ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΑΝΤ/ΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 580
13 Απριλίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 153181
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολο−
γητικών του τρόπου πληρωμής, των ελέγχων και
των κυρώσεων της επιχορήγησης των δράσεων 3.1«Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στή−
ριξη της νομαδικής Μελισσοκομίας», στο πλαίσιο
υλοποίησης των προγραμμάτων βελτίωσης της πα−
ραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισ−
σοκομίας, βάσει του Καν. Ε.Κ. 1234/2007 του Συμβου−
λίου (άρθρα 105 – 110).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α/280) σε συνδυασμό με
το άρθρο 33 του Ν. 2538/97 (Α/242) όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 Ν. 3147/2003
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις (Α/135).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ.
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
δ) Του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημόσιου Λογιστι−
κού».
ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί
«Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανι−
σμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α΄ 154) και το άρθρο 24 του
Ν. 2945/01 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της
Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8
του Ν. 3147/03 (Α΄ 135).
στ) Του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151).
ζ) Της αριθμ. 370910/14−5−2001 (Β΄ 642) «Καθιέρωση
Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισ−
σοκομικού Βιβλιαρίου»
η) Της υπ’ αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδι−
κασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
θ) Της υπ’ αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως
Οργανισμού Πληρωμής».
ι) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.
ια) Την υπ’ αριθμ. 280682/09 (ΦΕΚ 972/Β΄/22−5−2009)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων περί “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προ−
ϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος της
εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού»”.
ιβ) Της υπ’ αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β΄/2004) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού “Μετονομασία του Υπουργεί−
ου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων”.
ιγ) Του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δι−
καιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες δια−
τάξεις που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. και καθορισμού
διαδικασιών και προϋποθέσεων διενέργειας ορισμένων
κατηγοριών συναλλαγών»
ιδ) Της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1091/14−6−2010 Εγκυκλίου του
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή διευκρινήσεων εφαρ−
μογής των άρθρων 19 και 20 του Ν. 3842/2010» (ΦΕΚ
58 Α΄)
ιε) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
8109
8110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ιστ) Της υπ’ αριθμ. 271752/2010 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΦΕΚ 1673Β΄/21−10−2010) με θέμα «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων Ελένη Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη
Κουτσούκο».
ιζ) Της υπ’ αριθμ. 312751/728/12−1−2011 κοινής απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομί−
ας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, και περί «Υλοποίησης του
τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011, 2012
και 2013» (ΦΕΚ 21/Β΄/2011)
2. Τους Κανονισμούς:
α) (Ε.Κ.) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299).
β) (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου σχε−
τικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163)
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
γ) (E.K.) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής» (L209).
δ) (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθά−
ριση των λογαριασμών του ΕΓ ΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων
(L171).
3. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011
− 2013, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για
έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε (2010) 6054 τελικό/14−
9−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Τα υπ’ αριθμ. 127283/11−11−2010 και 12702/16−2−2011
έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προ−
ϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 22574/14−3−2011 (ΑΔΑ4Α1ΘΒ−ΠΜ) από−
φαση της Δ/νσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ με την οποία
εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους € δύο εκα−
τομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000)
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πί−
στωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας
29−110 ΚΑΕ 5423, οικ έτους 2011 για την υλοποίηση του
προγράμματος «Βελτίωσης της παραγωγής και εμπο−
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», για το 2011,
αποφασίζουμε:
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Σε εφαρμογή του άρθρου 4.3 της υπ’ αριθμ. 312751/
728/12−1−2011 (ΦΕΚ 21/Β΄/2011) κοινής υπουργικής από−
φασης καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά, τον τρόπο πληρωμής και τους ελέγχους
της επιχορήγησης των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη
διευκόλυνση των μετακινήσεων (στο εξής καλούμενη
“Αντικατάσταση κυψελών”) και 3.2 “Οικονομική στήριξη
της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίη−
σης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, βάσει του
Καν. Ε.Κ. 1234/2007 του Συμβουλίου (άρθρα 105 – 110) και
του Καν. 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου σχε−
τικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163)
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
Επιχορηγούνται οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομι−
κού βιβλιαρίου, για την αγορά κυψελών αντικατάστασης
και οι μελισσοκόμοι, κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί,
κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου με τουλάχιστον 150
παραγωγικά μελίσσια, για την κάλυψη ποσοστού των
εξόδων μετακίνησης των μελισσιών τους.
