό φαινόμενο της υποχώρησης εδάφους,  το οποίο
προκαλεί κατάρρευση ή παράχωση εγκαταστάσεων στέγασης ή χώρων
σταβλισμού, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
25. «Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών» ως κίνδυνος που καλύπτεται
ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό,  θεωρούνται οι κατά τον τοκετό
παρουσιαζόμενες και εμφανιζόμενες παθολογικές καταστάσεις -  εξαιτίας
δυστοκίας,  εκστροφής μήτρας,  κακώσεων γεννητικής οδού,  περιτονίτιδας
από ρήξη ή κακώσεις μήτρας,  εξαρθρημάτων ή καταγμάτων οστών, 
κακώσεων νεύρων,  τενόντων και μυών -  οι οποίες προκαλούν την εντός
επτά (7) ημερών από την ημερομηνία τοκετού ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.  
Στην ανωτέρω έννοια δεν περιλαμβάνονται μαστίτιδες  (εκτός των
περιλαμβανομένων στο άρθρο 2  του παρόντος Κανονισμού), περιτονίτιδες
άλλης αιτιολογίας,  κ.λπ.,  καθώς και παθολογικές καταστάσεις που
οφείλονται σε χρόνια εξαντλητικά νοσήματα,  καταβολή λόγω κακής
διατροφής ή ασιτίας,  πεπτικές διαταραχές,  εντερίτιδες,  δυσπεπτική
οξέωση, δηλητηριάσεις, κ.λπ. 
26. «Άνθρακας»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, 
θεωρείται η προσβολή των θηλαστικών από την οξεία εμπύρετο νόσο η
οποία οφείλεται στο βάκιλλο του άνθρακα («Bacillus Anthracis»),  με
συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
27. «Πνευματάνθρακας»  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα
Κανονισμό, θεωρείται η προσβολή των θηλαστικών από την οξεία εμπύρετο
νόσο η οποία οφείλεται στο «Clostridium Chauvoei»  και χαρακτηρίζεται
από εμφυσηματώδεις οροαιμορραγικές διηθήσεις σε μεγάλες μυικές
μάζες, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
28. «Ιογενής διάρροια – Νόσος των βλεννογόνων» ως κίνδυνος που καλύπτεται
από τον παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η προσβολή των βοοειδών από
ιογενή νόσο η οποία οφείλεται στον ιό «BVD–MD»   του γένους pestivirus, 
με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ8
29. «Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός» (Γαγγραινώδης κόρυζα) ως κίνδυνος που
καλύπτεται από τον    παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η προσβολή των
βοοειδών από τη λοιμώδη νόσο,  η οποία οφείλεται σε ερπητοιό και
χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του επιθηλίου της ανωτέρας αναπνευστικής
και πεπτικής οδού,  κερατοεπιπεφυκίτιδα,  εγκεφαλίτιδα και γενικευμένη
λεμφική υπερπλασία, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.  
30. «Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων»  ως κίνδυνος που
καλύπτεται από τον    παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η προσβολή του
μαστού από οξεία λοίμωξη σταφυλόκοκκου η οποία προκαλεί γάγγραινα, 
με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
31. «Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων»  ως κίνδυνος που
καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η προσβολή των αιγών
και των προβάτων από το μικρόβιο «mycoplasma Agalactiae», με συνέπεια
τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
32. «Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων»  ως κίνδυνος που
καλύπτεται    από τον παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η προσβολή από τη
χρόνια λοιμώδη νόσο η οποία οφείλεται στο βακτήριο «Mycobacterium 
paratuberculosis», με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
33. «Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων»  ως κίνδυνος που
καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η προσβολή από τη
χρόνια ιογενή λοίμωξη η οποία οφείλεται στον ιό «Maedi – Visna»,  με
συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
34. «Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων»  ως κίνδυνος που καλύπτεται  
από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η προσβολή από την οξεία λοιμώδη
νόσο η οποία οφείλεται στο βακτήριο «Listeria monosytogenes»,  με
συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.             
35. «Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών» ως κίνδυνος που καλύπτεται   από
τον παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η προσβολή από την οξεία εμπύρετη
νόσο η οποία οφείλεται στο μυκόπλασμα «Mycoplasma mycoides subso 
capri», με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
36. «Νόσος οιδήματος των αιγών»  ως κίνδυνος που καλύπτεται    από τον
παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η προσβολή από την οξεία εμπύρετη νόσο η
οποία οφείλεται σε μυκόπλασμα,  με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό
κεφάλαιο. 
37. «Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών»,  ως κίνδυνος που καλύπτεται  
από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η παθολογική κατάσταση των ζώων, 
η οποία χαρακτηρίζεται από οξεία η υπεροξεία προσβολή του μαστού από
κολοβακτηριοειδή (E.COLI, AEROBACTER  AEROGENES, KLEBSIELLA  SPP),  με
συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
38. «Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών»,  ως κίνδυνος που
καλύπτεται    από τον παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η υπεροξεία
παθολογική κατάσταση των ζώων,  η οποία χαρακτηρίζεται από την
τοπογραφική ανωμαλία του ηνύστρου,  με διάταση και μετατόπιση δεξιά
και σύγχρονη στροφή δεξιά ή αριστερά,  με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό
κεφάλαιο. 
39. «Ειλεός των βοοειδών»,  ως κίνδυνος που καλύπτεται    από τον παρόντα
Κανονισμό,  θεωρείται η οξεία ή υπεροξεία παθολογική κατάσταση των
ζώων,  η οποία χαρακτηρίζεται από ολική απόφραξη του εντέρου που
αποφέρει πλήρη αναστολή της προώθησης του εντερικού περιεχομένου και
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ9
οφείλεται σε απόφραξη  (μηχανικός ειλεός)  ή ελάττωση της κινητικότητας
του εντέρου (δυναμικός ειλεός), με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.   
40. «Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών», ως κίνδυνος που καλύπτεται   από
τον παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η παθολογική κατάσταση της οξείας ή
υπεροξείας προσβολής ενός ή περισσοτέρων τεταρτημορίων του μαστού
από Staphylococcus aureus, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
41. «Ατυχήματα  (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού)  των βοοειδών»,  ως
κίνδυνος που καλύπτεται    από τον παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η μη
αναστρέψιμη παθολογική κατάσταση των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής,  η
οποία χαρακτηρίζεται από κατάγματα των οστών της λεκάνης ή η
εξάρθρωση κεφαλής μηριαίου, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
42. «Πυρκαγιά από ανωτέρα βία»,  ως κίνδυνος που καλύπτεται    από τον
παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η πυρκαγιά από αίτια που είναι αδύνατο να
προβλεφθούν από τον άνθρωπο ή να παρεμποδισθεί η εκδήλωση και
επέκτασή της,  όση επιμέλεια και αν επιδείξει,  με συνέπεια τη ζημιά στο
ζωικό κεφάλαιο.   
43. «Σηψηγονία  (αμερικάνικη)  των μελισσοσμηνών»,  ως κίνδυνος που
καλύπτεται  από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η προσβολή του γόνου
από το βακτήριο paenibacillus larvae  που έχει ως αποτέλεσμα την
εξασθένιση του μελισσοσμήνους σε βαθμό  «μη βιώσιμο» και κατάσταση μη
αναστρέψιμη, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. 
44. «Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών»,  ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον
παρόντα Κανονισμό,  θεωρείται η προσβολή του επιθηλίου του μέσου
εντέρου των μελισσών από το πρωτόζωο Nozema apis και Nozema ceranae 
που έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση του μελισσοσμήνους σε βαθμό «μη
βιώσιμο» και κατάσταση μη αναστρέψιμη, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό
κεφάλαιο.  
