ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ?? ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ??
ImageΣε ισχύ τίθενται από τις 14 Ιουνίου οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για την έγκριση των φυτοπροστατευτικών μέσων, βάσει του κανονισμού 1107/2009. Το νέο νομικό πλαίσιο θέτει υψηλότερα τον πήχη για την έγκριση νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ έχει ως στόχο και να εναρμονίσει τη νομοθεσία στα διάφορα κράτη μέλη. Όσον αφορά τις γενικές αρχές έγκρισης, ορίζεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να:α) αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τη φυτοτοξικότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος για κάθε χρήση για την οποία ζητείται έγκριση και να
β) εντοπίζουν τους κινδύνους, να αξιολογούν τη σημασία τους και να καταλήγουν σε εκτίμηση του πιθανού κινδύνου για τον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον.
Ταυτόχρονα ορίζονται αναλυτικά τα δεδομένα που πρέπει να αναγράφονται ευαναγνωστα στις συσκευασίες:
α) την εμπορική ονομασία ή την περιγραφή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος·
β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατόχου της άδειας και τον αριθμό αδείας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, καθώς και, αν είναι διαφορετικά, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υπευθύνου για την τελική συσκευασία και επισήμανση ή και για την τελική επισήμανση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά·
γ) την ονομασία κάθε δραστικής ουσίας
δ) τη συγκέντρωση κάθε δραστικής ουσίας
ε) την καθαρή ποσότητα του φυτοπροστατευτικού παρασκευάσματος
στ) τον αριθμό της παρτίδας του παρασκευάσματος και την ημερομηνία παραγωγής·
ζ) πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες·
η) τις ενδείξεις για τη φύση των ειδικών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το περιβάλλον ·
θ) τις προφυλάξεις για την προστασία της υγείας του ανθρώπου ή των ζώων ή την προστασία του περιβάλλοντος ·
ι) το είδος δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (π.χ. εντομοκτόνο, ρυθμιστής ανάπτυξης, ζιζανιοκτόνο, μυκητοκτόνο κ.λπ.) και τον τρόπο δράσης·
ια) τη μορφή του παρασκευάσματος (π.χ. βρέξιμη σκόνη, γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα κ.λπ.)·
ιβ) τις χρήσεις για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν και τους ειδικούς γεωργικούς, φυτοϋγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους υπό τους οποίους το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή πρέπει να μην χρησιμοποιηθεί·
ιγ) τις οδηγίες και τους όρους χρήσης καθώς και τη δοσολογία.
ιδ) όπου χρειάζεται, το χρονικό διάστημα ασφαλείας που πρέπει να τηρείται για κάθε χρήση μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής και:
i) της σποράς ή της φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας,
ii) της σποράς ή της φύτευσης επόμενων καλλιεργειών,
iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν,
iv) της συγκομιδής,
v) της χρήσης ή της κατανάλωσης-
ιε) στοιχεία πιθανής φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης, άμεσης ή έμμεσης, παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα φυτικής προέλευσης, καθώς και τα διαστήματα που πρέπει να τηρούνται μεταξύ της εφαρμογής και της σποράς ή της φύτευσης·
ιστ) αν το προϊόν συνοδεύεται από φυλλάδιο, όπως προβλέπεται στο σημείο 2, τη φράση: «Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση»·
ιζ) οδηγίες για τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, την ασφαλή τελική διάθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας·
ιη) όπου απαιτείται, την ημερομηνία λήξης για κανονικές συνθήκες αποθήκευσης·
ιθ) απαγόρευση σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας, εκτός από τον κάτοχο της άδειας και υπό τον όρο ότι η συσκευασία έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση από τον κάτοχο της άδειας·
κ) οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται από την άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 31, 36 παράγραφος 3, 51 παράγραφος 5 ή 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·
κα) τις κατηγορίες των χρηστών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το φυτοπροστατευτικό προϊόν, όταν η χρήση περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες.

Οι νέοι κανονισμοί έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διεύθυνση:http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:155:SOM:EL:HTML
πηγη Αγροτικα.

                                             ΜΗΤΣΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...