2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Δράση «Αντικατάσταση Κυψελών»
Δυνατότητα συμμετοχής στη Δράση 3.1 «Αντικατάστα−
ση Κυψελών» έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα κάτοχοι
μελισσοκομικής εκμετάλλευσης οι οποίοι φέρουν μελισ−
σοκομικό βιβλιάριο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 370910/
14−5−2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «καθι−
έρωσης Μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και
μελισσοκομικού βιβλιαρίου», όπως τροποποιείται και ισχύει
κάθε φορά, εφόσον δηλώνουν τις κατεχόμενες κυψέλες
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμε−
νοι για να τύχουν ένταξης στο πρόγραμμα, υποβάλλουν
αίτηση (υπόδ. 1), εντός της καθορισμένης προθεσμίας που
προβλέπεται στο σημείο 4.1 της παρούσας.
2.2 Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισ−
σοκομίας»
Δυνατότητα συμμετοχής στη Δράση 3.2 «Οικονομική
στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν φυσικά
πρόσωπα «επαγγελματίες αγρότες» όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 Παρ. 1α του Ν. 3874/2010, ή συνταξιούχοι του
ΟΓΑ, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με του−
λάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικά μελίσσια,
oι οποίοι φέρουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 370910/14−5−2001 απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας περί «Καθιέρωσης Μητρώου
μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού
βιβλιαρίου» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
εφόσον δηλώνουν τις κατεχόμενες κυψέλες στη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος.. Οι ενδιαφερόμενοι για να
τύχουν ένταξης στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση
(υπόδ. 1), εντός της καθορισμένης προθεσμίας που προ−
βλέπεται στο σημείο 4.1 της παρούσας.
3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3.1 Δράση «Αντικατάσταση Κυψελών»
Ο εμβρυοθάλαμος κυψέλης τύπου standard (10 ή 8
πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με βάση κινη−
τή ή σταθερή, καπάκι τύπου Standard ή Αυστραλίας,
τα αντίστοιχα πλαίσια, συνδετήρες για το καπάκι και
συνδετήρες για την κινητή βάση. Οι κυψέλες μπορεί
να διαθέτουν κινητή ή σταθερή βάση κατ’ επιλογή του
δικαιούχου.
Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης ανά κυψέλη, όπως
αυτή περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορί−
ζεται μέχρι του ποσού των 27,5 ευρώ και ενισχύεται το
80% της επιλέξιμης δαπάνης.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8111
3.2 Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισ−
σοκομίας»
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την πραγματοποίηση με−
τακίνησης, με τη χρήση ιδιόκτητων (Φ.Ι.Χ.) μελισσοκομικών
ή αγροτικών αυτοκινήτων (προμήθεια καυσίμων, διόδια
κ.λπ.) ή φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.)
(φορτωτικές), και οχηματαγωγών πλοίων (εισιτήρια φερι−
μπότ) τουλάχιστον πενήντα (50) μελισσιών από το συνήθη
μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης.
3.3 Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
4.1 Υποβολή αιτήσεων – καταχώριση στοιχείων
Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Δήμοι
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, είναι
υπεύθυνες να ενημερώσουν τους μελισσοκόμους της
περιοχής τους, για την δυνατότητα υποβολής ενιαί−
ας αίτησης−δήλωσης (υπόδ. 1) ένταξης στις δράσεις:
«Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της
νομαδικής μελισσοκομίας».
Η αίτηση – δήλωση είναι ενιαία και αφορά και τις δύο
δράσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν την
ένταξή τους είτε μεμονωμένα σε όποια δράση από τις
δύο επιθυμούν, είτε και στις δύο δράσεις, συμπληρώ−
νοντας το ενιαίο υπόδειγμα αίτησης και καταθέτοντας
μία φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τα Κέντρα Μελισσοκομίας δημιουργούν φακέλους με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά Νομό για κάθε μία
δράση ξεχωριστά.
Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι υποβάλλουν στα
Κέντρα Μελισσοκομίας της περιοχής τους τις αιτήσεις
ένταξης στο πρόγραμμα, το αργότερο μέχρι 20 Νοεμ−
βρίου κάθε έτους. Για το πρόγραμμα του έτους 2011, η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορί−
ζεται 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν απ’ ευθείας από
τους μελισσοκόμους, είτε μέσω των τοπικών συλλογι−
κών τους Οργανώσεων (συνεταιρισμοί, ενώσεις συνε−
ταιρισμών, σύλλογοι κ.λπ.).
Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στη δράση «Οικονομική
στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» αναφέρουν στην
αίτησή τους:
α) τον αριθμό των μετακινουμένων μελισσιών που
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50, αλλά να μην ξεπερνά
το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων μελισσιών,
β) τη συνήθη περιοχή ή οι περιοχές της μόνιμης εγκα−
τάστασης του μελισσοκομείου,
γ) το συνήθη χρόνο παραμονής των μελισσιών στη
θέση αυτή,
δ) την πιθανή τοποθεσία μετακίνησης των μελισσιών
(περιφερειακή ενότητα, δήμος, θέση)
ε) την πιθανή χρονική περίοδο μετακίνησής τους και
παραμονής τους εκεί (μήνας).
Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της μόνιμης εγκατά−
στασης του μελισσοκομείου και του σημείου μετακίνη−
σης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 χιλιομέτρων
για την ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και
των νήσων Κρήτης και Εύβοιας και των 20 χιλιομέτρων
για την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
i) Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου
(εν ισχύ) Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.
ii) Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εντύπου
Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φο−
ρολογικής δήλωσης, όπου θα βεβαιώνεται η παραλαβή
από υπάλληλο της αρμόδιας ΔΟΥ που παρέλαβε την εν
λόγω φορολογική δήλωση ή αποδεικτικά αποστολής της
μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
iii) Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου τρα−
πεζικού λογαριασμού, του ενδιαφερόμενου, στην οποία
φαίνεται η Τράπεζα και ο αριθμός τραπεζικού λογα−
ριασμού.
iv) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι η συγκεκριμένη
δράση ή οι δράσεις δεν ενισχύονται άμεσα ή έμμεσα
από άλλο κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα.
v) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ
(φορτηγό ιδιωτικής χρήσης) μελισσοκομικού – αγροτι−
κού αυτοκινήτου εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την
μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.
Τα Κέντρα Μελισσοκομίας παραλαμβάνουν τις αι−
τήσεις, τις πρωτοκολλούν σε ειδικό πρωτόκολλο και
ελέγχουν τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια εισάγουν
τα δεδομένα ανά Περιφερειακή ενότητα (πρώην Νο−
μός) σε ειδική μηχανογραφική εφαρμογή του Melinet
που έχει δημιουργήσει για κάθε δράση η Δ/νση Πλη−
ροφορικής του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ, το
αργότερο μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από τους με−
λισσοκόμους.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ
του αριθμού των κυψελών που αναγράφεται στο με−
λισσοκομικό βιβλιάριο μετά την πιο πρόσφατη εν ισχύ
θεώρηση και του αριθμού των κυψελών που δηλώνεται
στη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως επιλέξιμος
θεωρείται ο μικρότερος αριθμός.
4.2 Επεξεργασία των στοιχείων − ορισμός δικαιού−
χων
Με βάση τα στοιχεία της παρ. 4.1 της παρούσας,
όπως αυτά καταχωρήθηκαν στην ειδική μηχανογραφική
εφαρμογή του Melinet, τα Κ.Μ. συντάσσουν καταστάσεις
δικαιούχων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τη Δράση
«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».
Παράλληλα, η Δ/νση Πληροφορικής με βάση επίσης
τα στοιχεία της παρ. 4.1 της παρούσας, όπως αυτά
καταχωρήθηκαν στην ειδική μηχανογραφική εφαρμογή
του Melinet για τη Δράση «Αντικατάσταση κυψελών»,
διαβιβάζει μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες στη Δ/νση Ζω−
ικής Παραγωγής & ΑΠΑ, το συνολικό αριθμό των ενδι−
αφερομένων μελισσοκόμων και των αιτουμένων προς
αντικατάσταση κυψελών
i) των κατόχων λιγότερων από 150 μελισσιών (μέχρι
και 149),
ii) των κατόχων περισσότερων από 149 μελισσιών (από
150 και πάνω)
Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ με
βάση τα παραπάνω στοιχεία εισηγείται την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του ποσο−
στού κάλυψης της επιχορήγησης.
Η Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ με βάση το πα−
ραπάνω ποσοστό κάλυψης, καθορίζει τον αριθμό των
επιλέξιμων κυψελών αντικατάστασης ανά μελισσοκόμο,
στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερα ακέραιο αριθ−
μό και συντάσσει καταστάσεις δικαιούχων ανά Περιφε−
ρειακή Ενότητα για τη Δράση «Αντικατάσταση κυψελών»,
τις οποίες διαβιβάζει στα Κέντρα Μελισσοκομίας.