45. «Ασφαλιζόμενη αξία»  είναι η αξία του ζωικού κεφαλαίου,  ανά είδος ζώου, 
κατηγορία και ηλικία όπως προκύπτει από τη  «Δήλωση Εκτροφής».  Οι
ασφαλιζόμενες αξίες του ζωικού κεφαλαίου    καθορίζονται στην εκάστοτε
ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 10 του νόμου  3877/2010. 
Άρθρο 4 
Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά
1.  Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που
αποκλειστικά,  άμεσα και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους
ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2  του παρόντος Κανονισμού και
εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις
δυνατότητες του ασφαλισμένου. 
2.  Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές του
Ζωικού Κεφαλαίου, εάν δεν έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους οι
προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.  
3.  Με αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  
Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μπορεί να διευρύνεται και επεκτείνεται η ασφάλιση και σε άλλους
κινδύνους που προβλέπονται από τον νόμο 3877/2010, όπως αυτός κάθε
φορά ισχύει. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ10
Άρθρο 5


Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη.  
1.  Οι επιπτώσεις στην αναμενόμενη παραγωγή της τρέχουσας ή
οποιασδήποτε μελλοντικής παραγωγικής περιόδου, εξαιτίας της επίδρασης
των ασφαλιζόμενων κινδύνων.  
2.  Από τον κίνδυνο της πλημμύρας, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που οι
μόνιμες ή προσωρινές τους εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα στην περίμετρο
της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνητών ρευμάτων ή άλλων όγκων
γλυκού νερού,  που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της διακύμανσης
της στάθμης του νερού, καθώς επίσης και σε έκταση που σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ισχύει χαρακτηρίζονται σαν «ζώνες έργων». 
3.  Οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου από χιόνι,  ανεμοθύελλα,  σεισμό, 
κατολίσθηση,  καθίζηση,  που οφείλονται σε ζημιές κτιριακών
εγκαταστάσεων,  οι οποίες δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες
κατασκευής. 
4.  Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ο αριθμός των ασφαλιστικών
μονάδων κατά είδος ζώου είναι μικρότερος της μιας (1)  και προκειμένου
για μελισσοσμήνη μικρότερος των δέκα (10) «σμηνών».  Σε περίπτωση
ζημιών στα μελισσοσμήνη από αρκούδα δεν ισχύει ο παραπάνω
περιορισμός.  Στις αίγες και τα πρόβατα ο υπολογισμός των Α.Μ.  γίνεται
ενιαία. 
Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο αριθμός των
A.M. κατά είδος ζώου κατέστη μικρότερος της μιας (1) και προκειμένου για
μελισσοσμήνη μικρότερος των δέκα (10) «σμηνών»  κατά τη διάρκεια της
ίδιας  «ασφαλιστικής περιόδου»,  εξαιτίας των ασφαλιζόμενων κινδύνων του
άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.  
5.  Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,  στις οποίες δεν τηρούνται οι όροι
εκτροφής και εκμετάλλευσης των ζώων,  οι προληπτικές  (εμβολιασμοί, 
αποπαρασιτισμοί,  κλπ.)  και θεραπευτικές κτηνιατρικές επεμβάσεις,  οι
κανόνες υγιεινής,  η τήρηση ενημερωμένου Μητρώου Εκμετάλλευσης,  η
προβλεπόμενη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«σήμανση των ζώων»  και οι διατάξεις περί των λοιμωδών νοσημάτων που
καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ή και μετά από έγγραφη σύσταση του ΕΛ.Γ.Α.. 
6.  Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο που μεγάλωσαν και επεκτάθηκαν επειδή ο
ασφαλισμένος δεν έλαβε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του
ζωικού του κεφαλαίου αναλόγως του κινδύνου  (συμπεριλαμβανομένων και
των απαραίτητων εμβολιασμών) και δεν φρόντισε για την διάσωση των ζώων
του. 
Ειδικότερα οι ζημιές στα μελισσοσμήνη,  όταν στις κυψέλες δεν υπάρχει
καθόλου  «σμήνος» (κυψέλες  «κενές» σμήνους), επειδή ο ασφαλισμένος είτε
δεν έλαβε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του ζωικού του
κεφαλαίου αναλόγως του κινδύνου,  είτε δεν είχε δηλώσει έγκαιρα την
εξελιχθείσα ζημιά.   
7.  Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων το ζωικό κεφάλαιο
εκτρέφεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον- μικροκλίμα, εφόσον δεν τηρούνται
οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των μηχανισμών που είναι αναγκαίοι
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ11
για την ρύθμιση των συνθηκών του περιβάλλοντος  (θερμοκρασία, 
αερισμός, υγρασία, φωτισμός, κ.λπ.). 
8.  Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις - από τους κινδύνους που καλύπτονται
ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό - των οποίων το ζωικό κεφάλαιο
εκτρέφεται κατά την χειμερινή περίοδο σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας. 
Με αποφάσεις του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α.  ορίζονται –  κατά νομό ή
γεωγραφική δικαιοδοσία Υποκαταστήματος –  οι ζώνες υψηλής
επικινδυνότητας καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις, εντός των οποίων
είναι δυνατόν να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στις εκμεταλλεύσεις
αυτές.  
Άρθρο 6 
Ειδικοί περιορισμοί κάλυψης ζημιών
Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά: 
1.  Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν είναι μικρότερες της μισής
ασφαλιστικής μονάδας (1/2  Α.Μ.)  κατά είδους ζώου  (στις αίγες και τα
πρόβατα υπολογίζεται ενιαία)  και προκειμένου για μελισσοσμήνη
μικρότερες των πέντε (5) «σμηνών».  
Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α)  Στις ζημιές στα μελισσοσμήνη από την αρκούδα. 
β)  Στις ζημιές που προκαλούνται στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή από τα
προστατευμένα είδη  «λύκος» και  «αρκούδα» και η  «ασφαλιζόμενη αξία» των
ζημιωθέντων ζώων  είναι μεγαλύτερη η ίση του ποσού των 200,00 ευρώ.      
2.  Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν η ηλικία των ζώων είναι μεγαλύτερη των
δέκα πέντε (15) ετών για τα θήλεα βοοειδή, των έξι (6) ετών για τα άρρενα
βοοειδή,  των είκοσι (20)  ετών για τα μόνοπλα,  των πέντε (5)  ετών για τις
χοιρομητέρες και τους   κάπρους και των έξι (6)  ετών για τις αίγες και τα
πρόβατα.  
Οι ζημιές που προκαλούνται στα βοοειδή από τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο
«παθολογικές καταστάσεις τοκετού των βοοειδών»,  όταν η ηλικία στα
γαλακτοπαραγωγής ζώα είναι μικρότερη των 2 ετών και μεγαλύτερη των 13 
ετών, στα κρεοπαραγωγής ζώα μικρότερης των 20 μηνών και επιπροσθέτως
προκειμένου για ζώα εισαγωγής, όταν ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της
εισαγωγής τους και της ζημιάς είναι μικρότερος των δύο μηνών.  
3.  Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν η ηλικία των ζώων είναι μικρότερη των
δέκα (10) ημερών για τα βοοειδή και τα μόνοπλα, των επτά (7) ημερών για
τις αίγες, τα πρόβατα και τους χοίρους, των πέντε (5) ημερών για τα πτηνά, 
τα κουνέλια και τους    λαγούς και των 20  ημερών για τις
στρουθοκαμήλους. 
