ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

3 ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Το ποσό των 16,6 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του τριετούς εθνικού προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013 εγκρίνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου. 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 50% της παραπάνω δαπάνης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των 8,3 εκατ. ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π., ενώ το υπόλοιπο 50% και μέχρι του ποσού των 8,3 εκατ. ευρώ θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ.29/110 (Κωδικός Δράσης 09.01.02903).
Την απόφαση συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης, ο υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης και ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλος.   
 
Έγκριση δαπάνης για το 2011

Για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίνεται, σύμφωνα με την απόφαση Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολική δαπάνη μέχρι 5.400.000 ευρώ.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ. Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 ευρώ θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ 09.01.02903).
 
 
Δράσεις με τις προβλεπόμενες για κάθε μία δαπάνες
 
1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 ευρώ για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.)
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 ευρώ
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 ευρώ
1.3. Εκπαιδεύσεις – Έντυπα
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 ευρώ
1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 ευρώ
 
3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.765.000 ευρώ για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων
(Αντικατάσταση κυψελών)
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 ευρώ
3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.565.000 ευρώ
 
4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ KAI ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 ευρώ για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
 
6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 ευρώ για την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21
18 Ιανουαρίου 2011
385
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/
11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική ανα−
γνώριση ποσοτικών αποκλίσεων − διαδικασία φο−
ρολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρί−
ων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω
αντλιών». .............................................................................................. 1
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά
τις εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυ−
χτερινές ώρες πέραν ή προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου των μονίμων διοικητικών
υπαλλήλων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για το έτος 2011. ... 2
Υπερωριακή εργασία μόνιμου διοικητικού προσωπι−
κού του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για το έτος 2011. ....................... 3
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμεί−
ου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών για το έτος
2011. .......................................................................................................... 4
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμεί−
ου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενη−
μέρωσης για το έτος 2011. ................................................... 5
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/
25−06−2008 (ΦΕΚ Β΄1353) απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενι−
κών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρη−
στικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. ... 6
Καν. (Ε.Κ) 1234/07 − Υλοποίηση του τριετούς προ−
γράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπο−
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011, 2012
και 2013. .................................... ............................................................ 7
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1005 (1).
390 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Στην παράγραφο 3) προστίθενται εδάφια β), γ), δ),
ε), στ) και ζ) ως εξής:
β) όρος που προβλέπει ότι οι λογαριασμοί με μέσο
μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από εκείνο που ορίζει το
πιστωτικό ίδρυμα, βαρύνονται με έξοδα τήρησης και
παρακολούθησης και κινήσεων,
γ) όρος που προβλέπει ότι υποχρεώνεται ο καταθέτης
να ειδοποιήσει αμέσως το πιστωτικό ίδρυμα, σε περί−
πτωση απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων και ορίζει
ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν ευθύνεται σε περίπτωση
που πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, πριν
λάβει την προαναφερόμενη ειδοποίηση,
δ) όρος που προβλέπει την επιβολή εξόδων αδράνειας
σε καταθετικούς λογαριασμούς που παραμένουν ακίνη−
τοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ελάχιστο
διάστημα που ορίζει το πιστωτικό ίδρυμα,
ε) όρος που προβλέπει ότι επιβάλλονται προμήθεια
ή έξοδα για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου που
είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος,
στ) όρος με τον οποίον επιβάλλονται προμήθεια ή
έξοδα σε κάθε κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρε−
χούμενου, αναφορικά με ανάληψη ή κατάθεση μετρητών
ή επιταγής στα ταμεία, όταν οι κινήσεις υπερβαίνουν
ορισμένο όριο που ορίζει η Τράπεζα, και
ζ) όρος που περιορίζει την ευθύνη του πιστωτικού
ιδρύματος μόνο για δόλο ή για βαρειά αμέλεια του
υπαλλήλου της σε περίπτωση μη γνήσιας υπογραφής
σε δελτία ή σε εντολές πληρωμής, αποκλείοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο την ευθύνη του για ελαφρά αμέλεια.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
Ζ1−798/25−06−2008 (Β΄ 1353) υπουργικής απόφασης.
7. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
F
Aριθμ. 312751 (7)
Καν. (Ε.Κ) 1234/07 − Υλοποίηση του τριετούς προγράμ−
ματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων της μελισσοκομίας 2011, 2012 και 2013.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α/280) σε συνδυασμό με
το άρθρο 33 του Ν. 2538/97 (Α/242) όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 Ν. 3147/2003
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις (Α/135).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ.
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
δ) Του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημόσιου Λογιστι−
κού».
ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 περί
«Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανι−
σμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α΄ 154) και το άρθρο 24 του
Ν. 2945/01 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της
Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8
του Ν. 3147/03 (Α΄ 135).
στ) Της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδι−
κασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
ζ) Της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ
ως Οργανισμού Πληρωμής.
η) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κλπ.» (Α΄ 213).
θ) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.
ι) Της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας
σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