8112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τα Κέντρα Μελισσοκομίας εκτυπώνουν για κάθε μία
από τις δράσεις που περιγράφονται στην παρούσα, τις
παραπάνω καταστάσεις δικαιούχων εις διπλούν, για
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ζώνης ευθύνης
τους τις οποίες μαζί με τα απαραίτητα για κάθε δράση
δικαιολογητικά διαβιβάζουν στις αρμόδιες περιφερει−
ακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας
διατηρούν στο αρχείο τους φωτοαντίγραφα των παρα−
πάνω δικαιολογητικών κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής ελέγχουν και θεωρούν τις καταστάσεις και σε
συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας φροντίζουν
ώστε εντός 15 ημερολογιακών ημερών να λάβουν γνώση
όλοι οι μελισσοκόμοι της περιοχής. Στο διάστημα αυτό,
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τυχόν ενστά−
σεις επί των αναγραφομένων στοιχείων, στις αρμόδιες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Οι τυχόν ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπές των
αρμοδίων περιφερειακών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής αποτελούμενες από τουλάχι−
στον δύο άτομα εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον
γεωπόνος. Τυχόν διορθώσεις μετά την εξέταση των
ενστάσεων κοινοποιούνται από τις αρμόδιες Δ/νσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα Κέντρα
Μελισσοκομίας, τα οποία στην συνέχεια ενημερώνουν
τη Δ/νση Πληροφορικής για τη διόρθωση των καταστά−
σεων των δικαιούχων.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών τα
τελικά στοιχεία των δικαιούχων διαβιβάζονται στη Δ/νση
Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ, η οποία επεξεργάζεται τα
στοιχεία και αφού πραγματοποιήσει τους σχετικούς
ελέγχους, ενημερώνει τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και
ΑΠΑ για τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό
αριθμό των μελισσιών που θα μετακινηθούν στο πλαί−
σιο της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας». Παράλληλα, η Δ/νση πληροφορικής του
ΥΠΑΑΤ εξάγει το τυχαίο δείγμα ελέγχου που προβλέ−
πεται στην παρ. 5.2.β της παρούσας απόφασης.
4.3 Πραγματοποίηση της δαπάνης
4.3.1 Προμήθεια των επιλέξιμων κυψελών αντικατά−
στασης
Οι συμμετέχοντες στη Δράση «Αντικατάσταση κυ−
ψελών» μελισσοκόμοι προμηθεύονται τις επιλέξιμες
κυψέλες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.1 της παρούσας. Οι προμηθευτές εκδίδουν και χορη−
γούν στους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους τιμολό−
για – δελτία αποστολής.
Επιλέξιμες είναι οι πλήρεις κυψέλες, ο αριθμός των
οποίων σαφώς αναγράφεται στα τιμολόγια. Δεν δύνα−
νται να υποβάλλουν τιμολόγια – δελτία αποστολής, με
επί μέρους τμήματα κυψελών.
4.3.2 Μετακίνηση μελισσιών
Οι δικαιούχοι πραγματοποιούν τις μετακινήσεις με−
λισσιών που αναφέρουν στην αίτηση−δήλωσή τους. Σε
περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος μετακι−
νήσεων, ενημερώνεται εγγράφως το αρμόδιο Κέντρο
Μελισσοκομίας.
Η μεταφορά των μελισσιών γίνεται με μελισσοκομι−
κά ή αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσεως (ΦΙΧ), ή με
Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως (ΦΔΧ). Είναι επιλέξιμες
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι μετακινήσεις
μελισσιών των μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους
(όλα τα νησιά πλην της Εύβοιας και της Κρήτης), μόνο
εντός του ίδιου νησιού ή σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου
πελάγους.
4.4 Υποβολή εξοφλημένων τιμολογίων – δελτίων απο−
στολής
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα πρωτότυπα παραστατικά
ως εξής:
α) Για τη Δράση «αντικατάσταση κυψελών» η 20η Ιου−
λίου του έτους εφαρμογής του προγράμματος.
β) Για τη Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας» η 20η Ιουνίου του έτους εφαρμογής
του προγράμματος.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος
από τον Κ.Φ.Β. & Σ. να τηρεί πρωτότυπα παραστατικά
στο αρχείο του, υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
και φωτοαντίγραφα των παραστατικών νόμιμα επικυ−
ρωμένα. Σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση και επι−
κύρωση των φωτοτυπικών αντιγράφων, στα πρωτότυπα
παραστατικά θα τίθεται η σφραγίδα του Κέντρου Με−
λισσοκομίας όπου αναγράφεται: «Έχει επιχορηγηθεί στο
πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1234/07 Δράση “Αντικατάσταση
Κυψελών” ή Δράση “Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας”».