Στις περιπτώσεις κήρυξης μίας περιοχής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης
με σχετική ανακοίνωση της Περιφερείας,  ο παραπάνω περιορισμός της
ηλικίας για τις αίγες και τα πρόβατα δεν ισχύει, εφόσον το ποσοστό ζημιάς
από φυσικά ζημιογόνα αίτια των εριφίων και αμνών αντιστοιχεί στο 20% 
και άνω του συνολικού αριθμού των ζώων άνω του έτους κατά αυτοτελή
εκτροφή, λαμβανομένου υπόψη και του συντελεστή διδυμίας.   
4.  Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,  στις οποίες παρουσιάζεται αυξημένος
αριθμός αλλεπάλληλων ζημιών σε σύντομο χρονικό διάστημα   από  «άγρια
ζώα» (ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα που τα ζώα είναι στα  «χειμαδιά», 
δηλαδή από 1η
Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου του επομένου έτους)  και
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ12
οφείλεται σε υπαιτιότητα του παραγωγού,  που δεν έλαβε έγκαιρα και
άμεσα μέτρα αυξημένης προστασίας,  περιορισμού και αποτροπής  
επέλευσης της ζημιάς, αμέσως όταν πρωτοεμφανίστηκε το ζημιογόνο αίτιο.  
5.  Οι ζημιές που προκαλούνται στα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής αθροιστικά
από τις παθήσεις, «παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών», 
«Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών», «Ειλεός των
βοοειδών», «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών», 
όταν το ποσοστό ζημιάς, σε μία ασφαλιστική περίοδο,  υπερβαίνει το 10% 
του αριθμού των ενηλίκων ζώων  (άνω των δύο ετών)  που δηλώθηκαν από
τον παραγωγό.  
6.  Οι ζημιές που προκαλούνται στα βοοειδή από τα νοσήματα  «γαγραινώδης
κόρυζα των βοοειδών»  και  «νόσος των βλεννογόνων»  όταν τα ποσοστά των
ζημιωθέντων ζώων υπερβαίνουν   το 15% του συνολικού αριθμού ενηλίκων
άνω των δύο ετών στο χρονικό διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης.  Σε
μονάδες πάχυνσης βοοειδών το ανωτέρω ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο
των  παχυνομένων ζώων.  
Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού που προσδιορίζει τα ανωτέρω ποσοστά, 
στις παραπάνω παραγράφους 5  και 6,   στρογγυλοποιούνται στην αμέσως
ανώτερη μονάδα όταν είναι από 0,50 και άνω και παραλείπονται όταν είναι
κάτω του 0,50.  
Σε περιπτώσεις των ζημιών στις παραγράφους 5  και 6  και σε
δυναμικότητες των εκμεταλλεύσεων  μέχρι και 4 βοοειδή ενηλίκων άνω των
2  ετών,  καλύπτονται ασφαλιστικά οι ανωτέρω ζημιές και του ενός
βοοειδούς. 
7.  Οι ζημιές στις εκτροφές των στρουθοκαμήλων στα ζώα ηλικίας μικρότερης
των τεσσάρων (4)  μηνών,  όταν αυτά δεν εκτρέφονται σε ελεγχόμενο
περιβάλλον. 
8.  Οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις εντάσσονται στην
ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν αίτησής των που υποβάλλεται στα αρμόδια
Υποκαταστήματα του Οργανισμού.  
Η αίτηση αυτή εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον
Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α.  και σε εφαρμογή της παρ. 2  του άρθρου 6  του Ν. 
3877/2010   ελέγχει τις προϋποθέσεις ένταξης της εκμετάλλευσης στην
υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.,  προσδιορίζει το ύψος της
ασφαλιζόμενης αξίας,  την αναλογούσα ασφαλιστική εισφορά και το
ποσοστό απαλλαγής,  ανάλογα με τα αναφερόμενα στην αίτηση    είδη
ζωικού κεφαλαίου και εισηγείται για την έκδοση σχετικής απόφασης του
Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α..  
Η ασφάλιση αρχίζει τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης και
ισχύει υποχρεωτικά για τρία τουλάχιστον έτη.  
Μετά την αποδοχή της αίτησης ισχύουν όλα τα οριζόμενα στον Κανονισμό
αυτό. 
Άρθρο 7 
Ποσοστά ζημιάς που δεν καλύπτονται
1.  Δεν καλύπτονται οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου που προκαλούνται από
τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2  του παρόντος Κανονισμού
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ13
όταν είναι ίσες ή μικρότερες των παρακάτω ποσοστών επί του αριθμού των
εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή: 
• 5% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους. 
• 10%  για τα χοιρίδια,  τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους,  
τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής.  
• 15%  για τα κοτόπουλα πάχυνσης,  τα εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά,  τα
λοιπά πτηνά, τα κουνέλια και τους λαγούς. 
• 5% για τις στρουθοκαμήλους ηλικίας μικρότερης των δώδεκα μηνών  
• 20%  των εριφίων και των αμνών ηλικίας μικρότερης των επτά ημερών, 
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20%  του συνολικού αριθμού ζώων ανά είδος
άνω του ενός έτους κατά αυτοτελή εκτροφή, λαμβανομένου υπόψη και του
συντελεστή διδυμίας, για τις περιπτώσεις ζημιών με κήρυξη μίας περιοχής
σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης». 
2.  Δεν καλύπτονται οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου όταν είναι ίσες ή
μικρότερες του 5%  για τις αίγες και 5%  για τα πρόβατα,  του συνολικού  
αριθμού των ζώων της εκτροφής άνω του έτους,  κατά είδος ζώου,  για τις
ζημιές, εντός της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, κατά ζημιογόνο αίτιο, που
προκαλούνται από τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:  
α) Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων. 
β) Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων. 
γ) Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων. 
δ) Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων. 
ε) Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών. 
στ) Νόσος οιδήματος των αιγών. 
3.  Αν η ζημιά υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσοστά,  καταβάλλεται αποζημίωση
που υπολογίζεται με βάση το στρογγυλοποιημένο ποσοστό ζημιάς σε
ακέραιες μονάδες. 
Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού που προσδιορίζει το ποσοστό ζημιάς
στρογγυλοποιούνται στην αμέσως ανώτερη μονάδα όταν είναι από 0,50 και άνω
και παραλείπονται όταν είναι κάτω του 0,50. 
Άρθρο 8 
Ποσοστά κάλυψης ζημιών – Ποσοστά κάλυψης αλλεπάλληλων ζημιών.  
1.  Σε περίπτωση ζημιών από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους που
αναφέρονται στο άρθρο 2  του παρόντος Κανονισμού και εφόσον η ζημιά
υπερβαίνει τους περιορισμούς των άρθρων 6  και 7,  η αποζημίωση που
καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α.  καλύπτει το 75%  του πάνω από των παρακάτω
ποσοστών ζημιάς του αριθμού των εκτρεφομένων ζώων κατά αυτοτελή
εκτροφή: 
α. 4% για τις χοιρομητέρες, τους κάπρους και τις στρουθοκάμηλους ηλικίας
μικρότερης των δώδεκα μηνών, 
β. 6% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις
όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής.  
γ. 10%  για τα κοτόπουλα πάχυνσης,  τα εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά,  τα
λοιπά πτηνά, τα κουνέλια και τους λαγούς. 
Για τα μόνοπλα,  τα βοοειδή,  τις αίγες,  τα πρόβατα,  τα μελισσοσμήνη και
τις κυψέλες και τις στρουθοκαμήλους άνω των 12  μηνών,  η κατά τα
ανωτέρω αποζημίωση καλύπτει το 80% της ζημιάς. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ14
Για τις ζημιές στα μελισσοσμήνη από την ασθένεια Νοζεμίαση η κατά τα
ανωτέρω αποζημίωση καλύπτει το 60% της ζημιάς.   
