ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΔΙΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ.

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Aθήνα, 11/07/2011
      ΓΕΝ.   Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
                       Αρ. Πρωτ.: 175173
                Τμήμα Μελισσοκομίας - 
Σηροτροφίας
           Πληροφορίες: Μιχ. Ρισσάκη
          Τηλέφωνο: 210.527.16.30
                    FAX: 210.527.16.60  ΠΡΟΣ: ως Πίνακας 
Διανομής
                Email:   ve46u046@minagric.gr
                          
   
      
                                                                                                                                                                                                                                      
ΘΕΜΑ«Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και 
του τρόπου 
πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης 4.1: “Αναλύσεις μελιού”, στo πλαίσιo 
υλοποίησης 
του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας 2011 – 2013»


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.        Τις διατάξεις:
α) της αριθμ. 312751/728/12-01-2011 (Β΄ 21) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας - 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
«Υλοποίηση 
του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της
μελισσοκομίας 2011, 2012 και 2013», όπως τροποποιείται και ισχύει
β)   του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του αριθμ.63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση 
της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
γ)   του άρθρου 22 παρ.3 του ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών
Υπηρεσιών 
δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς 
Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων»(Α΄ 280)
 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν.2538/97 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης,
επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 135)
δ)   του ν.2362/1995 (Α’ 247) «περί Δημόσιου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει
ε)   του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187), όπως ισχύει
στ)    της αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφασης του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του 
Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»
ζ)   των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης 
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και  Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως 
τροποποιήθηκαν
 και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν.2732/1999(Α’ 154) και το άρθρο 
24 του 
ν.2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» 
και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν.3147/03 (Α’ 135)
η)  της αριθμ.389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης
Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
 Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»
θ)   της αριθμ.271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής»ι)   της αριθμ.280682/2009 (Β΄ 972)  απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ.271726/2010 (Β΄ 1400) όμοια απόφαση
κ)  του άρθρου 28 του ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά
λ) της αριθμ.370910/14-05-2001 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄642) με 
θέμα 

«Καθιέρωση μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού 
βιβλιαρίου»

2.     Τους Κανονισμούς:
α)    1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των 
γεωργικών 
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299)
β)    917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του
 Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της 
μελισσοκομίας» (L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
γ)    1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής»(L 209)
δ)    885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής για τη «θέσπιση των λεπτομερειών 
εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία
 για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων» (L 171)
3.        Τo Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας 2011 – 2013, που εγκρίθηκε με την Ε(2010) 6054 τελικό/14-09-2010 
Απόφαση της Ε.Ε., σε εφαρμογή των άρθρων 105 – 110 του Καν(ΕΚ)1234/2007 του
 Συμβουλίου και του Καν(ΕΚ)917/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε
 μεταγενέστερα και ισχύει
4.        Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί δαπάνη
σε
 βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων
 ογδόντα Ευρώ (113.580,00€) για το έτος 2011, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5423, 
Ειδικός Φορέας 29-110, για τον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση.
5.     Την αριθμ.22574/14-03-2011 (ΑΔΑ4Α1ΘΒ-ΠΜ) απόφαση της Δ/νσης 
Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους
δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.750.000€) για την
 πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29-110 ΚΑΕ 5423,
 οικονομικού έτους 2011, για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», για το 2011


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.       Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος πληρωμής
για 
την 
υλοποίηση της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 
βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 
2011-2013, βάσει του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου (άρθρα 105-110), όπως ισχύει
κάθε φορά.
2. Περιγραφή της δράσης
Σε εφαρμογή του άρθρου 2.2 της αριθμ.312751/728/12-01-2011 ΚΥΑ, επιχορηγείται 
η
 κάλυψη μέχρι του 100% της δαπάνης πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων
 μελιού 
για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών σε 
αυτό
 (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία
 της
 υγείας του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων.
3. Ύψος επιχορήγησης
Για το έτος 2011 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών 
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα Ευρώ (113.580€).
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Για τα επόμενα δύο έτη, 2012-2013, το ύψος της επιχορήγησης θα καθοριστεί με 
σχετική 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εφόσον υπάρχει
έγκριση 
της 
ετήσιας δαπάνης για τα προγράμματα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας 
των
 προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη αυτά.

4. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της παρούσας ορίζονται:
α) οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα 
στην      αριθμ.370910/14-05-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 
«Καθιέρωση 
μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου», 
όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν
 διατίθεται
 προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
β) οι μελισσοκομικές οργανώσεις (μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί ή/και κοινοπραξίες),
 εφόσον αυτές ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα
 μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
γ) ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού, που συσκευάζουν – τυποποιούν κι
 εμπορεύονται μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς
Εξαιρούνται της επιχορήγησης:
α) οι μελισσοκόμοι οι οποίοι:
·   έχουν ενταχθεί οριστικά στο μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα
 για την 
ποιότητα των τροφίμων» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 κι έχουν εγκριθεί 
για την πραγματοποίηση των ίδιων με τις επιλέξιμες μέσω της παρούσας,
 αναλύσεων μελιού
·   είναι μέλη φορέων που έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 
«Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», εφόσον
 το εργαστήριο ανάλυσης του φορέα τους είναι διαπιστευμένο για τις επιλέξιμες 
μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού
β) οι μελισσοκομικές οργανώσεις (μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί ή/και κοινοπραξίες)
 οι οποίες:
·    διαθέτουν διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης, στο οποίο μπορούν να 
πραγματοποιήσουν τις επιλέξιμες μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού
·    έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» κι έχουν διαπιστευτεί για την
 πραγματοποίηση των επιλέξιμων μέσω της παρούσας αναλύσεων μελιού
γ) οι ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού, που διαθέτουν εργαστήριο
 ανάλυσης διαπιστευμένο για την πραγματοποίηση των επιλέξιμων μέσω της
 παρούσας αναλύσεων μελιού.
5. Επιλέξιμες δαπάνες
Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες
 πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού για τον έλεγχο της ύπαρξης 
καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών (βαρέα μέταλλα,
 αντιβιοτικά, κλπ):
α) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, 
τα οποία είναι διαπιστευμένα για την πραγματοποίηση των εν λόγω 
αναλύσεων μελιού
β) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού που καλύπτονται από τη δράση 4.2
 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», 
εφόσον αυτά διαθέτουν την αναγκαία υποδομή και είναι διαπιστευμένα 
για την πραγματοποίηση των εν λόγω αναλύσεων (για τους μελισσοκόμους
 που δεν είναι μέλη των μελισσοκομικών οργανώσεων που έχουν ενταχθεί
 για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων
 ανάλυσης μελιού»)
Δε είναι επιλέξιμες αναλύσεις μελιού που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο 
διαπιστευμένο για διαφορετικές αναλύσεις μελιού από τις πραγματοποιηθείσες.
6. Διαδικασία Επιχορήγησης
Οι ενδιαφερόμενοι το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε έτους 
υποβάλλουν 
προς τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, φάκελο που περιλαμβάνει
 τα 
εξής:

α) αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 ή 2 ή 3 κατά περίπτωση,
 της παρούσας,

β) φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για την περίπτωση των 
μεμονωμένων μελισσοκόμων,
γ) στην περίπτωση που ο αιτών μελισσοκόμος είναι μέλος μελισσοκομικής οργάνωσης,
 βεβαίωση της μελισσοκομικής οργάνωσης που ανήκει, η οποία να πιστοποιεί τα εξής:
-         τη συμμετοχή του αιτούντα ως μέλος της, καθώς και τον αριθμό των
 μελισσοσμηνών που αυτός κατέχει,
-   ότι η μελισσοκομική οργάνωση δεν διαθέτει εργαστήριο ανάλυσης διαπιστευμένο
 για την πραγματοποίηση των αιτηθεισών αναλύσεων, και
-   ότι η μελισσοκομική οργάνωση δεν έχει ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 
«Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» ή αν έχει ενταχθεί, 
ότι δεν διαθέτει την αναγκαία υποδομή και διαπίστευση για την πραγματοποίηση 
των εν λόγω αναλύσεωνΗ βεβαίωση αυτή συνοδεύεται απαραίτητα από φωτοαντίγραφο της
 αντίστοιχης 
σελίδας από το βιβλίο – μητρώο των μελών της μελισσοκομικής οργάνωσης, η 
οποία
θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα της μελισσοκομικής οργάνωσης και 
υπογραφή του προέδρου της.
δ) καταστατικό της μελισσοκομικής οργάνωσης, για την περίπτωση των 
μελισσοκομικών 
συνεταιρισμών και κοινοπραξιών,
ε) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός βιβλιαρίου τραπέζης για τον ορισμό 
του 
τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί η επιχορήγηση,
στ) αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του παραγόμενου μελιού κατά την
 περίοδο 
από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την 31η Αυγούστου για κάθε έτος εφαρμογής 
της 
παρούσας,
ζ) απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην περίπτωση 
που
 πρόκειται για μελισσοκομική οργάνωση (μελισσοκομικό συνεταιρισμό ή
 κοινοπραξία) 
ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του ιδιώτη συσκευαστή – τυποποιητή μελιού, 
με
την οποία θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός του
η) φωτοαντίγραφο αρχείου μελισσοκόμων που παραδίδουν το μέλι τους για
 συσκευασία – τυποποίηση, στην περίπτωση των ιδιωτών
συσκευαστών – τυποποιητών μελιού, στο οποίο θα φαίνεται και
 η παραδιδόμενη ποσότητα μελιού προς συσκευασία – τυποποίηση για
 κάθε μελισσοκόμο
      Στην περίπτωση φορέων που εφαρμόζουν ISO ή HACCP, προσκομίζεται 
αντίγραφο του σχετικού αρχείου που τηρείται, από όπου αποδεικνύεται η
 περιοχή προέλευσης του ελεγχόμενου μελιού.
θ)  πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια αναλύσεων δειγμάτων μελιού
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται από τον 
Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων να τηρούν τα πρωτότυπα 
παραστατικά στο αρχείο τους, οφείλουν να το δηλώνουν στην υποβληθείσα
 αίτησή τους σε ειδική θέση που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό και να
αποστέλλουν θεωρημένα ακριβή φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.
Επίσης, εφόσον κατά την περίοδο υποβολής του φακέλου ο ενδιαφερόμενος 
δεν έχει στην κατοχή του το σύνολο των εξοφλημένων τιμολογίων των αναλύσεων,
αυτός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνει ότι 
δεσμεύεται να προσκομίσει τα ελλείποντα έγγραφα το αργότερο μέχρι 
την 1η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, προκειμένου να καταστούν εφικτοί 
οι έλεγχοι της παραγράφου 7 της παρούσας.
ι) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (του μελισσοκόμου ή του νόμιμου εκπροσώπου
 της μελισσοκομικής οργάνωσης ή του νομίμου εκπροσώπου του 
συσκευαστή – τυποποιητή αντίστοιχα), στην οποία θα αναφέρεται ότι η
 συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για 
ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα
ια) αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις
 μελιού
ιβ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, στην περίπτωση των
 μελισσοκομικών οργανώσεων (μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες)
 και των ιδιωτών συσκευαστών – τυποποιητών μελιού
ιγ) αιτιολόγηση της αναγκαιότητας πραγματοποίησης των αιτούμενων
αναλύσεων
Στην περίπτωση που ο αιτών εφαρμόζει ISO ή HACCP, υποβάλλει ταυτόχρονα 
ένα αντίγραφο των δικαιολογητικών α, στ, η και θ στην έδρα της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που 
υπάγεται, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος της 
παραγράφου 7 της παρούσας.
Κατ’εξαίρεση για το έτος 2011 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
 το αργότερο μέχρι την 25η Αυγούστου 2011.
7.  Έλεγχοι
Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας 
της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ προβαίνει στη διενέργεια διοικητικού 
ελέγχου στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, 
τα υποδείγματα 5 ή  6 ή 7 της παρούσας.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η αίτηση μαζί με τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά
εξετάζονται ως προς:

α) την πληρότητά τους

β) την  επιλεξιμότητα των αιτούντων βάσει των προβλεπόμενων στην παράγραφο
 4 της παρούσας
γ) την επιλεξιμότητα των πραγματοποιηθεισών αναλύσεων βάσει των προβλεπόμενων
 στην παράγραφο 5 της παρούσας
δ) την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα των δαπανών
ε) το έγκαιρο της υποβολής τους
στ) τα αναφερόμενα στα υποβληθέντα γ και στ δικαιολογητικά της παραγράφου 6 
της παρούσας
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Τμήμα Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας συντάσσει
 κατάλογο δικαιούχων σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της παρούσας.
Στην περίπτωση που ο φορέας εφαρμόζει ISO ή HACCP, ταυτόχρονα με τον
 παραπάνω 
διοικητικό έλεγχο και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο στην έδρα του φορέα, προκειμένου
 να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των αναφερόμενων στο αρχείο ISO ή HACCP ως προς 
την προέλευση του προϊόντος.
Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που συστήνεται για τον
 σκοπό αυτό με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται ο ελεγχόμενος.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο 
διαβιβάζει στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη 
Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να 
χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό των δικαιούχων.
8. Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγράφου 7, το Τμήμα 
Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ 
εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση απόφασης 
ορισμού του ποσοστού ενίσχυσης των πραγματοποιηθεισών αναλύσεων.
Η απόφαση αυτή μαζί με το υπόδειγμα 4 της παρούσας και τα δικαιολογητικά β,
 δ, ε, ζ, θ, ι, ια και ιβ της παραγράφου 6 διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ζωικής
 Παραγωγής & ΑΠΑ στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι την
 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως η καταβολή 
της επιχορήγησης.
Ταυτόχρονα, κατάσταση με τα στοιχεία των μελισσοκόμων που ενισχύονται μέσω 
της παρούσας αποστέλλεται στην Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ για τη διασταύρωση
 στοιχείων αναφορικά με το μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την
 ποιότητα των τροφίμων» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013.
Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής των δικαιούχων (extraits τραπέζης) 
διαβιβάζονται με ευθύνη του αντίστοιχου υποκαταστήματος τραπέζης στην
 αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συμπλήρωση των σχετικών φακέλων
 και τον έλεγχο των πληρωμών.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχωνμέχρι 
την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους.
9.  Κυρώσεις
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ένταξη της δράσης και σε άλλο πρόγραμμα 
για επιχορήγηση, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια για την πληρωμή Δ/νση του
 ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην καταβληθεί η ενίσχυση και ο μελισσοκόμος ή η 
μελισσοκομική οργάνωση ή ο συσκευαστής – τυποποιητής αντίστοιχα, αποκλείονται 
της συμμετοχής εκ νέου στην παρούσα δράση μέχρι τη λήξη του προγράμματος, 
δηλαδή την 31η Αυγούστου 2013.
Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί η ενίσχυση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
 στο άρθρο 28 του ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά.
Στην περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο της παραγράφου 7 της παρούσας
 προκύψει ότι ο αιτών έχει αιτηθεί την ενίσχυση της πραγματοποίησης αναλύσεων
 σε μέλι μη προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς, ο αιτών αποκλείεται της 
ενίσχυσης και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν.2520/1997 
(Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Γενικές Διατάξεις
α) Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα, που θα αναγράφει 
ευανάγνωστα «Καν(ΕΚ)1234/2007 Δράση 4.1 “Αναλύσεις Μελιού”»
β) Τα τιμολόγια θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εξοφλημένα. Θα πρέπει 
να υπάρχει επ’αυτών σφραγίδα «ΕΞΩΦΛΗΘΗ» και να φέρουν την επωνυμία 
και υπογραφή του εκδώσαντος, καθώς και την ημερομηνία εξόφλησης.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης δικαιολογητικού δαπάνης «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πρέπει
            αυτό να συνοδεύεται από εξοφλητική απόδειξη του εκδώσαντος, με την επωνυμία
             του, υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης.
           δ) Σε περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων παραστατικών ή εγγράφων, 
           αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
               Ελληνική γλώσσα.
      ε) Οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με την παρούσα, αφορούν το χρονικό 
          διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι και 31ης Αυγούστου κάθε έτους εφαρμογής.
              Για το έτος 2011 η παρούσα καλύπτει τις δαπάνες για το χρονικό διάστημα
                  από 01/09/2010 – 31/08/2011.
          στ) Όλα τα δικαιολογητικά και πρακτικά ελέγχου διατηρούνται στην αρμόδια,
                κατά περίπτωση, υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν 
              διαθέσιμα για κάθε παραπέρα Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο.
                    

           
              ζ) Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερομηνία που συμπίπτει με αργία,
            ως καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας εργάσιμη
                   ημέρα.
              η Οι πιστώσεις βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
           Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων. 
                          
               Σχετική αναγραφή πρέπει να υπάρχει και στην κατάσταση αναγνώρισης – 
           εκκαθάρισης δαπανών.
           θ)  Τα υποδείγματα 1 έως 7 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
       ι)  Η παρούσα ισχύει από 01/09/2010.

                  
            λ) Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...