Τα Κέντρα Μελισσοκομίας, αφού ελέγξουν τα παρα−
στατικά που υπέβαλαν οι δικαιούχοι, εισάγουν μέσα σε
15 εργάσιμες ημέρες, από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των παραστατικών όπως αυτές ορίζονται
στα σημεία α και β του πρώτου εδαφίου της παρ. 4.4
της παρούσας, τα δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα,
σε ειδική μηχανογραφική εφαρμογή του Melinet που
έχει δημιουργήσει η Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ
σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ, κρατούν αντίγραφα των
παραστατικών για το αρχείο τους και στη συνέχεια τα
διαβιβάζουν στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής.
4.5 Καταστάσεις Πληρωμής Δικαιούχων
4.5.1 Δράση «Αντικατάσταση κυψελών»
Η Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται τα
δεδομένα που εισήγαγαν τα Κέντρα Μελισσοκομίας
στην ειδική μηχανογραφική εφαρμογή σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4.4 της παρούσας
και παράγει αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των
δικαιούχων ανά Περιφερειακή Ενότητα τις οποίες δια−
βιβάζει στα Κέντρα Μελισσοκομίας. Τα Κέντρα Μελισ−
σοκομίας εκτυπώνουν τις καταστάσεις δικαιούχων και
τις διαβιβάζουν το αργότερο μέχρι την 5η Αυγούστου
του έτους εφαρμογής του προγράμματος στις αρμόδιες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ζώ−
νης ευθύνης τους, μαζί με τα πρωτότυπα παραστατικά
αγοράς των κυψελών.
4.5.2 Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής με−
λισσοκομίας»
Η Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται τα
δεδομένα που εισήγαγαν τα Κέντρα Μελισσοκομίας
στην ειδική μηχανογραφική εφαρμογή σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4.4 της παρούσας
και διαβιβάζει μέχρι τις 15 Ιουλίου κάθε έτους στη Δ/νση
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ, τον αριθμό των μελισσιών
που μετακινήθηκαν.
Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ, με βάση τον
αριθμό των μελισσιών που μετακινήθηκαν, και το συνο−
λικό ποσό επιχορήγησης που έχει καθοριστεί για την εν
λόγω δράση για το τρέχον έτος, εισηγείται την έκδοση
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8113
Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του ποσού
ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι. Η παραπάνω
απόφαση διαβιβάζεται στη Δ/νση Πληροφορικής του
ΥΠΑΑΤ, στην Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ
και στις Αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Η Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ με βάση το καθο−
ρισθέν ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανά μετακινού−
μενη κυψέλη και τον αριθμό των μετακινούμενων κυ−
ψελών ανά δικαιούχο παράγει αναλυτικές καταστάσεις
πληρωμής των δικαιούχων ανά Νομό και τις αποστέλλει
στα Κέντρα Μελισσοκομίας τα οποία τις εκτυπώνουν
σε τρία (3) αντίτυπα και τις αποστέλλουν στις Αρμό−
διες Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.
5. ΕΛΕΓΧΟΙ
Για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογή των μέτρων
της παρούσας απόφασης διενεργούνται διοικητικοί, επι−
τόπιοι, δευτεροβάθμιοι και έκτακτοι έλεγχοι. Για τυχόν
λάθη ή παρατυπίες που θα διαπιστωθούν κατά τους
ελέγχους, ενημερώνονται τα Κ.Μ., προκειμένου να δι−
ορθώσουν τα στοιχεία της μηχανογραφικής εφαρμογής
και να διαβιβάσουν τις διορθώσεις στη Δ/νση Πληρο−
φορικής του ΥΠΑΑΤ.
5.1 Διοικητικοί έλεγχοι
α. κατά την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στη δρά−
ση, στο 100% των αιτήσεων για την ακρίβεια των ανα−
φερομένων σε αυτές στοιχείων και των συνημμένων
δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται στην παρά−
γραφο 4.1 της παρούσης.
β. κατά την υποβολή των δικαιολογητικών πληρωμής,
στο 100% των παραστατικών όπως αυτά αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1 της παρούσης.
5.2 Επιτόπιοι έλεγχοι
α. Δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών»
Σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί. Το δείγμα ελέγχου καθορίζεται από
την Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠ.Α.Α.Τ., με ανάλυση
κινδύνου και στη συνέχεια διαβιβάζεται στις αρμόδι−
ες Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί
έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου.
Επιπλέον έλεγχοι είναι δυνατό να διενεργηθούν από
τις αρμόδιες περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής σε περιπτώσεις διατυπωμένων
καταγγελιών.