2.  Σε περιπτώσεις ζημιών από τα άγρια ζώα λύκος και αρκούδα,  ο ΕΛ.Γ.Α. 
καταβάλλει αποζημίωση που καλύπτει το 90% της ζημιάς, διατηρουμένων
των περιορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με εξαίρεση του
περιορισμού στα μελισσοσμήνη. 
3.  Σε περίπτωση αλλεπάλληλων ζημιών στην ίδια αυτοτελή εκτροφή κατά την
ίδια ασφαλιστική περίοδο από διαφορετικά ζημιογόνα αίτια οι ζημιές αυτές
δεν ενοποιούνται και για τις ζημιές του κάθε ζημιογόνου αιτίου
διατυπώνονται ξεχωριστά πορίσματα πραγματογνωμοσύνης.  
4.  Στην περίπτωση αλλεπάλληλων ζημιών από ασθένειες,  από το ίδιο
ζημιογόνο αίτιο στην ίδια αυτοτελή εκτροφή και την ίδια ασφαλιστική
περίοδο,  μπορεί να διατυπώνονται και πορίσματα αθροιστικά και τα
ποσοστά κάλυψης υπολογίζονται ενιαία προκειμένου να υπερβούν τους
περιορισμούς των άρθρων 6 και 7. 
Στις περιπτώσεις αυτές αν : 
α.  το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης που τελικά διαμορφώθηκε εκφράζει
ενιαία τη συνολική ζημιά  (πόρισμα αθροιστικό)  όπως ορίζεται στο άρθρο
16 του παρόντος Κανονισμού, εφόσον στο  «ενιαίο – αθροιστικό» πόρισμα η
ζημιά υπερβαίνει τους περιορισμούς των άρθρων 6  και 7  του παρόντος
Κανονισμού,  ο ΕΛ.Γ.Α.  καταβάλλει αποζημίωση σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 
β.  Αν το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης χαρακτηρίζεται ως πόρισμα
«νεότερης ζημιάς»  όπως ορίζεται στο άρθρο 16  του παρόντος Κανονισμού, 
ανεξάρτητα αν η ζημιά υπερβαίνει ή όχι τους περιορισμούς των άρθρων 6 
και 7  του παρόντος Κανονισμού,  ο ΕΛ.Γ.Α.  καταβάλλει αποζημίωση
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 
Άρθρο 9 
Ειδικές διατάξεις κάλυψης ζημιών – Χρονικά όρια κάλυψης ζημιών. 
1.  Σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλων ζημιών,  από τους ασφαλιζόμενους
κινδύνους, του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού, που δεν είναι δυνατόν
να καλυφθούν από τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί για την ασφάλιση
του ζωικού κεφαλαίου ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως τεχνικές
δυσχέρειες διενέργειας εκτιμήσεων,  απλούστευση και συντόμευση των
διαδικασιών,  μπορεί κατά παρέκκλιση της τυπικής διαδικασίας που
ορίζεται με τις διατάξεις του Κανονισμού, να αποφασίζεται από το Δ.Σ. του
ΕΛ.Γ.Α. η διενέργεια εκτιμήσεων από τρεις (3) τουλάχιστον εκτιμητές. 
Τα πορίσματα που θα διατυπωθούν από την ανωτέρω διαδικασία
δεσμεύουν τόσο τον ΕΛ.Γ.Α.  όσο και τους ασφαλισμένους,  είναι οριστικά
και τελεσίδικα και κατ' αυτών ουδεμία αίτηση επανεκτίμησης επιτρέπεται. 
Για την καταβολή των αποζημιώσεων από τις παραπάνω ζημιές
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού. 
2.  Η ασφαλιστική κάλυψη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τα χρόνια
καχεξιογόνα νοσήματα «παραφυματίωση» και «προϊούσα πνευμονία» ισχύει
μόνο για 5 ασφαλιστικά έτη από το έτος που αναγγέλλονται  οι ζημιές στον
ΕΛ.Γ.Α..  
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ15
3.  Η ασφαλιστική κάλυψη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τα
νοσήματα Ιογενής διάρροια -  Νόσος των βλεννογόνων,  Κακοήθης
καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών  (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών) 
ισχύει για δύο (2)  ασφαλιστικά έτη    από το έτος που αναγγέλλονται οι
ζημιές,  με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβούν τους περιορισμούς της
παρ. 6 του άρθρου 6.  
Άρθρο 10 
Αντασφάλιση
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, με σύμβαση αντασφάλισης, προβλέπονται
ποσοστά κάλυψης ζημιών ευνοϊκότερα από αυτά του Κανονισμού καταβάλλεται
αποζημίωση, όπως προβλέπεται από την σύμβαση αντασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
'Όργανα και διαδικασία υποχρεωτικής ασφάλισης
Άρθρο 11 
Ανταποκριτές   
Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα για τη διεξαγωγή όλης της
διαδικασίας που αφορά την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου εκτός από αυτή που
έχει ανατεθεί σ'  άλλα Όργανα είναι οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.  που ορίζονται
από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α..  Οι Ανταποκριτές ασκούν τα καθήκοντά τους
σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον Κανονισμό αυτό και τις σχετικές οδηγίες
και εντολές της Διοίκησης του ΕΛ.ΓΑ.. 
Άρθρο 12 
Αναγγελία – Δήλωση ζημιάς – Τέλη εκτίμησης
1.  Διαδικασία αναγγελίας της ζημιάς και υποβολής δήλωσης ζημιάς:  
α.  Ο ασφαλισμένος του οποίου το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από τους
ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 –και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις των άρθρων 3, 4, 5, 6  και 7  του παρόντος Κανονισμού, 
οφείλει να προβεί την ίδια ή το   αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την ζημιά – ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή – σε τηλεφωνική
αναγγελία της ζημιάς στο οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α..   
Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς –  η οποία
πρωτοκολλείται –   στον ανταποκριτή του Δημοτικού Διαμερίσματος του
Δήμου, με ταυτόχρονη καταβολή από τον ασφαλισμένο ή είσπραξη από τον
ΕΛ.Γ.Α.  των τελών εκτίμησης και ειδοποιείται τηλεφωνικά από τον
ανταποκριτή το οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α.. 
Ειδικότερα και κατεξαίρεση των ανωτέρω,   όταν πρόκειται για προσβολή
του ζωικού  κεφαλαίου από τις ασθένειες του άρθρου 2, (όπως αυτό θα έχει
επιβεβαιωθεί με κτηνιατρική γνωμάτευση η εργαστηριακά), οφείλει  άμεσα
να αναγγείλει τη ζημιά στο οικείο Υποκατάστημα,  ανεξαρτήτως    των
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ16
περιορισμών της ζημιάς,  μικρότερης της ½  Α.Μ.  ή του ποσοστού
ασφαλιστικής κάλυψης. 
β.  Ο ασφαλισμένος στο ζωικό κεφάλαιο του οποίου από τους ασφαλιζόμενους
κινδύνους του άρθρου 2  του παρόντος Κανονισμού πιθανολογείται
«δυσμενής πρόγνωση»  και ζημιά,  που θα υπερβαίνει τους περιορισμούς
κάλυψης, οφείλει – ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή –  να προβεί την ίδια ή
το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σε τηλεφωνική
αναγγελία του γεγονότος και υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες που
θα του δοθούν. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος υποβολής δήλωσης ζημιάς
καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα του οικείου Υποκαταστήματος.  
γ.  Όσον αφορά στο ζημιογόνο αίτιο  «παθολογικές καταστάσεις τοκετού των
βοοειδών» ο ασφαλισμένος υποχρεούται – ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή
–  να προβεί σε αναγγελία της ζημιάς την ίδια ημέρα ή το    αργότερο τις
αμέσως τρεις (3) επόμενες ημέρες από του τοκετού.  