ια) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
ιβ) Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/09) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φ. Σαχινίδη»
ιγ) Την αριθμ. 383 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (ΦΕΚ 29/Β΄/28−1−2010) «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης κ΄ Η.Δ., Γεώργιου Ντόλιου»
2. Τους Κανονισμούς
α) (Ε.Κ.) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ) (L 299).
β) (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου
σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας»
(L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύ−
ει.
γ) (E.K.) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής» (L209).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 391
δ) (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθά−
ριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων
(L171).
3. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011 −
2013, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για
έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε (2010) 6054 τελικό/
14−9−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού όπως φαίνεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας
απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση Συνολικής Δαπάνης
του τριετούς προγράμματος
Εγκρίνουμε συνολική δαπάνη μέχρι 16.600.000,00 € για
τα έτη 2011, 2012 και 2013, για την υλοποίηση του τριε−
τούς εθνικού προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, όπως
εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης του προγράμματος
και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00 € θα βαρύνει τον
ΚΑ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.
Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης του προγράμματος
και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00€ θα βαρύνει τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ
5423 Φ.29/110 (Κωδικός Δράσης 09.01.02903).
Άρθρο 2
Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση
των ενεργειών του προγράμματος για το έτος 2011
2.1 Για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίνεται, σύμφω−
να με την απόφαση Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολική δαπάνη μέχρι
5.400.000 €.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού
των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ.
Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού
των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογι−
σμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ
09.01.02903).
Πλέον των ανωτέρω ποσών εγκρίνεται για το έτος
2011 δαπάνη μέχρι 50.000 € για την κάλυψη των εξόδων
κίνησης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσι−
ών Αγροτικής Ανάπτυξης που συμμετέχουν στην πα−
ρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης
του προγράμματος και τα οποία θα καλυφθούν με ισό−
ποση μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423−Φ29/110
(ΚΔ 09.01.02903) του Τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον
κωδικό ΚΑ 2279 – Φ086.
2.2 Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος για το
έτος 2011 (1/9/2010 – 31/8/2011) υλοποιούνται οι ακόλου−
θες Ενέργειες και επιμέρους Δράσεις με τις προβλε−
πόμενες για κάθε μία δαπάνες.
1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 €
για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.)
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 €
1.3. Εκπαιδεύσεις – Έντυπα
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 €
1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών
προϊόντων της κυψέλης.
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 €
3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.765.000 €
για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων
(Αντικατάσταση κυψελών)
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €
3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομί−
ας
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.565.000 €
4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ KAI ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 €
για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη
ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης με−
λιού»
6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 € για
την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας»
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Οι εντασσόμενοι στο εν λόγω πρόγραμμα δικαιούχοι,
έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράμματος για την εκτέλεση μιας
ή περισσοτέρων δράσεων που θα αναλάβουν. Επίσης,
έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε
έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια εθνικά και κοι−
νοτικά όργανα. Μη τήρηση των σχετικών όρων και υπο−
χρεώσεων καθώς και άρνηση ελέγχου συνεπάγεται μη
καταβολή των ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων και τυχόν
καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Άρθρο 4
Γενικές Διατάξεις
4.1 Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο
έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενερ−
γείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του
ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας,
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δ/νση Πλη−
ροφορικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες.
4.2 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται
το ετήσιο ύψος δαπανών, συνολικά και κατά ενέργεια
για τα έτη 2012 και 2013, καθώς και οι αντίστοιχες δα−
πάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για τα έξοδα κί−
νησης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Αγροτικής Ανάπτυξης που συμμετέχουν στην παρακο−
λούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης του
προγράμματος.
392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr *02000211801110008*
4.3 Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρ−
μογής, οι δικαιούχοι, τα ποσά επιχορήγησης ανά δράση,
η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια, οι όροι
και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά
κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του παρόντος
προγράμματος.
4.4 Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν –
τροποποιηθούν οι Ενέργειες του Προγράμματος και τα
χρηματικά όρια καθεμιάς από τις Ενέργειες αυτές ή τις
επιμέρους Δράσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους, εφόσον παραμένουν σύμφωνες προς το άρθρο
106 του Καν. (Ε.Κ.) 1234/2007, με την προϋπόθεση ότι
δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορί−
ου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η κοινοτική
συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών που
αναλαμβάνονται. Εφόσον η σχεδιαζόμενη προσαρμο−
γή του μελισσοκομικού προγράμματος προβλέπει την
υλοποίηση κάποιας Ενέργειας η οποία δεν είχε αρχικά
προβλεφθεί και ανακοινωθεί στο τριετές μελισσοκομικό
πρόγραμμα της χώρας μας, κοινοποιείται στην Ευρωπα−
ϊκή Επιτροπή. Εν απουσία αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η σχεδιαζόμενη προσαρμογή εφαρμόζεται
την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της
εν λόγω κοινοποίησης.
4.5 Οι δράσεις των ετήσιων προγραμμάτων υλοποι−
ούνται από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Αυγούστου κάθε
έτους μέχρι 31η Αυγούστου του επομένου έτους.
4.6 Η παρούσα έχει ισχύ από 01/09/2010 μέχρι
31/08/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...