Η επιτροπή ελέγχου ορίζεται με απόφαση της αρ−
μόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας και αποτελείται από
δύο τουλάχιστον υπαλλήλους εκ των οποίων ο ένας
τουλάχιστον γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας.
Σε κάθε επιτόπιο έλεγχο ενημερώνεται ο υπεύθυνος
της ελεγχόμενης μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, προ−
κειμένου να παρευρίσκεται στον έλεγχο.
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, επιβεβαιώνεται η αγορά
των κυψελών, η πυροσφράγισή τους και συντάσσεται
πρακτικό επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα
2, το οποίο συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της
μελισσοκομικής εκμετάλλευσης. Ένα αντίγραφο του
πρακτικού ελέγχου δίνεται στον ελεγχόμενο, ένα αντί−
γραφο τοποθετείται στο φάκελο του μελισσοκόμου και
ένα αντίγραφο συνοδεύει τα δικαιολογητικά πληρωμής
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο ελεγχόμενος μπορεί να υποβάλλει ένσταση στην
οικεία Περιφερειακή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής για τα αποτελέσματα του ελέγχου, εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή του
ελέγχου υποβάλλοντας και σχετικά παραστατικά.
Η ένσταση εξετάζεται στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, από τριμελή
επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη
για το σκοπό αυτό, και αποτελείται από μέλη που δεν
συμμετέχουν στην επιτροπή επιτόπιου ελέγχου για τη
συγκεκριμένη δράση. H απόφαση της τριμελούς επιτρο−
πής είναι τελεσίδικη.
β. Δράση 3.2 «Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Με−
λισσοκομίας»
Σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί. Το δείγμα ελέγχου καθορίζεται από
την Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠ.Α.Α.Τ., με ανάλυση
κινδύνου και στη συνέχεια διαβιβάζεται στις αρμό διες
Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί
έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου.
Επιπλέον έλεγχοι είναι δυνατό να διενεργηθούν από
τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής σε περιπτώσεις διατυπωμένων
καταγγελιών.
Η επιτροπή ελέγχου ορίζεται με απόφαση της αρ−
μόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας και αποτελείται από
δύο τουλάχιστον υπαλλήλους εκ των οποίων ο ένας
τουλάχιστον γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας.
Σε κάθε επιτόπιο έλεγχο ενημερώνεται ο υπεύθυνος
της ελεγχόμενης μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, προ−
κειμένου να παρευρίσκεται στον έλεγχο.
Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, ελέγχεται εάν έχουν
μετακινηθεί τα μελίσσια σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην αίτησή του ενδιαφερόμενου και παράλληλα ελέγ−
χονται τα παραστατικά, από τα οποία αποδεικνύεται η
πραγματοποίηση των μετακινήσεων. Εφόσον τα μελίσ−
σια έχουν μετακινηθεί σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα
ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία στην ζώνη ευθύνης
της οποίας έχουν μετακινηθεί τα προς έλεγχο μελίσ−
σια. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώνεται
η Υπηρεσία της έδρας του μελισσοκόμου.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται πρα−
κτικό ελέγχου σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 3
και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τον
ελεγχόμενο. Ένα αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου
δίνεται στον ελεγχόμενο, ένα αντίγραφο τοποθετείται
στο φάκελο του μελισσοκόμου και ένα αντίγραφο συνο−
δεύει τα δικαιολογητικά πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο ελεγχόμενος μπορεί να υποβάλλει ένσταση στην
οικεία Περιφερειακή Περιφερειακές Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τα αποτελέσματα του
ελέγχου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
διεξαγωγή του ελέγχου υποβάλλοντας και σχετικά πα−
ραστατικά. Η ένσταση εξετάζεται στην οικεία Περιφε−
ρειακή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο Πε−
ριφερειάρχη για το σκοπό αυτό, και αποτελείται από
μέλη που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή επιτόπιου
ελέγχου για τη συγκεκριμένη δράση. H απόφαση της
τριμελούς επιτροπής είναι τελεσίδικη.
γ. Στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής που ο αριθμός των αιτήσεων ενίσχυ−
σης είναι μικρότερος από 10 πρέπει να ελέγχεται του−
λάχιστον ένας δικαιούχος.