δ.  Επίσης όσον αφορά στο ζημιογόνο αίτιο  «Ατυχήματα  (κατάγματα εκτός
περιόδου τοκετού) των βοοειδών» ο ασφαλισμένος υποχρεούται – ο ίδιος ή
μέσω του Ανταποκριτή – να προβεί σε αναγγελία της ζημιάς άμεσα με την
επέλευση του ζημιογόνου αιτίου και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου.  
Αναγγελία ζημιάς     από το ανωτέρω αίτιο για ζώα που είναι   ήδη νεκρά θα
εκλαμβάνεται ως εκπρόθεσμη.  
ε.  Σε περίπτωση εξαιρετικής εντάσεως θεομηνιών  (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, 
σεισμοί,  κατολισθήσεις,  καθιζήσεις,  κ.λπ.)  που επιφέρουν αποκλεισμούς
Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων και καθιστούν αντικειμενικά
αδύνατη την τηλεφωνική ή οδική επικοινωνία,  η αναγγελία ζημιάς
θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον γίνει αμέσως μετά την αποκατάσταση των
μέσων επικοινωνίας. 
2.  Η Αναγγελία Ζημιάς και η Δήλωση Ζημιάς υποβάλλονται στο Δημοτικό
Διαμέρισμα στο γεωγραφικό χώρο του οποίου συνέβη η ζημιά.  Στην
περίπτωση που η ίδια ζημιά επεκτείνεται στα όρια δύο όμορων Δημοτικών
Διαμερισμάτων, η Αναγγελία και η Δήλωση Ζημιάς υποβάλλονται σ’ εκείνο
το Δημοτικό Διαμέρισμα στο γεωγραφικό χώρο του οποίου εκτρέφεται την
ώρα της ζημιάς το ζωικό κεφάλαιο.   
3.  Η Δήλωση Ζημιάς συνοδεύεται απαραίτητα από απόδειξη καταβολής υπέρ
ΕΛ.Γ.Α. των τελών εκτίμησης και από κάθε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση που
θα ζητηθεί.  Ο τύπος της Δήλωσης Ζημιάς και οι ενδείξεις της
προσδιορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.. 
4.  Με απόφαση του Δ.Σ.  του ΕΛ.Γ.Α.  καθορίζεται το ύψος των τελών
εκτίμησης της ζημιάς,  καθώς επίσης και τα υπεύθυνα όργανα για την
είσπραξη και απόδοσή τους. 
5.  Εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς ή εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς δεν
δημιουργεί υποχρέωση στον ΕΛ.Γ.Α. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, 
ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο. 
6.  Αν κατά την διαδικασία της εκτίμησης διαπιστωθεί και στη συνέχεια
βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας,  ότι τα ίδια ζημιωθέντα
ζώα έχουν δηλωθεί περισσότερο από μία φορά στο ίδιο ή άλλο Δημοτικό
Διαμέρισμα ή Κοινότητα,  ο ασφαλισμένος που υπέβαλε την παραπάνω
δήλωση στερείται της αντίστοιχης αποζημίωσης και αποκλείεται της  
ασφαλιστικής κάλυψης για την τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο.  
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Εκτιμητές - Εκτίμηση- Επανεκτίμηση – Πραγματογνωμοσύνη
αλλεπάλληλων ζημιών- Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης - 
Συνεκτίμηση
Άρθρο 13 
Εκτιμητές
1.  Οι εκτιμήσεις των ζημιών διενεργούνται από κτηνιάτρους πτυχιούχους
Α.Ε.Ι.  του ΕΛ.Γ.Α.  ή σε περίπτωση μη επάρκειας του προσωπικού του
ΕΛ.Γ.Α.  από κτηνιάτρους του δημόσιου τομέα μετά από έγκριση των
Υπηρεσιών τους ή από   τους πραγματογνώμονες του άρθρου 17 του νόμου
3877/2010.   
2.  Στις περιπτώσεις μεγάλου αριθμού αναγγελιών ζημιών από φυσικά
ζημιογόνα αίτια ή και μεγάλης έκτασης ζημιών από τα ίδια αίτια, 
εκτιμήσεις ζημιών μπορούν να διενεργηθούν και από γεωπόνους
πτυχιούχους Α.Ε.Ι του ΕΛ.Γ.Α.. 
Άρθρο 14 
Εκτίμηση
1.  Ο ΕΛ.Γ.Α.  καθορίζει και γνωστοποιεί μέσω του ανταποκριτή ή απευθείας
στον ασφαλισμένο το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς. 
Η εκτίμηση της ζημιάς πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και όχι
αργότερα των δύο (2)  επόμενων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
αναγγελίας της ζημιάς.  Στο χρονικό αυτό διάστημα ο ασφαλισμένος έχει
υποχρέωση να διατηρεί τα πτώματα των ζώων και να τα προφυλάσσει από
αλλοιώσεις εξωγενών παραγόντων. 
Στην περίπτωση αντικειμενικών δυσχερειών  (αδυναμία έγκαιρης
πρόσβασης στο χώρο της ζημιάς, αποκλεισμός οδικής επικοινωνίας,  κ.λπ.) 
ο ασφαλισμένος μπορεί να απομακρύνει για ταφή ή άλλη χρήση τα νεκρά
ζώα, μετά από συνεννόηση με το οικείο Υποκατάστημα, με τον όρο ότι θα
διατηρήσει ως «μάρτυρα» κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα ζητηθεί. 
Σε περιπτώσεις ζημιών σε μελισσοσμήνη, ο ΕΛ.Γ.Α. δεσμεύεται να προβεί
στην εκτίμηση της ζημιάς το συντομότερο δυνατό από την υποβολή
δήλωσης ζημιάς και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα εκτίμησης από
«μάρτυρες». 
2.  Μη διενέργεια εκτίμησης της ζημιάς εντός μηνός από την υποβολή
δήλωσης ζημιάς,  λόγω αντικειμενικών δυσχερειών,  συνεπάγεται την
αποδοχή των στοιχείων της δήλωσης του ασφαλισμένου από μέρους του
ΕΛ.Γ.Α.,  εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι διατάξεις και οι
προϋποθέσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος Κανονισμού. 
3.  Ο ΕΛ.Γ.Α.  μπορεί να προβαίνει σε προεκτίμηση των  «εν εξελίξει»  ζημιών
και σε παρακολούθηση του Ζωικού Κεφαλαίου πριν την οριστική εκτίμηση
(πραγματογνωμοσύνη). 
4.  Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται από έναν εκτιμητή, ο οποίος οφείλει να
διενεργεί την εκτίμηση με αντικειμενικότητα ακολουθώντας τους κανόνες
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ18
της εκτιμητικής των ζώων,  τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος
Κανονισμού και τις σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου το μέγεθος των ζημιών ή ειδικές
συνθήκες το επιβάλλουν,  η εκτίμηση της ζημιάς μπορεί να γίνει από
περισσότερους του ενός εκτιμητές. 
Προκειμένου για ζημιές από πλημμύρα,  χιόνι,  σεισμό,  κατολίσθηση, 
καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία, αν διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η
διενέργεια εκτίμησης,  η πραγματογνωμοσύνη  (εκτίμηση)  διενεργείται από
τρεις (3) πραγματογνώμονες (εκτιμητές) που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.. 
Το πόρισμα που θα διατυπωθεί δεσμεύει τον ΕΛ.Γ.Α.  και τους
ασφαλισμένους και δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης επανεκτίμησης. 
