ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

ΜΕΧΡΙ 70.000 ΕΥΡΩ ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ.


Μεγαλύτερο αριθμό ασφαλιζόμενων κινδύνων και πιο γρήγορη εκτίμηση από τους γεωπόνους και τους κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ φέρνουν οι νέοι κανονισμοί του οργανισμού για την ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου και φυτικής παραγωγής, που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Στις αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζονται το αντικείμενο του Κανονισμού, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, το είδος των ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά, αλλά και οι εξαιρέσεις, τα ποσοστά κάλυψης των ζημιών, αλλά και αυτά της ζημιάς που δεν καλύπτονται, καθώς και τα χρονικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών.
Ο νέος Κανονισμός ορίζει ότι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που θα καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ιδίου είδους στην ίδια ασφαλιστική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας της εκμετάλλευσης για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.
Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο ετησίως τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ.

Για τη φυτική παραγωγή
Όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, ο ασφαλισμένος που οι καλλιέργειες του ζημιώθηκαν από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ’ είδος καλλιέργειας και ποικιλία που ζημιώθηκε, έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλει, ο ίδιος ή με τρίτο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, δήλωση της ζημιάς.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων ζημιάς στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια από το καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο. Μαζί με τη δήλωση προσκομίζεται αντίγραφο της «Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής» του έτους ζημιάς ή του προηγουμένου έτους αν η ζημιά συμβεί νωρίτερα από το χρόνο υποβολής εμπρόθεσμης «Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής» του έτους ζημιάς.

Άρθρο 2
Aσφαλιζόμενοι κίνδυνοι
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι παρακάτω κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια) που προκαλούν ζημιές στην παραγωγή των συστηματικών καλλιεργειών:
α. Φυσικοί κίνδυνοι: χαλάζι, παγετός, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι και θάλασσα.
β. Άγρια ζώα: αρκούδα, αγριογούρουνα (στις περιοχές όπου προστατεύονται από την συνθήκη RAMSAR) και άγρια κουνέλια − Oryctolagus cuniculus − (στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου).

Άρθρο 4
Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά
1. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές, που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια που προσδιορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο.
2. Οι ζημιές που προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο ή που επιδρούν μειωτικά στην παραγωγή της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά, εκτός της καλλιέργειας των σπαραγγιών.
3. Δεν καλύπτονται οι ζημιές που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια καθώς και οι ζημιές που προξενούνται από άλλα εκτός από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια ανεξάρτητα αν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια.
4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1 και 3, καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται οι ζημιές που προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στην παραγωγή των υπό κάλυψη καλλιεργειών, εξ’ αιτίας της μερικής ή ολικής καταστροφής των υλικών κατασκευής των θερμοκηπίων, εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.
5. Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές της φυτικής παραγωγής, όταν δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια και δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική.

Για το ζωικό κεφάλαιο
ImageΌσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, μία από τις καινοτομίες που φέρνει ο νέος Κανονισμός είναι ότι η εκτίμηση της ζημιάς πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα των δύο (2) επόμενων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αναγγελίας της ζημιάς. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να διατηρεί τα πτώματα των ζώων και να τα προφυλάσσει από αλλοιώσεις εξωγενών παραγόντων.
Οι τιμές αποζημίωσης των ζημιωθέντων ζώων κατά είδος, κατηγορία, υποκατηγορία ζώου, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες «ασφαλιζόμενες αξίες» της Δήλωσης Εκτροφής του ιδίου ασφαλιστικού έτους.

Άρθρο 2
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια)
Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές, που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο από τους παρακάτω ασφαλιζόμενους κινδύνους (ζημιογόνα αίτια):
α. Φυσικοί κίνδυνοι: χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, κεραυνός, άγρια ζώα, σεισμός, κατολίσθηση, καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία.
β. Ασθένειες−Παθήσεις: παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών, Ειλεός των βοοειδών, «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών», Άνθρακας, Πνευματάνθρακας, Ιογενής διάρροια−Νόσος των βλεννογόνων, Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών), Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων, Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων, Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων, Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων, Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών, Νόσος οιδήματος των αιγών, Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών, Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών, Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών, Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών.

Άρθρο 4
Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά
1. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποκλειστικά, άμεσα και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.
2. Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές του Ζωικού Κεφαλαίου, εάν δεν έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
3. Με αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρύνεται και επεκτείνεται η ασφάλιση και σε άλλους κινδύνους που προβλέπονται από τον νόμο 3877/2010, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με τον Κανονισμό ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου ΕΛΓΑ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...