8114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5.3 Δευτεροβάθμιοι ή έκτακτοι έλεγχοι
Δευτεροβάθμιοι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενερ−
γούνται, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. σε συ−
νεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6.1 Δικαιολογητικά πληρωμής
Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων,
η Δ/νση Πληροφορικής παράγει τις τελικές καταστάσεις
πληρωμής ανά Περιφερειακή Ενότητα, τις οποίες διαβι−
βάζει ηλεκτρονικά στα αρμόδια Κέντρα Μελισσοκομίας
τα οποία τις εκτυπώνουν εις τριπλούν και τις αποστέλ−
λουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Οι αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής θεωρούν ανά δράση τις συγκε−
ντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των
δικαιούχων και συντάσσουν ξεχωριστούς φακέλους πλη−
ρωμής για κάθε μία από τις δράσεις που προβλέπονται
στην παρούσα. Οι φάκελοι πληρωμής θα περιλαμβάνουν
κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:
Δράση «Αντικατάσταση κυψελών»
• διαβιβαστικό έγγραφο προς τη Δ/νση Μηχανισμών
Αγοράς Τμήμα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Ταχ. Δ/νση:
Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα),
• θεωρημένες αναλυτικές και συγκεντρωτικές κατα−
στάσεις πληρωμής δικαιούχων εις τριπλούν,
• πρακτικά επιτόπιων ελέγχων και έκθεση αποτελε−
σμάτων ελέγχου (Υπόδ. 2 και 3)
• πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών βάσει του
ΚΦΒΣ και εξοφλητικές αποδείξεις
• Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης κυψελών να προσκο−
μίζεται απόδειξη αυτοπαράδοσης.
Δράση «Οικονόμικη ενίσχυση της νομαδικής μελισ−
σοκομίας»:
• διαβιβαστικό έγγραφο προς τη Δ/νση Μηχανισμών
Αγοράς Τμήμα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Ταχ. Δ/νση:
Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα),
• θεωρημένες αναλυτικές και συγκεντρωτικές κατα−
στάσεις πληρωμής δικαιούχων εις τριπλούν,
• πρακτικά επιτόπιων ελέγχων (Υπόδ. 2 και 3)
• έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου. (Υπόδ. 4)
• δελτίο αποστολής βάσει του Κ.Φ.Β.Σ., όταν η μετα−
φορά γίνει με ΦΙΧ
• φορτωτικές βάσει του Κ.Φ.Β.Σ. σε περίπτωση που η
μετακίνηση γίνει με ΦΔΧ,
• εισιτήρια πλοίου εφόσον μετακινούνται ακτοπλοϊ κώς,
• αποδείξεις πληρωμής διοδίων όταν η μετακίνηση
γίνεται στο εθνικό οδικό δίκτυο,
• αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου,
• αντίγραφο του εντύπου Ε1 ή Ε3 (για επιτηδευματίες)
της πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
Στη Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απο−
στέλεται φάκελος με τα παραπάνω δικαιολογητικά, το
αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του έτους εφαρ−
μογής του προγράμματος.
Φάκελος με αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογη−
τικών διατηρείται στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για πέντε του−
λάχιστον χρόνια και είναι διαθέσιμος για κάθε Εθνικό
ή Κοινοτικό έλεγχο.
Η Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠ.Α.Α.Τ αποστέλλει στο
αρμόδιο Πιστωτικό Ίδρυμα ηλεκτρονικό αρχείο για πί−
στωση των λογαριασμών των δικαιούχων.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαρι−
ασμούς των ενδιαφερόμενων μέχρι την 15η Οκτωβρίου
του έτους εφαρμογής του προγράμματος.
Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής των δικαιούχων
(extraits Τραπέζης) διαβιβάζονται με ευθύνη του αντί−
στοιχου Πιστωτικού Ιδρύματος στη Δ/νση Πληρωμών
Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για συμπλή−
ρωση των σχετικών φακέλων και τελικό έλεγχο των
πληρωμών.
7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ή διαπίστωσης πα−
ρατυπιών κατά την διενέργεια των ελέγχων ο δικαιού−
χος αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα
περίοδο και από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
κατά την επόμενη περίοδο.
Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού,
η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην
ανάκτησή του, προσαυξημένου με τόκους, οι οποίοι υπο−
λογίζονται από την ημερομηνία καταβολής μέχρι την
ανάκτησή του. Το επιτόκιο που ισχύει είναι αυτό που
εφαρμόζεται για τις ανάλογες ενέργειες ανάκτησης
στο Εθνικό δίκαιο.
Μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση συμ−
μετοχής στη Δράση «Αντικατάσταση κυψελών» και έχουν
κριθεί δικαιούχοι αλλά δεν προβαίνουν στην αγορά των
επιλέξιμων κυψελών, αποκλείονται της συμμετοχής στην
εν λόγω Δράση κατά την εφαρμογή του προγράμμα−
τος του επόμενου έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας
βίας, δεόντως αιτιολογημένων, οι οποίες εξετάζονται
από την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής.