5.  Οι εκτιμητές οφείλουν να διενεργούν την εκτίμηση μόλις λάβουν σχετική
εντολή από τον Πρόεδρο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. 
6.  Ο ΕΛ.Γ.Α.  μπορεί να συντάσσει οδηγίες και κανόνες εκτίμησης ζημιών
κατά είδος ζώου ή κατά ζημιογόνο αίτιο,  οι οποίοι μετά από έγκριση του
Προέδρου,  εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους εκτιμητές κατά τη
διενέργεια των εκτιμήσεων. 
7.  Ο ΕΛ.Γ.Α.  για την διάγνωση των ασθενειών που καλύπτονται ασφαλιστικά
από τον παρόντα Κανονισμό δύναται να χρησιμοποιεί  «εργαστήρια
αναφοράς», τα οποία θα ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου.   
8.  Οι εκτιμητές μπορούν να χρησιμοποιούν, ως οδηγό τους για την υπόδειξη
των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ζημιωθέντων ζώων, δημοτικούς
υπαλλήλους, εκπροσώπους Αγροτικών Οργανώσεων ή κατά την κρίση τους
άλλα όργανα, τα οποία  να  γνωρίζουν τους κτηνοτρόφους και τους χώρους
εκτροφής των ζώων. 
Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
του άρθρου 13 του νόμου 1790/1988 συνδράμουν στο έργο των εκτιμητών
όταν τους ζητηθεί. 
9.  Κατά την εκτίμηση υποχρεούται να παρευρίσκεται ο ασφαλισμένος ή
αντιπρόσωπός του και να εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με τη ζημιά. Ο
ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζωικό του κεφάλαιο και
τα ζημιωθέντα ζώα και να δώσει σχετικές πληροφορίες για τα ζώα του ή να
φέρει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται,  ότι αυτός είναι ο
εκμεταλλευτής του ζωικού κεφαλαίου που δηλώθηκε, εφόσον του ζητηθούν
από τον εκτιμητή. 
Αν ο ασφαλισμένος αρνηθεί την υπόδειξη των ζημιωθέντων ζώων και του
ζωικού του κεφαλαίου ή δεν επιτρέψει την είσοδο του εκτιμητή στους
χώρους εκτροφής των ζώων ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής,  τότε θεωρείται ότι
παραιτείται από τη δήλωση ζημιάς που υπέβαλε και χάνει το δικαίωμα της
τυχόν αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α.. 
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό,  που υπογράφεται
από τον εκτιμητή και τον οδηγό του ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί οδηγός, το
πρακτικό υπογράφεται από τον εκτιμητή και τον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. 
του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου. 
Σε περίπτωση απουσίας του ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.  το πρακτικό
υπογράφει μόνο ο εκτιμητής,  ο οποίος συγχρόνως με την δήλωση ζημιάς
και το σχετικό πρακτικό υποβάλλει στην Υπηρεσία του και έγγραφη
λεπτομερή έκθεση των γεγονότων. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ19
Αντίγραφα του πρακτικού επισυνάπτονται σε όλα τα φύλλα δήλωσης
ζημιάς. 
Οι όροι απολύμανσης και υγιεινής που τηρούνται από το προσωπικό της
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης είναι υποχρεωτικοί και για τους εκτιμητές. 
10.  Η ανάρμοστη και ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά του ασφαλισμένου προς
τα ελεγκτικά εξουσιοδοτημένα όργανα του ΕΛ.Γ.Α.  κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους,  στερεί από τον ασφαλισμένο το δικαίωμα    διεκδίκησης
αποζημίωσης για την τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο. 
Έπειτα από απόφαση του Δ.Σ.  του ΕΛ.Γ.Α.  ο αποκλεισμός του
ασφαλισμένου μπορεί να ισχύσει και για επόμενες ασφαλιστικές περιόδους
ανάλογα της κατά περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς του
ασφαλισμένου. 
11.  Ο εκτιμητής συντάσσει    το πόρισμα της εκτίμησης σε ειδικό έντυπο, 
χωριστά για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο,  ημερομηνία ζημιάς  (εκτός των
περιπτώσεων αλλεπάλληλων ζημιών)  για κάθε αυτοτελή εκτροφή    και το
υποβάλλει στον ΕΛ.Γ.Α.. 
Το πόρισμα της εκτίμησης κοινοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α.,  στον
ανταποκριτή του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου  που υποβλήθηκε η
δήλωση ζημιάς. 
Ο ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. αμέσως μετά την παραλαβή των πορισμάτων
εκτίμησης υποχρεούται να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους
ασφαλισμένους με προφορική ή γραπτή ειδοποίηση ή ανακοίνωση που
τοιχοκολλάται στο συνηθισμένο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Διαμερίσματος, για να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης. 
12.  Ο ΕΛ.Γ.Α. - εφόσον το κρίνει απαραίτητο - διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
διενέργεια νεκροψίας στα ζημιωθέντα ζώα και από ειδικό επιστήμονα.
Άρθρο 15
Επανεκτίμηση (επανεξέταση των στοιχείων ζημιάς) 
1.  Το πόρισμα εκτίμησης γίνεται οριστικό αμέσως μετά την κοινοποίησή του
στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου   και αποδοχή του από
τον κτηνοτρόφο ή το αργότερο εντός δέκα ημερών (10) από την παραλαβή
και τοιχοκόλληση –  ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης από τον
ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. για να λάβει γνώση ο κτηνοτρόφος, σύμφωνα με
την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του παρόντος Κανονισμού. 
2.  Μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (10)  ημερών,  ο ασφαλισμένος
που δεν συμφωνεί με το πόρισμα εκτίμησης,  δικαιούται να ζητήσει
επανεκτίμηση,  με αίτηση που καταθέτει στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. 
στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζήτησε την
επανεκτίμηση και προσκομίζοντας απαραίτητα τα σχετικά  
δικαιολογητικά.  
Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη αν δεν είναι
αιτιολογημένη από μέρους του κτηνοτρόφου,  αν δεν υποβληθεί
εμπρόθεσμα και δεν συνοδεύεται από εμπρόθεσμη καταβολή,  για
λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., των τελών επανεκτίμησης που ορίζονται στα ίδια
ποσά των αντιστοίχων τελών εκτίμησης. 
Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η αίτηση επανεκτίμησης και ο
ασφαλισμένος θεωρείται ότι παραιτήθηκε από αυτή, αν δεν προσφέρεται να
δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκολύνσεις για τη διενέργεια
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ20
της επανεκτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 9  του άρθρου 14  του
παρόντος Κανονισμού. 
3.  Επανεκτίμηση δικαιούται να ζητήσει και ο ΕΛ.Γ.Α.,  μέχρι την
οριστικοποίηση των πορισμάτων εκτίμησης. 
4.  Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο επανεκτιμητές πτυχιούχους Α.Ε.Ι. 
5.  Οι επανεκτιμητές ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.: 
α.  Για ζημιές από φυσικά ζημιογόνα αίτια από κτηνιάτρους ή γεωπόνους. 
β.  Για ζημιές από ασθένειες – παθήσεις από κτηνιάτρους. 
6.  Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο επανεκτιμητών ορίζεται από
κοινού διαιτητής από πίνακα που περιλαμβάνει πέντε (5)  τουλάχιστον
κτηνιάτρους και πέντε (5) γεωπόνους. 
Οι πίνακες διαιτητών καταρτίζονται χωριστά κατά Υποκατάστημα,  το
Σεπτέμβριο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους και αφού εγκριθούν από τον
Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., ισχύουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος. 
Σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών ως προς το πρόσωπο του
διαιτητή, ορίζεται διαιτητής από τον ΕΛ.Γ.Α.. 
