ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ 100ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.


Αμέσως μετά τα Σχέδια Βελτίωσης και πιθανότατα τον Μάρτιο θα ξεκινήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δέχεται αιτήσεις από συνεταιριστικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ένταξή τους στο Μέτρο 123 «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων», το γνωστό ως μέτρο Εμπορίας και Μεταποίησης, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Agrenda. 


Συνολικά, από κοινοτικά κονδύλια θα εισρεύσουν για επενδύσεις στη μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων 100 εκατ. ευρώ συν τη συμμετοχή των επενδυτών, που προβλέπεται να ανέλθει περίπου σε άλλα 100 εκατ. ευρώ.


Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Agrenda, το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί με νέα υπουργική απόφαση, η οποία θα αυξάνει τα μόρια των συνεταιρισμών και των οργανώσεων παραγωγών, ώστε να έχουν προβάδισμα έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων μεταποίησης. Επίσης, θα «τρέξει» απευθείας από τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα, Γιώργο Κανελλόπουλο και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Προγραμματισμού. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη προκήρυξη του Μέτρου 123 έγινε λίγο πριν την αλλαγή της κυβέρνησης και τώρα ο πρώτος κύκλος επενδύσεων βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων.
 
Δικαιούχοι ενίσχυσης

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της «Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003» σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L124/36/20-5-03 και συγκεκριμένα:
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.
 
Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων :
Για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων επιλέξιμες είναι μόνο:
- Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν (σύμφωνα με το Παράρτημα του καν (ΕΚ) 1968/05 του Συμβουλίου «Ποσά και Ποσοστά στήριξης») και του άρθρου 3, παράγραφος 1 της παρούσας.
- Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ.2019/1993, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης
- Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.
 
Ποιοι ενισχύονται
1. Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους:
α) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
β) που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασιακή ασφάλεια, ανάλογα με τον τομέα επένδυσης.
γ) που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.
2. Δεν παρέχεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.
3. Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε.C244/1-10-04).
 
Επιλέξιμες δαπάνες:
Δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) αφορούν:
α) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
β) Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
δ) Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
ε) Την αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,
στ) Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
ζ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγορά για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
η) Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ.)
θ) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
ι) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ.

                                      ΜΗΤΣΟΣ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...