Οι μελισσοκόμοι που έχουν τύχει της επιχορήγησης
στη Δράση «Αντικατάσταση κυψελών», υποχρεούνται να
διατηρούν τις αγορασθείσες «κυψέλες αντικατάστασης»
στην εκμετάλλευσή τους επί πέντε (5) χρόνια και να
επιδεικνύουν αυτές σε Εθνικές ή Κοινοτικές Ελεγκτικές
Αρχές.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν διατηρούν τις
επιχορηγούμενες κυψέλες, εκτός περιπτώσεων δεόντως
αιτιολογημένων, επιβάλλεται η επιστροφή της ενίσχυ−
σης που έχει καταβληθεί προσαυξημένη με τόκους.
8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1 Σε περίπτωση που ο αριθμός των κυψελών ενός
δικαιούχου μειωθεί μετά την υποβολή της αίτησης συμ−
μετοχής στην ή στις Δράσεις που περιγράφονται στην
παρούσα απόφαση, η τελική κατανομή του ποσού ενί−
σχυσης μειώνεται αντίστοιχα.
8.2 Σε περίπτωση που ο αριθμός των κατεχομένων
κυψελών ενός δικαιούχου αυξηθεί μετά την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής στις Δράσεις που περιγράφονται
στην παρούσα, το δικαιούμενο ποσό παραμένει ως έχει,
σύμφωνα με την αρχική αίτηση.
8.3 Οι κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά των οποίων
επιχορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,
θα πρέπει να είναι καινούριες, και να φέρουν σε εμφανή
σημείο αναπόσπαστη ετικέτα (μεταλλική ετικέτα) ή πυ−
ροσφράγιση ή να αναγράφεται σε αυτές με ανεξίτηλο
μελάνι “Καν. 1234/07 – ………. (το αντίστοιχο έτος κατά
περίπτωση)”.
8.4 Τα πρωτότυπα παραστατικά (τιμολόγια, φορτω−
τικές, εισιτήρια φεριμπότ, δελτία αποστολής, δελτία
κινήσεως κ.λπ.) θα σφραγίζονται, πριν την έκδοση φω−
τοτυπικών αντιγράφων, από τα Κέντρα Μελισσοκομίας,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8115
με σφραγίδα θα αναφέρεται ευανάγνωστα: «Έχει επι−
χορηγηθεί στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1234/07 Δράση
“Αντικατάσταση Κυψελών” ή Δράση “Οικονομική στήριξη
νομαδικής μελισσοκομίας”», αντίστοιχα.
8.5 Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
8.6 Δαπάνες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης
μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους δικαιούχους,
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δι−
καιολογητικών πληρωμής εκ μέρους τους.
8.7 Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερομη−
νία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική ημερομηνία
θα λαμβάνεται η επομένη της αργίας εργάσιμη ημέρα.
8.8 Με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπ. Αγρ.
Ανάπτ. και Τροφίμων μπορούν να τροποποιηθούν ή να
ορισθούν εκ νέου οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες
υποβολής και διαβίβασης των δικαιολογητικών και των
στοιχείων της παρούσας.
8.9 Κατά τη χρήση Φ.Ι.Χ. αγροτικών – μελισσοκομικών
αυτοκινήτων εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
8.10 Το συνημμένο παράρτημα υποδειγμάτων αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
8.11 Σε εφαρμογή του άρθρου 4.4 της υπ’ αριθμ.
312751/728/12−1−2011 (ΦΕΚ 21/Β΄/2011) κοινής υπουργικής
απόφασης, καθορίζουμε το ποσό επιχορήγησης για
τη δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» για το 2011 σε
1.200.000 €.
8.12 Σε εφαρμογή του άρθρου 4.4 της υπ’ αριθμ.
312751/728/12−1−2011 (ΦΕΚ 21/Β΄/2011) κοινής υπουργικής
απόφασης, καθορίζουμε το ποσό επιχορήγησης για τη
δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσο−
κομίας» για το 2011 σε 2.400.000 €
8.13 Οι πιστώσεις για την υλοποίηση της παρούσας
θα βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προϋπολογισμό,
και κατά 50% το ΕΓ ΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων. Σχετική
αναγραφή θα υπάρχει και στην κατάσταση αναγνώρι−
σης – εκκαθάρισης δαπανών.
8.14 Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...