7.  Για την διενέργεια των επανεκτιμήσεων εφαρμόζονται ανάλογα,  όλες οι
διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν στις εκτιμήσεις. 
8.  Οι επανεκτιμητές ή ο διαιτητής καταχωρούν το πόρισμα της
επανεκτίμησης ή το πόρισμα του διαιτητή αντίστοιχα,  σε ειδικό έντυπο
χωριστά για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο με ημερομηνία ζημιάς και για
κάθε αυτοτελή εκτροφή και το υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Α. 
Τα πορίσματα των επανεκτιμήσεων κοινοποιούνται    από τον ΕΛ.Γ.Α.,  με
απόδειξη στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.  του Δημοτικού Διαμερίσματος  
όπου υποβλήθηκε η αίτηση επανεκτίμησης. 
Ο ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α.  υποχρεούται,  χωρίς καθυστέρηση να
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους,  με προφορική ή
γραπτή ειδοποίηση ή ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο συνηθισμένο
χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου, για να λάβουν γνώση των πορισμάτων
της επανεκτίμησης ή του διαιτητή. 
9.  Οι επανεκτιμητές και ο διαιτητής δεν δεσμεύονται από το πόρισμα της
εκτίμησης. 
10.  Το πόρισμα της επανεκτίμησης ή -  στην περίπτωση διαφωνίας των
επανεκτιμητών -  το πόρισμα του διαιτητή είναι οριστικό και κατ'  αυτού
ουδεμία αίτηση ή προσφυγή χωρεί. 
Άρθρο 16 
Πραγματογνωμοσύνη αλλεπάλληλων ζημιών
1.  Ανεξάρτητα από το εάν έχει γίνει ή όχι η εκτίμηση προηγούμενης ζημιάς
και συμβεί νέα ζημιά στην ίδια αυτοτελή εκτροφή,  από τον ίδιο ή άλλο
ασφαλιζόμενο κίνδυνο,  ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην υποβολή νέας
αναγγελίας ζημιάς.  
Στις περιπτώσεις αυτές Δήλωση Ζημιάς και η καταβολή τελών εκτίμησης
θα υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΛ.Γ.Α.,  τα δε    πορίσματα
εκτίμησης καταχωρούνται κατά ημερομηνία ζημίας και ασφαλιζόμενο
κίνδυνο. 
2.  Τα πορίσματα εκτίμησης αλλεπάλληλων ζημιών που προκαλούνται από τις
ασθένειες αναφέρονται αθροιστικά στο σύνολο των ζώων που ζημιώθηκαν
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ21
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,  συνεχώς από τον ίδιο ασφαλιζόμενο
κίνδυνο,  εφ'  όσον έχουν αναγγελθεί εμπρόθεσμα και συμβαίνουν
σποραδικά (πορίσματα αθροιστικά). 
Στην περίπτωση αυτή και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 
και του άρθρου 7  του Κανονισμού αυτού,  λαμβάνεται υπόψη το σύνολο
των ζημιωθέντων ζώων. 
3.  Με εγκυκλίους του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α.  μπορεί να καθορίζονται  
διαφορετικά χρονικά όρια κάλυψης ζημιών από ασθένειες, εντός της ίδιας
ασφαλιστικής περιόδου. 
Άρθρο 17 
Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης
1.  Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α.  μπορεί σε οποιοδήποτε βαθμό της διαδικασίας
της πραγματογνωμοσύνης ή εκκαθάρισης της ζημιάς, ακόμη και μετά την
καταβολή της αποζημίωσης, να ασκήσει κατά την κρίση του προσφυγή για
αναθεώρηση των πορισμάτων της πραγματογνωμοσύνης, εφόσον έλθουν σε
γνώση του στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι υπάρχει πλάνη ως προς
τα στοιχεία που συνθέτουν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης. 
2.  Η προσφυγή για αναθεώρηση πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης
κατατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα από τότε που έγιναν γνωστά τα στοιχεία που τη θεμελιώνουν. 
3.  Επί της προσφυγής αποφασίζουν οριστικά και τελεσίδικα τρεις (3) 
γεωτεχνικοί εκτιμητές και οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του
Περιφερειάρχη και αποτελείται: 
α)  Για ζημιές από φυσικά ζημιογόνα αίτια:  από δύο (2)  κτηνιάτρους ή
γεωπόνους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. υπαλλήλους Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και από
έναν (1) κτηνίατρο   ή γεωπόνο του ΕΛ.Γ.Α. που επιλέγεται επίσης από τον
Περιφερειάρχη από πίνακα που περιλαμβάνει πέντε (5)  τουλάχιστον
κτηνιάτρους ή γεωπόνους, υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α.. 
β)  Για ζημιές από ασθένειες –  παθήσεις:  από δύο (2)  κτηνιάτρους
πτυχιούχους Α.Ε.Ι.  υπαλλήλους Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.  και από έναν (1) 
κτηνίατρο    του ΕΛ.Γ.Α.  που επιλέγεται επίσης από Περιφερειάρχη από
πίνακα που περιλαμβάνει πέντε (5) τουλάχιστον κτηνιάτρους, υπαλλήλους
του ΕΛ.Γ.Α.. 
Οι γεωτεχνικοί εκτιμητές δεν δεσμεύονται από το πόρισμα
πραγματογνωμοσύνης  (εκτίμησης,  επανεκτίμησης ή του διαιτητού)  και
μπορούν να αναθεωρήσουν οποιοδήποτε στοιχείο του πορίσματος. 
4.  Με βάση το πόρισμα των ανωτέρω γεωτεχνικών εκτιμητών διενεργείται νέα
εκκαθάριση της ζημιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20  του
Κανονισμού και ή ζητείται από τον ασφαλισμένο η επιστροφή της
διαφοράς,  σε περίπτωση που έλαβε μεγαλύτερη αποζημίωση χωρίς να τη
δικαιούται  (αχρεωστήτως)  ή καταβάλλεται σε αυτόν τυχόν πρόσθετη
αποζημίωση. 
Άρθρο 18 
Συνεκτίμηση
Σε περίπτωση συμπληρωματικής ασφάλισης του ζωικού κεφαλαίου για
φυσικούς κινδύνους και ασθένειες - παθήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ22
Κανονισμού αυτού, μπορεί - μετά από συμφωνία μεταξύ ΕΛ.Γ.Α. και του ετέρου
ασφαλιστή - να γίνει από κοινού εκτίμηση της ζημιάς (συνεκτίμηση). 
Οι όροι της συμφωνίας αυτής δεν είναι δυνατό να είναι δυσμενέστεροι για
τον ασφαλισμένο από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Εκκαθάριση της ζημιάς - Υπολογισμός και Καταβολή
της αποζημίωσης
Άρθρο 19 
Εκκαθάριση της ζημιάς και υπολογισμός της αποζημίωσης
1.  Η εκκαθάριση της ζημιάς γίνεται μετά την οριστικοποίηση των πορισμάτων
πραγματογνωμοσύνης,  χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα,  σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. 
2.  Υπολογισμός του ποσού αποζημίωσης:  
α.  Το ποσό αποζημίωσης για   τα είδη βοοειδή , αίγες, πρόβατα, μόνοπλα και
στρουθοκαμήλους ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών υπολογίζεται σύμφωνα
με τον τύπο :  
αριθμός
ζημιωθέντων
ζώων
αυτοτελούς
ποσό
αποζημίωσης
=  [
εκτροφής
×
τιμή
μονάδος
×
συντελεστής
αποζημίωσης
] −
υπολειμματική
αξία
β.  για τα λοιπά είδη ζώων το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τον
τύπο : 
ποσό
αποζη

μίωση
ς
= [ (
ποσοστό
ζημιωθέντω
ν
ζώων
αυτοτελούς
εκτροφής

ποσοστό
κάλυψη
ς
ζημιών
) ×
συνολικός
αριθμός
ζώων
αυτοτελού
ς
εκτροφής
×
Συντ. 
αποζ
η-
μίωσ
ης
×
τιμή
μονάδο
ς
] −
Υπολει
μ-
ματική
αξία
αριθμός ζημιωθέντων ζώων αυτοτελούς
εκτροφής
Όπου  
ποσοστό
ζημιωθέντων
ζώων
αυτοτελούς
εκτροφής
=
συνολικός αριθμός ζώων αυτοτελούς
εκτροφής
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ23
Το ποσοστό ζημιωθέντων ζώων στρογγυλοποιείται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού. 
3.  Οι τιμές αποζημίωσης των ζημιωθέντων ζώων κατά είδος,  κατηγορία, 
υποκατηγορία ζώου,  καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΛ.Γ.Α.,  σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες  «ασφαλιζόμενες αξίες»  της
Δήλωσης Εκτροφής του ιδίου ασφαλιστικού έτους.   
4.   Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που θα καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α.  σε μία
κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ιδίου είδους στην ίδια ασφαλιστική
περίοδο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της ασφαλιζόμενης
αξίας της εκμετάλλευσης για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.  
5.  Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους
δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με
βάση τους Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής και του
Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.  και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά
ανά δικαιούχο ετησίως τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ.  
Άρθρο 20 
Καταβολή της αποζημίωσης
1.  Οι αποζημιώσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 
καταβάλλονται στους δικαιούχους με κατάθεση στον τραπεζικό τους
λογαριασμό. 
Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου που ασκεί την κτηνοτροφική
εκμετάλλευση,  δικαιούχος της αποζημίωσης είναι εκείνος που ήταν
εκμεταλλευτής την ημέρα που έγινε η ζημιά. 
2.  Σε περιπτώσεις ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιών,  για την κάλυψη των
οποίων προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από
τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛ.Γ.Α.  που προέρχονται από την ειδική
ασφαλιστική εισφορά της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 7 
του νόμου 3877/2010  και εφόσον δεν προβλέπεται η κάλυψη από
αντασφαλιστική σύμβαση,  το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α.  με
απόφασή του, μπορεί να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι
της αποζημίωσης που δικαιούνται. Μπορεί επίσης να καθορίζει, με όμοια
απόφαση,  ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό κατά ζημιογόνο αίτιο ή
κατά προϊόν. 
3.  Εάν στο τέλος της ετήσιας χρήσης,  οι συνολικές αποζημιώσεις που έχουν
καταβληθεί είναι μικρότερες των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους
παραγωγούς και έχουν εισπραχθεί από τον ΕΛ.Γ.Α.  ως έσοδα εκ της
υποχρεωτικής εισφοράς,  καταβάλλεται στους δικαιούχους της
προηγούμενης παραγράφου, στους οποίους χορηγήθηκε προκαταβολή, το
υπόλοιπο της αποζημίωσης που δικαιούνται.  Αν τα πραγματικά
εισπραχθέντα έσοδα πλέον των αποθεματικών του ΕΛ.Γ.Α.  δεν επαρκούν
για την καταβολή του υπολοίπου των αποζημιώσεων,  αυτές
προσαρμόζονται αναλόγως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΛ.Γ.Α..  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α.,  με απόφασή του, 
καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην προσαρμογή αυτή από τα
αποθεματικά των επόμενων ετών.   
4.  Ο ΕΛ.Γ.Α. δικαιούται να διενεργεί ελέγχους σχετικά με την καταβολή των
αποζημιώσεων σε παραγωγούς. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ24
Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς προκύψει ότι έχουν
καταβληθεί αποζημιώσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν τις
δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο και τους Κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α.,  με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.  τα μη δικαιούμενα
ποσά αποζημίωσης καταλογίζονται σε βάρος αυτών που τα εισέπραξαν
αδικαιολογήτως και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την
είσπραξη των δημοσίων εσόδων.  Για τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών,  ο
ΕΛ.Γ.Α.  μπορεί να ζητά από φορείς του Δημοσίου,  συνεταιρισμούς και
ενώσεις αυτών,  καθώς και από επιχειρήσεις,  οποιοδήποτε στοιχείο ή
πληροφορία θεωρεί απαραίτητη και οι φορείς αυτοί οφείλουν να παρέχουν
τα σχετικά στοιχεία ή πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας. 
5.  Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α.  για
ζημιές του ζωικού κεφαλαίου,  παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση
της εντολής πληρωμής. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ανάκληση δήλωσης ζημιάς – Ανάκληση αίτησης επανεκτίμησης  
Ατέλειες – Αποζημίωση Οργάνων ασφάλισης
Άρθρο 21 
Ανάκληση δήλωσης ζημιάς – Ανάκληση αίτησης επανεκτίμησης
1.  Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δήλωση ζημιάς που
υπέβαλε,   με αίτηση ανάκλησης δήλωσης ζημιάς την οποία πρέπει να
υποβάλει στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.  μέχρι την προηγούμενη ημέρα
της εκτίμησης ή να δώσει την αίτηση ανάκλησης στον εκτιμητή πριν τη
διενέργεια της εκτίμησης. 
2.  Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης ζημιάς,  ο ΕΛ.Γ.Α.  δεν προβαίνει
στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι
παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα για αποζημίωση. 
3.  Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μη διενεργηθεί η
επανεκτίμηση ,  υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον Ανταποκριτή του
ΕΛ.Γ.Α.  μέχρι την προηγούμενη ημέρα της επανεκτίμησης.  Αν η αίτηση
ανάκλησης υποβληθεί στους επανεκτιμητές,  για την αποδοχή της
αποφασίζουν μόνον οι επανεκτιμητές κατά την κρίση τους. 
Άρθρο 22 
Ατέλειες
1.  Με τη διαφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού που αναφέρονται στα τέλη
εκτίμησης και επανεκτίμησης,  όλη η διαδικασία που αναφέρεται στον
Κανονισμό διεξάγεται ατελώς. 
2.  Οι ασφαλισμένοι δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν καμία αμοιβή ή
αποζημίωση σε οποιονδήποτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από τη
σύνταξη της δήλωσης ζημιάς μέχρι και την είσπραξη της αποζημίωσης. 
ΑΔΑ: 4ΑΜ0Β-83Ρ25
Άρθρο 23 
Έξοδα κίνησης και αποζημίωσης οργάνων ασφάλισης
Όσοι απασχολούνται με εντολή του ΕΛ.ΓΑ.  στην ασφάλιση και πρόληψη
των ζημιών του ζωικού κεφαλαίου ,  για την επισήμανση των ζημιών,  τη
διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και   την άσκηση εποπτείας,  δικαιούνται
έξοδα κίνησης   και αποζημίωσης, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του
νόμου 2685/1999, όπως ισχύει. 
Άρθρο 24 
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις -  Ισχύς του Κανονισμού
1.  Ασθένειες που περιλαμβάνονται στους ασφαλιζόμενους κινδύνους
(ζημιογόνα αίτια)  του παρόντος Κανονισμού,  παύουν αυτομάτως να
αποτελούν ασφαλιζόμενους κινδύνους  (ζημιογόνα αίτια)  στην περίπτωση
ενεργοποίησης προγραμμάτων εκρίζωσής των από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
2.  Η αριθμ. 321956/14-10-2008 (ΦΕΚ Β΄ 2130) υπουργική απόφαση, καθώς
και κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει θέματα του παρόντος
κανονισμού καταργείται. 
3.          O  Κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...